HOME
FACULTY
About
Organization
Contact
STUDIES
Undergraduate studies
Master studies
Doctoral studies
TEACHING
Teaching staff
SCIENCE
Projects

Studije na Rudarsko - Geološkom fakultetu


Rudarsko-geološki fakultet je osavremenio nastavne planove i programe u skladu sa Bolonjskom deklaracijom kao dokumentom kojim su evropske zemlje dogovorile školovanje studenata u Evropi po jednoobraznom i ujednačenom sistemu. Ovo znači da su diplome našeg Fakulteta ekvivalentne sa odgovarajućim diplomama evropskih i drugih zemalja.


Novi model studiranja omogućuje studije u trajanju od 3 ili 4 godine (osnovne akademske studije) + 2 ili 1 godine (diplomske akademske studije – Master) + 3 godine (doktorske studije). Nastava se izvodi u vidu predavanja, vežbi i praktične terenske nastave. Kurseve studenti slušaju jedan semestar (pola školske godine), a uveden je novi način polaganja ispita, zasnovan na sistemu kredita (ESPB) za svaki predmet, pri čemu je minimalni broj kredita po godini 60.


Organizaciju studijskih programa karakteriše fleksibilnost tako da studenti preko izbornih predmeta odlučuju o stepenu i karakteru usmerenja. Stečeno obrazovanje otvara mogućnost širokog izbora usmerenja i lak transfer i kombinovanje različitih specijalnosti. Nepoloženi ispiti se ne mogu prenositi u sledeću godinu studija, ali je polaganje ispita olakšano, kroz ocenjivanje putem testova, kolokvijuma, seminara i sl. Predviđena su 3 redovna i 2 apsolventska ispitna roka za proveru znanja. Istovremeno, studenti imaju pravo da daju ocenu o kvalitetu rada nastavnika i saradnika, što bitno utiče na kvalitet nastavnog procesa.


Osnovne studije
Master studije
Doktorske studije
Lista zvanja

Studijski programi osnovnih akademskih studija


Rudarski odsek


Osnovne akademske studije, na studijskim programima u okviru Rudarskog odseka, se ostvaruju kroz 240 ESPB bodova, u trajanju od četiri akademske godine. U prve dve godine studija studenti se edukuju iz oblasti prirodno-matematičkih nauka (fizika, hemija, matematika, mehanika, informatika). Takođe se edukacija vrši iz opštih inženjerskih disciplina (termodinamika, osnove mašinstva i elektrotehnike, tehnologija materijala) i specifičnih geoloških disciplina (osnove geologije, mineralogija, petrografija i ležišta mineralnih sirovina). Treća i četvrta godina studija se sastoje od obaveznih i izbornih predmeta raspoređenih na jedanaest modula u okviru tri studijska programa:


Akreditacija 2009Akreditacija 2013
» Рударско инжењерство
» Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
» Инжењерство нафте и гаса
» Рударско инжењерство
» Инжењерство заштите животне средине
» Инжењерство нафте и гаса

Geološki odsek


Osnovne akademske studije, na studijskim programima u okviru Geološkog odseka čine studije u trajanju od 3 ili 4 godine (180 ili 240 240 ESPB bodova). Studenti osnovnih akademskih studija imaju obaveznu terensku nastavu, kao i obaveznu stručnu praksu, koja se izvodi u privrednim i naučno-istraživačkim organizacijama., čime se obezbeđuje kompletnije obrazovanje i sticanje kompenrecija za rad u struci. Na ovom odseku studenti mogu odabrati jedan od 4 studijska programa:


Akreditacija 2009Akreditacija 2013
» Геологија
» Хидрогеологија
» Геотехника
» Геофизика
» Геологија
» Хидрогеологија
» Геотехника
» Геофизика
Repository

  • Library
  • Publishing activities
  • Book store
  • Webmail Office365
  • Professorial Services
  • Student Services
  • Moodle
  • Micfosoft Azzure
  • EduRoam
  • RGF library service

Projects