HOME
FACULTY
About
Organization
Contact
STUDIES
Undergraduate studies
Master studies
Doctoral studies
TEACHING
Teaching staff
SCIENCE
Projects

Студије на Рударско - Геолошком факултету


Рударско-геолошки факултет је осавременио наставне планове и програме у складу са Болоњском декларацијом као документом којим су европске земље договориле школовање студената у Европи по једнообразном и уједначеном систему. Ово значи да су дипломе нашег Факултета еквивалентне са одговарајућим дипломама европских и других земаља.


Нови модел студирања омогућује студије у трајању од 3 или 4 године (основне академске студије) + 2 или 1 године (дипломске академске студије – Master) + 3 године (докторске студије). Настава се изводи у виду предавања, вежби и практичне теренске наставе. Курсеве студенти слушају један семестар (пола школске године), а уведен је нови начин полагања испита, заснован на систему кредита (ЕСПБ) за сваки предмет, при чему је минимални број кредита по години 60.


Организацију студијских програма карактерише флексибилност тако да студенти преко изборних предмета одлучују о степену и карактеру усмерења. Стечено образовање отвара могућност широког избора усмерења и лак трансфер и комбиновање различитих специјалности. Неположени испити се не могу преносити у следећу годину студија, али је полагање испита олакшано, кроз оцењивање путем тестова, колоквијума, семинара и сл. Предвиђена су 3 редовна и 2 апсолвентска испитна рока за проверу знања. Истовремено, студенти имају право да дају оцену о квалитету рада наставника и сарадника, што битно утиче на квалитет наставног процеса.


Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Листа звања

Студијски програми основних академских студија


Рударски одсек


Основне академске студије, на студијским програмима у оквиру Рударског одсека, се остварују кроз 240 ЕСПБ бодова, у трајању од четири академске године. У прве две године студија студенти се едукују из области природно-математичких наука (физикa, хемијa, математикa, механикa, информатикa). Такође се едукација врши из општих инжењерских дисциплина (термодинамикa, основe машинства и електротехнике, технологијa материјала) и специфичних геолошких дисциплина (основе геологије, минералогија, петрографија и лежишта минералних сировина). Трећа и четврта година студија се састоје од обавезних и изборних предмета распоређених на једанаест модула у оквиру три студијска програма:


Акредитација 2009Акредитација 2013
» Рударско инжењерство
» Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
» Инжењерство нафте и гаса
» Рударско инжењерство
» Инжењерство заштите животне средине
» Инжењерство нафте и гаса

Геолошки одсек


Основне академске студије, на студијским програмима у оквиру Геолошког одсека чине студије у трајању од 3 или 4 године (180 или 240 240 ЕСПБ бодова). Студенти основних академских студија имају обавезну теренску наставу, као и обавезну стручну праксу, која се изводи у привредним и научно-истраживачким организацијама., чиме се обезбеђује комплетније образовање и стицање компенреција за рад у струци. На овом одсеку студенти могу одабрати један од 4 студијска програма:


Акредитација 2009Акредитација 2013
» Геологија
» Хидрогеологија
» Геотехника
» Геофизика
» Геологија
» Хидрогеологија
» Геотехника
» Геофизика
Repository

  • Library
  • Publishing activities
  • Book store
  • Webmail Office365
  • Professorial Services
  • Student Services
  • Moodle
  • Micfosoft Azzure
  • EduRoam
  • RGF library service

Projects