HOME
FACULTY
About
Organization
Contact
STUDIES
Undergraduate studies
Master studies
Doctoral studies
TEACHING
Teaching staff
SCIENCE
Projects

Statut i druga opšta akta

Statuti

  Statut Rudarsko - geološkog fakulteta

Akcioni plan

  Akcioni plan Rudarsko - geološkog fakulteta

Pravilnici

Pravilnik o samovrednovanju
datum: [16.01.2017]
Pravilnik o obezbeđenju kvaliteta nastavnog procesa i vrednovanju studenata
datum: [16.01.2017]
Pravilnik o samovrednovanju
datum: [27.12.2012]
Pravilnik o obezbeđenju kvaliteta nastavnog procesa i vrednovanju studenata
datum: [27.12.2012]
Pravilnik o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva
Pravilnik o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Rudarsko-geološkom fakultetu
datum: [03.10.2016]
Pravilnik o upisu studenata na studije prvog stepena Univerziteta u Beogradu
datum: [09.05.2007]
Pravilnik o proceduri upisa studenata na prvi i drugi stepen akademskih studija na RGF-u
datum: [27.12.2012]
Pravilnik o uslovima, načinu i postupku upisa na drugi i treći stepen akademskih studija Univerziteta u Beogradu
Pravilnik o nastavnoj literaturi i izdavačkoj delatnosti
datum: [16.01.2017]
Pravilnik o polaganju ispita i ocenjivanju na ispitu
datum: [16.01.2017]
Pravilnik o osnovnim akademskim i master akademskim studijama
datum: [23.05.2019]
Pravilnik o doktorskim studijama na Rudarsko-geološkom fakultetu
datum: [03.10.2016]
Pravilnik o polaganju ispita i ocenjivanju na ispitu
Pravilnik o završnom radu na osnovnim i master akademskim studijama na Rudarsko-Geološkom fakultetu
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Beogradu
Pravilnik o vrednovanju vannastavnih aktivnosti studenata
datum: [15.03.2017]
Pravilnik o postupku i načinu vrednovanja naučno istraživačkih radova istraživača 2008
Pravilnik o postupku i načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučno istraživačkih rezultata istraživača 2007
Pravilnik o korišćenju parking prostora
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja
Pravilnik o nabavkama
Pravila oblačenja
Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu
Pravilnik o radu biblioteke

Procedure

Procedure i postupci koji obezbeđuju poštovanje plana i rasporeda nastave
datum: [16.01.2017]
Procedura za izbor teme, izrade i javne odbrane završnog rada na Rudarskom odseku

Poslovnici

Poslovnik NNV RGF
datum: [30.01.2013]

Kodeks

Kodeks profesionalne etike na Uneverzitetu u Beogradu

Politika IMS

Politika kvaliteta, zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja zaposlenih

Mere

Mere za obezbeđenje i unapređenje kvalitetaRepository

 • Library
 • Publishing activities
 • Book store
 • Webmail Office365
 • Professorial Services
 • Student Services
 • Moodle
 • Micfosoft Azzure
 • EduRoam
 • Pravilnik o obezbeđenju kvaliteta nastavnog procesa i vrednovanju studenata
  datum: [16.01.2017]

Projects