HOME
FACULTY
About
Organization
Contact
STUDIES
Undergraduate studies
Master studies
Doctoral studies
TEACHING
Teaching staff
SCIENCE
Projects
Статут и друга општа акта
Стратегија обезбеђења квалитета
Политика обезбеђења квалитета
Информатор о раду
Извештај о самовредновању

Статут и друга општа акта

Статути

  Статут Рударско - геолошког факултета

Акциони план

  Акциони план Рударско - геолошког факултета

Правилници

Правилник о самовредновању
датум: [16.01.2017]
Правилник о обезбеђењу квалитета наставног процеса и вредновању студената
датум: [16.01.2017]
Правилник о самовредновању
датум: [27.12.2012]
Правилник о обезбеђењу квалитета наставног процеса и вредновању студената
датум: [27.12.2012]
Правилник о листи стручних, академских и научних назива
Правилник о минималним условима за стицање звања наставника на Рударско-геолошком факултету
датум: [03.10.2016]
Правилник о упису студената на студије првог степена Универзитета у Београду
датум: [09.05.2007]
Правилник o процедури уписа студената на први и други степен академских студија на РГФ-у
датум: [27.12.2012]
Правилник о условима, начину и поступку уписа на други и трећи степен академских студија Универзитета у Београду
Правилник о наставној литератури и издавачкој делатности
датум: [16.01.2017]
Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту
датум: [16.01.2017]
Правилник о основним академским и мастер академским студијама
датум: [23.05.2019]
Правилник о докторским студијама на Рударско-геолошком факултету
датум: [03.10.2016]
Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту
Правилник о завршном раду на основним и мастер академским студијама на Рударско-Геолошком факултету
Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Београду
Правилник о вредновању ваннаставних активности студената
датум: [15.03.2017]
Правилник о поступку и начину вредновања научно истраживачких радова истраживача 2008
Правилник о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научно истраживачких резултата истраживача 2007
Правилник о коришћењу паркинг простора
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
Правилник о набавкама
Правила облачења
Правилник о безбедности и здрављу на раду
Правилник о раду библиотеке

Процедуре

Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда наставе
датум: [16.01.2017]
Процедура за избор теме, израде и јавне одбране завршног рада на Рударском одсеку

Пословници

Пословник ННВ РГФ
датум: [30.01.2013]

Кодекс

Кодекс професионалне етике на Уневерзитету у Београду

Политика ИМС

Политика квалитета, заштите животне средине и безбедности и здравља запослених

Мере

Мере за обезбеђење и унапређење квалитетаRepository

 • Library
 • Publishing activities
 • Book store
 • Webmail Office365
 • Professorial Services
 • Student Services
 • Moodle
 • Micfosoft Azzure
 • EduRoam
 • Правилник о обезбеђењу квалитета наставног процеса и вредновању студената
  датум: [16.01.2017]

Projects