RGF

Tehnička rešenja - 2018

Tehničko rešenje: Neekspolozivni generatori busotinskog pritiska kao zamena eksplozivnih punjenja

Neeksplozivne gorive smeše predstavljaju pirotehnički sastav čiji je energetski potencijal niži od crnog baruta. Ne detoniraju (nema stvaranja udarnih talasa koji prethode detonaciji), što je karakteristika privrednih eksploziva. Privredni eksplozivi detoniraju brzinom od 2000-6000 m/s, dok se razlaganje neeksplozivnih smeša kreće 180 – 300 m/s. Brzina sagorevanja je manja u odnosu na sagorevanje baruta i konvencionalnih goriva.

Lomljenje materijala primenom neeksplozivnih gorivih smeša se javlja kao posledica progresivnog porasta pritiska, pa su odvojeni komadi mnogo većih dimenzija i pravilnijih oblika.

Potresi su višestruko umanjeni u odnosu na potrese koje izazivaju klasični privredni eksplozivi, a zona sigurnosti na razletanje komada ne prelazi 30-35 m. Vazdušni pritisak je 6-10 puta niži nego kod miniranja pomoću eksploziva. Krajnji pritisak nastalih gasova, rapidno pada čim se stenska masa usitni i pokrene, pa se na taj način izbegava prekomerno razbacivanje.

Neeksplozivne gorive smeše - generatori bušotinskog pritiska, mogu naći veliku primenu kao zamena eksploziva u onim segmentima gde je potrebno lomljenje stenskog materijala ili betonskih konstrukcija bez štetnog dejstva detonacije, a to su: uklanjanje čvrste stenske mase u veoma osetljivim zonama na potrese i razletanje komada odminiranog materijala, usitnjavanje negabarita, rušenje objekata u urbanim sredinama, izrada kanala, odsecanje stenskog materijala pri eksploataciji blokova arhitektonsko-građevinskog kamena, stabilizaciji kosine puta ili proširenju postojećih puteva i nivelisanju terena.


[Detaljnije]    
[Recenzija I]     [Recenzija II]

Tehnička rešenja - 2017

Tehničko rešenje: Sanacija i stabilizacija kosina na površinskom kopu Momin kamen u cilju izrade deonice autoputa E75, koridor 10

Tehničko rešenje podrazumeva izradu etaža primenom različitih metoda miniranja u cilju stalne sanacije i stabilizacije kosina na lokaciji Momin Kamen km 891+300,00 - km 891+625,00, na dužini trase od 325 m. Ova zona je deo projekta izgradnje autoputa E75, deonice Beograd – Niš – granica sa BJR Makedonijom, poddeonica Caričina dolina – tunel Manajle i nalazi se između vijadukta preko kamenoloma Momin kamen i mosta Kučajska dolina.

Projektom predviđena trasa autoputa preko površinskog kopa Momin kamen, uslovila je naknadnu izradu većeg broja etaža u cilju postizanja potrebne stabilnosti završne konture kopa. Poseban problem je predstavljao ograničen prostor u gornjem delu kopa, uslovljen granicom eksproprijacije zemljišta, gde nije predviđeno dalje proširenje završne konture kopa, što bi znatno olakšalo smanjenje ugla završnih kosina etaža.

U tako specifičnim uslovima, bilo je neophodno izvršiti određene analize za precizno definisanje broja etaža i njihovih konstruktivnih elemenata. Poseban izazov je bio projektovati puteve do svake etaže za pristup opreme i ljudstva u cilju uspešnog izvođenja operacija bušenja i miniranja, zbog ograničenih uslova rada i nemogućnosti proširenja konture kopa u cilju smanjenja ugla kosina etaža.


[Detaljnije]     [Potvrda o primeni tehnickog resenja]
[Recenzija I]     [Recenzija II]

Tehnička rešenja - 2015

Tehničko rešenje (Softver M85): Android aplikacija aBEWARE za evidenciju klizišta na terenu

Tehničko rešenje se odnosi na razvoj novog softverskog rešenja aBEWARE koje omogućava evidenciju geoprostornih i atributskih podatka o klizištima na samom terenu korišćenjem android uređaja. Osim evidencije na terenu u off-line režimu aplikacija omogućava integraciju sa tematskih slojeva u vidu tpk rasterskih datoteka, kao integraciju sa GIS portalom i sinhronizaciju sa podacima na serveru. Softverskim rešenjem se ostvaruje interdisciplinarno integrisanje informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT), geoinformacionih tehnologija, kao i rezultata inženjerskogeoloških istraživanja klizišta za potrebe izrade katastra, tj.nacionalne baze podataka o klizištima u Srbiji.
U okviru projekta TR36009 „Primena LIDAR i GNSS tehnologije u monitoringu stabilnosti infrastrukturnih objekata i terena“ koji finansira Ministrarstvo za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije u okviru programa istraživanja u oblasti Tehnološkog razvoja za period 2011-2015. godina i projekta BEWARE (Harmonizacija podataka o klizištima i obučavanje lokalnih samouprava za njihovo praćenje BEWARE (BEyond landslide aWAREness) koga finansira kancelarija UNDP u Srbiji grant No 00094641.
Tehničko rešenje je prihvaćeno na sednici nastavno naučnog veća Rudarsko-geološkog fakulteta 19.01.2016. godine, broj odluke 8/7.


[Detaljnije]     [Recenzija]

Tehničko rešenje (M81): Kombinovana metoda miniranja za izradu podzemnih prostorija u rudnicima uglja

U dosadašnjoj rudarskoj praksi koriste se različite varijante izrade rudarskih prostorija primenom konvencionalnih metoda, tj. primenom eksploziva tehnikom bušačko-minerskog rada. Ovakve metode imaju svoje slabosti, pa se kroz ovo tehničko rešenje iznalazi mogućnost primene kombinovanih, nekonvencionalnih metoda miniranja pri izradi jamskih prostorija kroz ugalj, a sa ciljem ostavrivanja sledećih efekata: povećanje dinamike izrade rudarskih prostorija; smanjenje uticaja izrade rudarskih prostorija na okolni stenski masiv; smanjenje obima radova vezanih za vankonturni iskop; povećanje trajnosti izrađenih rudarskih prostorija; uvećanje krupnih (komercijalnih) frakcija uglja pri izradi; povećanje stepena sigurnosti na radu, pri izradi rudarskih prostorija, i slično.

Pri uslovima metanskog režima, miniranje hemijskim eksplozivima skopčano je sa čitavim nizom preventivnih mera koje se moraju zadovoljiti da ne dođe do neželjenih posledica vezanih za eksploziju ili požar. Sve ovo još više je potencirano činjenicom da savremena sredstva za miniranje i mere zaštite, kod primene hemijskih eksploziva nisu još dovoljno usavršene i ne garantuju apsolutnu bezbednost. Stoga se u izuzetno opasnim sredinama za razaranje stenskog masiva, uglavnom uglja, koriste postupci bezplamenog miniranja. Suština kod ovih postupaka je u tome što potencijalna energija prelazi u koristan rad bez pojave plamena. U ovom slučaju, za obavljanje korisnog rada koriste se inertni gasovi, razne hemijske mešavine i sabijeni vazduh. Kod specijalnih metoda miniranja moguće su i razne kombinacije kako bezplamenih sredstava, tako i ovih sredstava sa klasičnim eksplozivima, odnosno primena konturnog iniciranja u cilju dobijanja što približnije konture podzemne prostorije, a što je suština ovog tehničkog rešenja.


[Detaljnije]

Tehničko rešenje (M84): Monitoring i prognoza stanja podzemnih prostorija

Podzemni rudnik predstavlja integrisani sistem jamskih prostorija čija je svrha obezbeđivanje komunikacije između rudnog ležišta i površi terena, odnosno infrastrukturni sistem koji služi za eksploataciju mineralne sirovine. Efikasnost eksploatacije direktno zavisi od stanja ovog sistema. Uzimajući u obzir da se uslovi eksploatacije sve više usložnjavaju, održavanje sistema jamskih prostorija postaje sve zahtevnije.

Praćenje stanja stenskog masiva predstavlja važnu ulogu pri definisanju stabilnosti podzemnih prostorija. Jednoaksijalna čvrstoća na pritisak predstavlja jedan od najvažnijih parametara u istraživanju ponašanja stenskog masiva. Za praćenje deformacija podgrade koriste se različite metode merenja i interpretacije dobijenih rezultata. Primenjuju se metode regresionih analiza, sivih modela, neuronskih mreža kao i kombinovane metode.

Tehničko rešenje omogućava praćenje stanja jamske prostorije tokom nekog vremena, a zatim na osnovu dobijenih podataka daje prognozu njenog stanja za definisani budući vremenski interval. Na ovaj način stvara se dobra osnova za upravljanje stanjima jamske prostorije, odnosno određivanju kada koju deonicu prostorije treba rekonstruisati. Tehničko rešenje predstavlja hibrid metode merenja, koja je zasnovana na primeni savremenog mernog instrumenta velike preciznosti (3-D laserskog skenera) i analize dobijenih podataka. Višekanalnom singularnom spektralnom analizom opisuje se mehanizam realizovanih deformacija, a zatim se vrši prognoza budućih stanja.


[Detaljnije]

Tehničko rešenje (M85): Geoportal istražnih radova ugljenih basena Srbije

Savremena organizacija rudarskog kompleksa podrazumeva objedinjavanje informacionih tokova različitih službi. Razvijeno softversko rešenje ostvaruje interdisciplinarno integrisanje postojećih softverskih sistema koji se koriste za planiranje eksploatacije uglja na površinskim kopovima.

Geoportal omogućava prostornu vizuelizaciju istražnih radova digitalnim kartografskim slojevima koji se mogu preklapati prema konkretnim potrebama, na primer etaže, transportne trake, bageri, cevovodi, zgrade, putevi, elektromreža, trafostanice, merna mesta za prašinu i buku,... Rezultat modeliranje buke i prašine, odnosno njihova distribucija se takođe mogu prikazati kao temaski slojevi na veb karti. Sve aktivnosti i istraživanja opisana u ovom rešenju se u tehničko-tehnološkom smislu mogu realizovati i na drugim površinskim kopovima.


[Detaljnije]     [pdf]
[Recenzija I]     [Recenzija II]

Adaptivno vođenje eksploatacionih procesa na površinskim kopovima opekarskih sirovina

Tehničko rešenje odnosi se na adaptivno vođenje procesa površinske eksploatacije opekarskih sirovina sa ciljem povećanja energetske efikasnosti i očuvanja i poboljšanja proizvodne vitalnosti i konkurentnosti (u ovom segmentu) opekarske industrije.

Rešenje se suštinski oslanja na niz mera za smanjenje vlage u opekarskoj sirovini adaptivnim vođenjem procesa po fazama. Karakteristike svih podprocesa sagledane su i za svaku od njih predviđen je niz rešenja koja segmentno utiču na smanjenje vlage u rovnoj opekarskoj sirovini sa cilјem smanjenja procenta vlage na ulazu sirovine u proces sušenja. Uštede koje se ostvaruju na ovaj način ogledaju se kako u smanjenoj potrošnji energenata, tako i ekološkim i drugim proizvodnim efektima.


[Detaljnije]

Satelitski podržan sistem daljinskog nadzora u realnom vremenu mašina u površinskoj eksploataciji

Tehničko rešenje odnosi se na nadzorno-upravlјački sistem na površinskim kopovima u okviru koga se na osnovu obeležja realnog sistema, uz uvažavanje proizvodne, tehničko-tehnološke, organizacione, nadzorne, upravlјačke, tržišno-ekonomske, poslovne, logističke, geološke, ekološke i druge činioce, postavlјa savremeno, funkcionalno i racionalno rešenje nadzorno-upravlјačkog sistema, telemetrijski podržano satelitskom nadzornom tehnologijom i bazirano na CIM (Computer Integrated Manufacturing) koncepciji.

Integracijom postojećih sistema sa segmentima nadzorno-upravlјačkog sistema realizovan je multidisciplinarni radni okvir za efikasno izvršavanje proizvodnih i pomoćnih zadataka i aktivnosti.


[Detaljnije]

Примена беспилотних летећих платформи за мониторинг транспортера са траком у површинској експлоатацији лежишта минералних сировина

Техничко решење се односи на примену беспилотних летећих платформи за мониторинг транспортера са траком у површинској експлоатацији лежишта минералних сировина.

Беспилотне летеће платформе представљају одређене типове летелица које су опремљене савременим камерама за снимање фотографија и видео записа високе резолуције. Беспилотне летеће платформе могу бити носачи различитих врста сензора, опреме за узорковање и сл. На тај начин се добијају многобројни подаци чијом се даљом анализом омогућава благовремена реакција при свакој промени параметара стања у току експлоатације лежишта минералних сировина.

Беспилотне летеће платформе се могу још применитии за праћење параметара рада различите врсте рударске опреме, као и многобројних технолошких процеса у рударству и другим областима. Нарочито су корисне при праћењу одређених параметара на неприступачним теренима или теренимa опасним по безбедност људства.


[Detaljnije]    
[Recenzija I]     [Recenzija II]

Примена ендоскопске камере за процену стања у минској бушотини

Техничко решење се односи на примену ендоскопске камере за процену стања у минској бушотини. Ендоскопска камера представља врсту дигиталне камере са сопственим осветљењем које обезбеђују четири LED диоде које се налазе по ободу камере. Камера је повезана на један крај кабла, док се на другом крају налази USB прикључак. Видео записи се могу снимати или директно посматрати преко lap top-а, таблет рачунара или мобилних телефона.

Предност примене ендоскопских камера је у томе што се може користити у готово свим условима. Камера има мале димензије, велику мобилност и једноставност примене. Резолуција фотографија и видео записа је релативно висока обзиром на услове примене.

Помоћу ендоскопске камере добијамо снимке стања минских бушотина, који омогућавају да се утврди постојање одређених дисконтинуитета у којима може доћи до нагомилавања експлозива приликом пуњења минске бушотине, а која утичу на лоше резултате дробљења стенске масе и појаву нежељених ефеката минирања.

Помоћу ендоскопске камере постиже се повећање сигурности при раду, као и смањење трошкова експлоатације. Постоји могућност примене ендоскопске камере и у друге сврхе, попут контроле и сервисирања рударских машина, различитих врста видео контроле код геофизичких истраживања и слично.


[Detaljnije]    
[Recenzija I]     [Recenzija II]

Шеснаестоканални дата логер, апликативни софтвер

Шеснаестоканални дата логер представљавишенаменски уређајза праћење промена параметара стања карактеристичних за руднике и непосредно окружење самогућношћуједноставногприкључењавећег броја сензора. Мултифункционалност уређаја огледа се у повезивању различитих врста сензора као што су: сензори помераја, температуре, влажности, сензори убразања, концентрације различитих гасова, нивоа буке, осветљености итд. На тај начин је омогућено дасе на лицу места могуопажати више различитих величина у исто време (на заједничкој временској оси).

Апликативним софтвером врши се подешавање тригера ифреквенције узорковања за сваки канал посебно, као и другихпараметара мерења.

Шеснаестоканални дата логер се може применти за праћење параметара стања на површинским коповима, у рудницима са подземном експлоатацијом, као и при производњи и преради нафте, гаса и др. Поред рударства, уређај може наћи примену и у хемијској индустрији, мерењу параметара стања у различитим срединама, за лабораторијска испитивања и сл.


[Detaljnije]    
[Recenzija I]     [Recenzija II]    [Mišljenje participanta]

Вишенаменски аутономни систем за даљинско праћење параметара стања у рудницима и окружењу, апликативни софтвер

Вишенаменски аутономни систем за даљинско праћење параметара стања у рудницима и окружењу представља прошириви систем са великим бројем аутономних, вишеканалних, бежично спрегнутих уређаја за аквизицију, уз могућност једноставног повезивања, како аналогних тако и дигиталних сензора.

Интегрисањем одређених врста сензора и логера и једноставним софтверским сетовањем параметара, омогућава се континуално праћење промене вредности појединих параметара стања.

Апликативни софтвер се састоји из неколико модула: модул за праћење логера, модул за управљање базом сензора, модул за конфигурацију логера, модул за преглед и обраду података и модул за real-time мерење.

Вишенаменски аутономни систем за даљинско праћење параметара стања се може применти на површинским коповима, у рудницима са подземном експлоатацијом или при производњи и преради нафте, гаса и др. Могу га користити све фирме које се баве минирањем, произвођачи експлозива, Институти и друге истраживачке институције. Систем омогућава контролу појединих процеса, развој креативности и инвентивности инжењера, што резулттира побољшањем: учинака и сигурности у раду, енергетске ефикасности, економских ефеката пословања и заштите животне средине.


[Detaljnije]    
[Recenzija I]     [Recenzija II]    [Mišljenje participanta]

Нови технолошки поступак извлачења рударске опреме и механизације из поплављених површинских копова лигнита

Техничко решење се односи и примењује у научној области Рударство - површинска експлоатација лежишта минералних сировина, а према примењеним научним методама је мултидисциплинарног карактера. Обједињује методе одводњавања површинских копова, геомеханичке методе стабилности и методе сигурности и заштите на раду.

Концепција јединственог техничког решења ослобађања потопљене рударске опреме и механизације на западном делу површинског копа лигнита Дрмно заснива се на изградњи загата - насипa од каменог агрегата различитог гранулометријског састава у циљу дренирања воде у радним зонама око сваког багера. Поред испумпавања воде и отклањања муља употребом багера кашикара са позиције горње етажне равни насипа створили би се услови издренираности и стабилности подлоге испод и око заробљене механизације ради трасирања пута за њихово извлачење на безбедне позиције.

Оваква могућност извлачења рударске опреме сличних карактеристика, могла би послужити као практични пример у реализацији завршних операција ослобађања и извлачења опреме у потопљеним условима површинског копа угља Тамнава-Западно поље у Колубарском басену угља, као и за друге руднике који евентуално дођу у овакву ситуацију.


[Detaljnije]     [Odluka Katedre za povrsinsku eksploataciju LMS]
[Recenzija]
Tehnička rešenja

Programski sistem za planiranje eksploatacije i deponovanja uglja u cilju upravljanja kvalitetom uglja

Tehničko rešenje pod naslovom Programski sistem za planiranje eksploatacije i deponovanja uglja u cilju upravljanja kvalitetom uglja razvijeno je u potpunosti u skladu sa zahtevima koji su definisani Pravilnikom o postupku i načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača, i shodno tome zadovoljava sve uslove za tehničko rešenje kategorije M81, odnosno priznat programski sistem koji se implementira u Rudarskom basenu Kolubara.


[Detaljnije]

GEOLISS – Geološki informacioni sistem Srbije

Geološki informacioni sistem Srbije (GeolISS) predstavlja osnovu za čuvanje geoloških podataka u digitalnom obliku, jednostavnije rukovanje podacima, lakši pregled postojeæih podataka. GeolISS omoguæava jedostavno i brzo obavljanje aktivnosti vezanih za planiranje, istraživanje, odluèivanje i projektovanje u oblasti geologije i srodnih disciplina. Takoðe je omoguæeno realno i objektivno sagledavanje nacionalnih mineralnih resursa sa uslovima za graðenje baze ukupnog poznavanja geologije Srbije. GeolISS može da servisira nacionalne institucije koje na lokalnom ili regionalnom nivou kreiraju i sprovode programe ekonomskog razvoja, održivog upravljanja, korišæenja, zaštite geoloških resursa kao dela prirodnog bogatstva zemlje, kao i programa zaštite životne sredine.


GEOLISS portal

BeoSlide - Katastar klizišta Beograda

BeoSlide je geografski informacioni sistem za rukovanje podacima o klizištima. Predstavlja skup softverskih alata za digitalno arhiviranje svih informacija neophodnih za praæenje promena klizišta u vremenu, kao najznaèajnijih egzodinamièkih pojava nestabilnosti. Korisnicima je omoguæeno interaktivno kreiranje upita, analiza prostornih i ostalih podataka, ažuriranje podataka, karata i prikaz rezultata. Sistem izveštavanja pruža moguænost štampe kompleksnih katastarskih listova na kojima se osim zapisa iz baze, prikazuju i razlièiti grafièki sadržaji. Pored toga BeoSlide pruža moguænost brzog generisanja geohazarda za ceo prostor baziranog na jasno definisanim elementima hazarda i rizika po usklaðenim kriterijumima od strane istraživaèa koji veæ dugi niz godina na teritoriji grada prouèavaju ove pojave


[Detaljnije]

GeolIEP - Informacioni sistem za evidentiranje i administraciju istražnih i eksploatacionih odobrenja

GeolIEP je geografski informacioni sistem koji se bavi praæenjem istražnih i eksploatacionih odobrenja i radova u oblasti mineralnih sirovina. Predstavlja osnovu za èuvanje podataka u digitalnom obliku, jednostavnije rukovanje podacima, lakši pregled postojeæih podataka. Arhiviranje vektorskih i rasterskih sadržaja, kombinovano sa prateæim alfanumerièkim podacima pregled i edivencija svih istraživanja i eksploatacija mineralnih sirovina na jednom mestu, kao i efikasno upravljanje i korišæenje mineralnih resursa.


BpUBS - Baza podataka istražnih radova ugljenih basena Srbije

Baza podataka ugljenih basena Srbije (BpUBS) je organizovana kao distribuirani sistem saèinjen od centralnog repozitorijuma u Direkciji za razvoj i investicije u EPS-u i èetiri repozitorijuma na distribuiranim lokacijama u Kolubari i Kostolcu. Unos podataka se vrši kontinualno na svim lokacijama, ali obzirom da serveri nisu povezani meðusobno, povremeno se vrši sinhronizacija podataka na centralnom serveru. Baza integriše podatke o zonama istraživanja, bušenju, analizama, hidrogeologiji, ali se za potrebe upravljanja kvalitetom uglja posmatra samo deo koji se odnosi na bušotine, litologiju kartiranih intervala i na tehnièke, elementarne i analize pepela uzoraka.


[Detaljnije]

SUKU – informacioni sistem za upravljanje kvalitetom uglja

Softver za operativno planiranje otkopavanja uglja pruža podršku planiranju mesta i uslova otkopavanja. Koristeæi geološki model, tehnološke i konstruktivne parametre opreme razvijeno softversko rešenje daje predlog korišæenja pojedinih bagera sa ciljem da se (korišæenjem celokupne raspoložive mehanizacije i opreme) dobiju zahtevane kolièine uglja u granicama zadanog kvaliteta.

Model upravljanja kvalitetom uglja bazira se na kontroli i upravljanju svim delovima procesa otkopavanja, transporta, deponovanja i utovara uglja. Razvijeno softversko rešenje omoguæava brzu simulaciju radi sagledavanja u kojoj meri se planirani i zahtevani uslovi ispunjavaju. Softver odreðuje operativni kapacitet sa kojim treba da radi svaki od raspoloživih bagera, a na osnovu definisanih tehnièkih i tehnoloških ogranièenja i na osnovu podataka o kvalitetu uglja u blokovima, odnosno podetažama koje bageri otkopavaju.


[Detaljnije]

Tehnološki informacioni sistem Rudnika uglja A.D. Pljevlja

Informacioni sistem sastoji se od èetiri komponente: Praćenje proizvodnje, Održavanje opreme, Kadrovska evidencija i Baza tehnièkih podataka

Sistem za praæenje eksploatacije i pripreme uglja prikuplja, registruje i stavlja na uvid onima koji upravljaju pre svega proizvodnjom uglja, sve najvažnije parametre proizvodnje, proizvodne dogaðaje i stanja, koja bitno odreðuju praæenje i moguænost upravljanja eksploatacijom uglja.

Sistem za održavanje opreme realizuje informatièku podršku za poslove tehnološko-tehničke pripreme održavanja i vrši evidentiranje izvršenih radova održavanja. Evidentiraju se svi znaèajniji poslovi održavanja na mašinama ili opremi. Sistem obezbeðuje kvalitetniju procenu pogonske spremnosti proizvodne i pomoæne opreme i elektro-energetskih objekata i opreme, kao i troškova njihovog održavanja.

Sistem za kadrovsku evidenciju omoguæava praæenje podataka o radniku od njegovog dolaska u preduzeće pa nadalje.

Baza tehnièkih podataka je podsistem koji obezbedjuje kataloške podatke: katalog opreme sa sastavnicama, kapacitete i tehnièke moguænosti proizvodne opreme.


[Detaljnije]

TEHNICKO REŠENJE (SOFTVER M85)

Programsko rešenje BpUBS razvijeno kroz prethodne istraživacke aktivnosti tima je unapredenje geološke baze podataka softverskom komponentom za statisticke i geostatisticke analize. Baza podataka je implementirana u ArcSDE proširenju SQL Server baze podataka, a samo softverso rešenje je razvijeno u .Net-u. Procedure za logicku kontrolu podataka su unapredene, dopunjena je komponenta za ucoz/izvoz podataka i komunikaciju sa drugim komponentama sistema, implementirane su statisticke analize, kao i upiti i skladištene procedure za pripremu i eksportovanje podataka za specijalizovane softvere: MINEX, Surpac, GDM, ArcGIS. Za kreiranje razlicitih vrsta variograma (oblaka, linijskih, mape) i ostale geostatisticke analize se koriste procedure ArcGIS Geostatistical Analist-a verzija 10.0, cije funkcionalnosti su povezane sa aplikacijom za upravljanje kvalitetom SUKU korišcenjem ArcObject modela i .Net softverske komponete.


[Detaljnije]

Software solution for coal quality control at the mine planning phase (Technical result – M85)

Softver za upravljanje kvalitetom uglja u fazi planiranja eksploatacije uglja (TR33039)

This technical solution reviewed homogenization methods used in stockyards and proposed a methodology to generate equally probable models mapping sulfur content within a coal deposit in Kolubara surface mine. These models allow assessing the uncertainty associated with the grade content in the ROM coal supplied to the power plant. As the size (mass) of the pile increased, the quality fluctuations reduced allowing the decision maker the choice of selecting a proper pile size to meet an acceptable level of variability. The optimal size must be defined taking into account capital and operational costs. The key message of stemming from the results in this paper is that the simulation model provides a useful decision support tool to compare operational mine scheduling and stockyard piles policies for controlling coal quality. According to the model, it is possible to reduce the variability of the grades exponentially as the mass of the pile increases.


[Detaljnije]

Tehnicko rešenje uvodenja AT visece podgrade i pracenja naponsko-deformacionih karakteristika masiv (TR33025)

Za uvodenje AT visece podgrade neophodno je realizovati niz aktivnosti i postupaka opisanih u ovom tehnickom rešenju, cija je suštinska aktivnost "in situ" eksperimentalno podgradivanja AT visecom podgradom. Ovakav eksperiment podrazumeva podgradivanje podzemne prostorije AT visecom podgradom, po pravilu u dužini od 100 m, i to odmah po njenoj izradi. Tokom eksperimenta bi se vršio pravilan izbor dužine i rasporeda sidara, obavila bi se sva potrebna merenja (pracenja elemenata visece podgrade i stanja okolnog stenskog masiva) i precizno definisao novi model podgradivanja. Eksperimentalna ugradnja AT visece podgrade omogucava postupne izmene u nacinu podgradivanja, uz stalno pracenje stanja stenskog masiva i AT visece podgrade.

Kriterijumi za ocenu efikasnosti AT visece podgrade su zaustavljanje širenja deformacija po dubini masiva (što predstavlja dokaz postizanja stabilnosti podzemne prostorije) i ostvarivanje transfera opterecenja sa stenskog masiva na AT visecu podgradu.

Ovakvim pristupom bi se omogucilo da se primena skupe celicne podgrade eliminiše ili svede na najmanju mogucu meru, kao i aktivnosti na preradivanju (sanaciji) podzemnih prostorija.

Sve aktivnosti i istraživanja opisana u ovom rešenju se u tehničko-tehnološkom smislu mogu realizovati u svim rudnicima JP PEU, kao i u ostalim rudnicima sa podzemnom eksploatacijom i tunelima.

Konacno, AT visecu podgradu treba što pre afirmisati u našim rudnicima uglja zbog njenog višestrukog znacaja jer obezbeduje vecu stabilnost podzemnih prostorija, snižava troškove njihove izrade, povecava brzinu napredovanja i pozitivno utice na humanizaciju rada u teškim jamskim uslovima. Pored ovoga, AT viseca podgrada otvara put za primenu savremenih tehnologija i opreme u podzemnoj eksploataciji.


[Detaljnije]

Sistem za analizu sigurnosti i zaštite na radu u rudnicima - PROTECTOR

Analiza sigurnosti u rudnicima predstavlja kompleksan problem. Organizacijom evidencije fizičko-hemijskih štetnosti u radnim okolinama tehnoloških sistema eksploatacije ležišta mineralnih sirovinai razvojem i primenom sistema za analizu i upravljanje zaštitom na radu, omogućava se blagovremeno dobijanje meritornih informacija iz oblasti zaštite na radu. Na osnovu ovako dobijenih informacija mogu se donositi operativne i strateške odluke nadzorno-tehničkog osoblja i upravljačkih struktura, pre svega po pitanju prioriteta i obima primene mera zaštite na radu.


[Detaljnije]