RGF

BpUBS - Baza podataka istražnih radova ugljenih basena Srbije

Baza podataka ugljenih basena je organizovana kao distribuirani sistem sačinjen od centralnog repozitorijuma i četiri repozitorijuma na distribuiranim lokacijama. Unos podataka se vrši kontinualno na svim lokacijama, ali obzirom da serveri nisu povezani međusobno, povremeno se vrši sinhronizacija podataka na centralnom serveru.

Baza integriše podatke o istražnim područjima, bušenju, geološkim analizama, hidrogeologiji. Podaci koji se odnosi na bušotine, litologiju kartiranih intervala i na tehničke, elementarne i analize pepela uzoraka predstavljaju osnovu sistema za upravljanjem kvalitetom uglj.

Opšti podaci i litologija

Na slici 3 je prikazan panel sa osnovnim podacima o bušotini (lokacija u prostoru, period i metod bušenja, izvođač i sl.).

Na slici 4 je prikazan panel sa litologijom gde se za svaki kartirani interval definiše litološki član, boja, nijansa, starost, pripadnost sloju i tekstualni opis.

Osnovni podaci o bušotini

Slika 3. Osnovni podaci o bušotini

Unos litologije

Slika 4. Unos litologije

Analize uzorkovanog materijala

Za uzorkovani materijal u Kolubarskom basenu se rade dve vrste tehničkih analiza: skraćene (DTE, GTE, Vlaga, Pepeo) i kompletne. Skraćene tehničke analize se obično rade za pojedinačne probe, a kompletne obično za kompozitne probe. Na slici 5 je prikazan karakterističan panel aplikacije za rad sa kompletnim tehničkim analizama uglja, a na slici 6 sa skraćenim tehničkim analizama. Osim prezentovanih tehničkih analiza, implementirano je arhiviranje elementarnih analiza i analiza pepela.

Prikaz analiza je grupisan prema: laboratoriji koja je uradila analize, po tipu probe (jezgro, kompozitna, masovna, linijaska, tačkasta, ...) i tipu vlage (sa vlagom u analitičkom uzorku, bez vlage i pepela, dostavna-rovna i bez vlage), evidentiraju se podaci o datumu, analitičaru koji uradio obradu.

Panel sa kompletnim tehničkim analizama uglja

Slika 5. Panel sa kompletnim tehničkim analizama uglja

Panel sa tehničkim analizama uglja

Slika 6. Panel sa tehničkim analizama uglja

Na slici 7 je prikazan panela sa elementarnim analizama uglja. Prikaz analiza je grupisan prema Laboratoriji koja radi analize, potom tipu probe (jezgro, kompozitna, masovna, linijska, tačkasta, i sl) i tipu vlage (sa vlagom u analitičkom uzorku, bez vlage i pepela, dostavna-rovna i bez vlage), evidentiraju se podaci o datumu, analitičaru koji uradio obradu. Za svaku pojedinačni uzorak se evidantira njegova oznaka, procenti ugljenika, vodonika, sagorljivog sumpora, azota, kiseonika, fosfora, hlora.

Panel sa elementarnim analizama uglja

Slika 7. Panel sa elementarnim analizama uglja

Na slici 8 su prikazane analize pepela koje se grupišu po laboratoriji i tipu probe, a uključuju informacije o sadržaju npr. SiO2, Fe2O3, Al2O3,..

Panel sa analizama pepela

Slika 8. Panel sa analizama pepela

Eksportovanje podataka

Na slici 9 je prikazan panel za eksportovanje podataka iz centralne baze u „radnu“ bazu za modeliranje, pripremljenu u formatu koji specijalizovani softveri mogu direktno da mapiraju, odnosno čitaju. Za potrebe ovog projekta, konkretno je urađeno eksportovanje u Access bazu prilagođenu Minex strukturi podataka.

Eksportovanje podataka

Slika 9. Eksportovanje podataka