RGF

Sistem za analizu sigurnosti i zaštite na radu u rudnicima - PROTECTOR

Tehnološki informacioni sistem Rudnika uglja A.D. Pljevlja

Integralni informacioni sistem sastoji se od pet komponenti:

Arhitektura TIS-a   

Postojeæom arhitekturom TIS-a, prikazanom na slici, obuhvaæena su dva aktivna kopa, Borovica i Potrlica.

Arhitektura TIS-a

Sistem za praæenje eksploatacije i pripreme uglja

Sistem za praæenje eksploatacije i pripreme uglja projektovan je tako da prikuplja, registruje i stavlja na uvid onima koji upravljaju prije svega proizvodnjom uglja, otkopavanjem i odlaganjem otkrivke, sve najvažnije parametre proizvodnje, proizvodne dogaðaje i stanja, koja bitno odreðuju praæenje i moguænost upravljanja eksploatacijom uglja (koliko to dozvoljava instalisana rudarska oprema). Eksploatacija uglja predstavlja kontinualni proces koji se odvija na dva površinska kopa i ima karakteristiène faze: pripremu ležišta, otkopavanje otkrivke i uglja, transport i pripremu uglja (separacija). Prikupljanje najvažnijih podataka iz procesa eksploatacije, u svim tehnološkim fazama, vrši se stalnim unošenjem podataka iz smjenskih izveštaja. Tako se ažurni podaci registrovani u bazi podataka stavljaju na uvid kroz sistem izveštavanja za potrebe upravljanja procesom eksploatacije i periodiènog izveštavanja.

Sistem za održavanje opreme

Sistem za održavanje opreme realizuje informatièku podršku za poslove tehnološko-tehnièke pripreme održavanja i vrši evidentiranje izvršenih radova održavanja. Osnovni zadatak ovog programskog sistema sastoji se u tome da se evidentiraju praktièno svi znaèajniji poslovi održavanja na mašinama ili opremi odnosno da se za sve radove održavanja izdaje radni nalog, ako je to moguæe. Unapreðenje tehnološke discipline u funkciji održavanja je preduslov za dobijanje kvalitetnije procjene pogonske spremnosti proizvodne i pomoæne opreme i elektro-energetskih objekata i opreme, kao i troškova njihovog održavanja.

Sistem za održavanje baze tehnièkih podataka

Sistem za održavanje baze tehnièkih podataka obezbeðuje podršku za održavanje opreme i obuhvata sve predmete održavanja, tj. sve tipove opreme, objekata i transportnih sredstava i povezuje ih sa odgovarajuæom grafièko tehnièkom dokumentacijom. Programski sistem definiše i održava ažurnim osnovne tehnièke karakteristike o svim predmetima održavanja.

Podaci ovog programskog sistema su:

Sastavnica

Prikaz sastavnice, pripremljen za štampu

Sistem za kadrovsku evidenciju

Sistem za kadrovsku evidenciju omoguæava praæenje podataka o radniku od njegovog dolaska u preduzeæe pa nadalje. Najvažniji moduli su: Održavanje dosijea radnika (identifikacija, klasifikacija i osnovni podaci o radniku, struèna sprema, zanimanje, zdravstveno stanje i sl.); Praæenje radnog odnosa (organizacione cjeline, sistematizacija radnih mesta, sve vrste rešenja iz radnog odnosa, promena radnog mesta i sl.); i Izveštavanje o radnim odnosima (upiti o radniku, statistièki pregledi po raznim osnovama, interni i eksterni izveštaji i sl.).

Sistem MIS

Ovaj programski sistem ima za cilj da najvažnije sumarne podatke iz dnevnog operativnog poslovanja Rudnika uglja A.D. Pljevlja stavi na on-line raspolaganje rukovodiocima Rudnika na svim nivoima, od operativnog do strateškog. Time se omoguæava generisanje sažetih, sublimiranih izveštaja razlièitog sadržaja za upravljaèku strukturu preduzeæa na svim nivoima.

Informisanje o proizvodnji i preradi uglja obuhvata trenutne upite kao i smenske, dnevne i druge periodiène izveštaje i preglede po razlièitim kriterijumima na osnovu gore evidentiranih podataka. Po završetku smene se vrši bilansiranje, odnosno evidentiraju se podaci o proizvedenim kolièinama uglja po sortimanu, ostvarenim uèincima opreme, ostvarenim nadnicama, angažovanju radnika, podaci o zastojima u proizvodnji, o otkazima opreme i mehanizacije, o svim vrstama pogonskih dogaðaja koji utièu na proizvodnju, bušaèko-minerski radovi, stanje opreme i objekata, stanje deponija, kvalitet uglja i otpadnih voda, smenski izveštaji i td. Dakle, sistemom se registruju svi podaci koji su neophodni za ukupno bilansiranje proizvodnje sa aspekta proizvodnje i potrošnje. Obzirom da su u bazi evidentirani takoðe i normativi po proizvodnim jedinicama, moguæe je pratiti sva odsupanja od njih i izvestiti o njima operativni menadžment rudnika. Izveštavanje i pregledi o održavanju pružaju uvid u pogonsku spremnost i stanje proizvodne i druge opreme, izvršenim radovima održavanja, troškovima održavanja i druge preglede iz evidentiranog fonda podataka.