Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Геологија
Хидрогеологија
Геофизика

Геологија - докторске студије

[скупи све]

Услови за упис  

Остварено 300 ЕСПБ бодова на основним и мастер академским студијама.

Циљеви студијског програма  

» образовање кадрова, који су способни за вођење научних и комплексних истраживања и реализацију сложених пројеката у области историјске и динамичке геологије, палеонтологије, петрологије и геохемије, минералогије и кристалографије и економске геологије
» развијање креативних способности и оригиналности у постављању и решавању научних проблема у домену геологије и мултидисциплинарних проблема у којима је потребно учешће геологије
»  оспособљавање кадрова за самостални и висококвалитетан научни рад и за обављање релевантних научних истраживања из области геологије, односно из свих ужих специјалности и научних дисциплина које се изучавају на Студијском програму за геологију
»  обезбеђивање стручног и научног подмлатка.

Даљи приступ  

Систем високог образовања у Републици Србији не предвиђа наставак студија након завршетка докторских академских студија.

Професионални статус  

Доктор наука – гео-науке Студенти који су успешно завршили овај студијски програм су у стању да у области геологије:
»  систематично примењују и демонстрирају знања из области гео-наука у целини,
»  организују и спроводе комплексна испитивања из различитих геолошких специјалности: проблеме неотектонике и ерозије, палинспастичке реконструкције, реконструкције развоја живог света и палео-екосистема што је усмерено ка бољем разумевању виталности биосфере уопште, испитивања стања кристалне материје, одређивања старости и генезе различитих стенских формација, решавања питања геохазарда и других ризика геолошког порекла, решавања проблема заштите животне средине, као и проучавање настанка, начина проспекције, експлоатације и конзервације минералних ресурса користе и активно у пракси примењују најновија сазнања из области геологије и сродних дисциплина
»  развијају своје креативне способности да самостално постављају, организују и воде научна истраживања
»  поштују етичке кодексе при научним истраживањима
»  поседују задовољавајући ниво писане и усмене комуникације и самосталног приказа и саопштавања постигнутих научних резултата на домаћим и међународним научним конференцијама и да објављују своје резултате у водећим научним часописима
»  самостално решавају сложене практичне и теоријске проблеме из геолошких специјалности покривених садржајем одговарајућих изборних варијанти током студија и да у тим специјалностима самостално или колективно организују предлоге развојних и научних истраживања код домаћих и иностраних научних фондова
»  учествују или руководе домаћим и међународним научним пројектима финансираним из различитих фондова
»  активно раде на побољшању међународне научне сарадње и подизању угледа своје земље
»  преносе стечена научна знања колегама у својој средини и афирмишу матичну научну област и њена достигнућа


Наставни план и програм
I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Предмет изборног блока1 5 +0
Предмет изборног блока2 5 +0
Предмет изборног блока3 4 +0
Теренски или лабораторијски рад 0 +0 10 Oбавезан
Предмет изборног блока4 4 +0
Предмет изборног блока5 4 +0
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Кристалографија - одабрана поглавља 5 +0 10 Изборни   Ковач Сабина
Минералогија и парагенезе несиликата 5 +0 10 Изборни   Пачевски Александар
Минералогија и заштита животне средине 5 +0 10 Изборни   Здравковић Алена
Петрологија магматских стена-посебна поглавља 5 +0 10 Изборни   Шарић Кристина
Петрологија седиментних стена-посебна поглавља 5 +0 10 Изборни   Гајић Виолета
Петрологија метаморфних стена-одабрана поглавља 5 +0 10 Изборни   Костић Бојан
Генетски модели лежишта металичних и неметаличних минералних сировина 5 +0 10 Изборни   Јеленковић Раде
  Симић Владимир
Геологија и истраживање нафте и гаса-одабрана поглавља 5 +0 10 Изборни   Костић Александар
Палеонтологија - одабрана поглавља 5 +0 10 Изборни   Лазаревић Зорица
  Богићевић Катарина
Микропалеонтологија - одабрана поглавља 5 +0 10 Изборни   Миливојевић Јелена
  Ђерић Невенка
Квартарне наслаге Србије-одабрана поглавља 5 +0 10 Изборни   Ненадић Драженко
Квалитативно-квантитативна геолошка анализа дигиталних снимака 5 +0 10 Изборни   Тривић Бранислав
Изборни блок2 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Минералогија и парагенезе силиката 5 +0 10 Изборни   Ерић Сузана
Инструменти и методе у кристалографији 5 +0 10 Изборни   Кременовић Александар
Камен у грађевинским конструкцијама 5 +0 10 Изборни   Матовић Весна
Геохемија магматских и метаморфних стена 5 +0 10 Изборни   Прелевић Дејан
Петрологија угљева 5 +0 10 Изборни   Животић Драгана
Еволуција одабране групе организама 5 +0 10 Изборни   Богићевић Катарина
Стратиграфија Терцијара Србије-одабрана поглавља 5 +0 10 Изборни   Рундић Љупко
Посебна поглавља из математике 5 +0 10 Изборни   Станков Драган
Изборни блок3 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Кристалографија савремених материјала - одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Ковач Сабина
Тектоника-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Тољић Маринко
Магматизам и геодинамика Карпато-балканско-динарског подручја 4 +0 10 Изборни   Цветковић Владица
Палеогеографија квартара Србије-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Ненадић Драженко
Геохемија земљишта 4 +0 10 Изборни  
Геолошки хазарди и управљање ризиком 4 +0 10 Изборни   Аболмасов Биљана
Микрофауна у седиментологији и биостратиграфији 4 +0 10 Изборни   Ђерић Невенка
Специјалне области физике 4 +0 10 Изборни   Дамњановић Весна
Изборни блок4 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Одређивање кристалних структура 4 +0 10 Изборни   Ковач Сабина
  Карановић Љиљана
Инструментална минералогија - одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Пачевски Александар
Магматска петрогенеза 4 +0 10 Изборни   Цветковић Владица
Седиментациони системи 4 +0 10 Изборни   Гајић Виолета
Палеогеографија терцијера Србије-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Ганић Мери
Просторно-временска анализа структурних података 4 +0 10 Изборни   Тривић Бранислав
Методе истраживања чврстих минералних ресурса- одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Симић Владимир
  Јеленковић Раде
Палеонтологија и палеоекологија неогена Србије 4 +0 10 Изборни   Лазаревић Зорица
Области теоријске геофизике 1 4 +0 10 Изборни   Васиљевић Ивана
  Цветков Весна
  Игњатовић Снежана
  Ђурић Драгана
Изборни блок5 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Петрологија офиолита 4 +0 10 Изборни   Срећковић Батоћанин Даница
Оптичка кристалографија 4 +0 10 Изборни   Ковач Сабина
Аналитичка хемија са микроаналитиком-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни  
Микротектоника 4 +0 10 Изборни   Крстеканић Немања
Магматски комплекси и формације - одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Шарић Кристина
Контактни метаморфизам 4 +0 10 Изборни   Срећковић Батоћанин Даница
Седиментологија неогених језерских басена Србије 4 +0 10 Изборни   Гајић Виолета
Моделовање басена у истраживању нафте и гаса 4 +0 10 Изборни   Костић Александар
Стратиграфија палеозоика и мезозоика Србије-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Радивојевић Дејан
Палеонтологија и палеоекологија мезозоика Србије 4 +0 10 Изборни   Ђерић Невенка
  Судар Милан
Области примењене геофизике 1 4 +0 10 Изборни   Васиљевић Ивана
  Цветков Весна
  Игњатовић Снежана
  Ђурић Драгана
           
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Семинарски рад (везан за тему докторске дисертације) 0 +0 10 Oбавезан
Предмет изборног блока6 4 +0
Предмет изборног блока7 4 +0
Израда докторске дисертације (ГЕО) 0 +0 20 Oбавезан
Студијски истраживачки рад 0 +0 10 Oбавезан
Изборни блок6 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Рендгенска структурна анлиза - одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Кременовић Александар
Специјална поглавља из генетске минералогије 4 +0 10 Изборни   Милошевић Маја
Минералогија глина 4 +0 10 Изборни   Милошевић Маја
Геохемија-посебна поглавља 4 +0 10 Изборни   Прелевић Дејан
Посебна поглавља из геохемије лежишта минералних сировина 4 +0 10 Изборни   Прелевић Дејан
Временска трајност и конзервација камена 4 +0 10 Изборни   Матовић Весна
Примењена стратиграфија 4 +0 10 Изборни   Рундић Љупко
Палеобиогеографија - одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Миливојевић Јелена
Геологија Србије-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Рундић Љупко
  Ненадић Драженко
  Ганић Мери
  Радивојевић Дејан
Детерминација палеострес тензора 4 +0 10 Изборни   Тривић Бранислав
Области теоријске геофизике 2 4 +0 10 Изборни   Васиљевић Ивана
  Цветков Весна
  Игњатовић Снежана
  Ђурић Драгана
Изборни блок7 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Специјална поглавља из гемологије 4 +0 10 Изборни  
Физичка кристалографија 4 +0 10 Изборни   Кременовић Александар
Геохемија седиментних стена 4 +0 10 Изборни   Прелевић Дејан
Металогенетске анализе и прогнозне карте минералних ресурса 4 +0 10 Изборни   Јеленковић Раде
  Симић Владимир
Методологија биостратиграфских истраживања 4 +0 10 Изборни   Ђерић Невенка
Тектонски системи 4 +0 10 Изборни   Крстеканић Немања
Палеогеографија палеозојских и мезозојских формација Србије-одабрана поглавља 4 +0 10 Изборни   Ненадић Драженко
Области примењене геофизике 2 4 +0 10 Изборни   Цветков Весна
  Васиљевић Ивана
  Ђурић Драгана
  Игњатовић Снежана
           
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Израда докторске дисертације (ГЕО) 0 +0 20 Oбавезан
Студијски истраживачки рад 0 +0 10 Oбавезан
Израда докторске дисертације (ГЕО) 0 +0 15 Oбавезан
Студијски истраживачки рад 0 +0 10 Oбавезан
Одбрана докторске дисертације (ГЕО) 0 +0 5 Oбавезан