Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Геофизика - основне академске студије

[скупи све]

Услови за упис  

Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит.

Циљеви студијског програма  

» образовање инжењера компетентних за аквизицију и обраду података из домена геофизике;
» образовање за тимски рад и презентовање резултата теренских и лабораторијских активности;
» развој креативних способности и критичког односа према резултатима рада,
» стицање фундаменталних знања из различитих области, која су неопходан предуслов за савлађивање теоријских и практичних проблема из области геологије и геофизике, као и за праћење брзог технолошког развоја у области инструменталне технике;
» стицање теоријских знања и практичних вештина из низа различитих подручја, којима се баве геолошкa и сродне науке, чиме се обезбеђује постизање компетенција и академских вештина за разумевање и решавање различитих геолошких и других проблема;
» стицање теоријских знања и практичних вештина из области геофизике, чиме се обезбеђује постизање компетенција и академских вештина неопходних за извођење геофизичких истраживања у оквиру различитих области, у којима се геофизика примењује;
» стицање компетенција и академских и практичних вештина из домена софтвера применљивих у геофизици;
» стицање основе за даље образовање на вишим нивоима студија и навика за непрекидно образовање и напредовање у струци.

Даљи приступ  

Ималац дипломе се може уписати на мастер академске студије.

Професионални статус  

Инжењер геологије Студенти, који су успешно завршили овај Студијски програм, у стању су да у области геофизике:
» разумеју и примене фундаментална знања из геофизике у различитим областима истраживања;
» примене знања из математике, физике и геолошких дисциплина при решавању конкретних проблема;
» разумеју, уочавају, формулишу и решавају инжењерске проблеме;
» користе технике, вештине и савремене програмске алате у пракси;
» самостално изводе геофизичка мерења на терену и у лабораторији, анализирају и обрађују податке мерења, израђује геофизичке карте, профиле и друге прилоге, врше базичну интерпретацију резултата истраживања, приказују резултате у облику извештаја и других видова презентације;
» своје знање употребе у пракси на реализацији постављеног задатка, раде самостално или у тиму састављеном од стручњака различитих профила и ефикасно комуницирају и размењују податке;
» имају професионалну и етичку одговорност;
» унапређују своје знање и прате развој технологије и струке током целог живота.


Наставни план и програм
I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Математика 1 3 +2 6 Oбавезан   Станков Драган
Физика 1 3 +3 7 Oбавезан   Јовковић Драгутин
Хемија 3 +3 7 Oбавезан   Мијатовић Александар
Општа геологија 2 +2 6 Oбавезан   Крстеканић Немања
Енглески језик 1 1 +1 2 Oбавезан   Беко Лидија
  Ђорђевић Марија
Теренска настава из Опште геологије 1 +0 +2 2 Oбавезан   Крстеканић Немања
Математика 2 3 +2 6 Oбавезан   Станков Драган
Физика 2 2 +2 6 Oбавезан   Дамњановић Весна
Геоморфологија 2 +2 5 Oбавезан   Стојадиновић Урош
Минералогија 2 +2 5 Oбавезан   Ковач Сабина
Енглески језик 2 2 +1 4 Oбавезан   Беко Лидија
  Ђорђевић Марија
Нацртна геометрија 2 +1 4 Oбавезан   Чучаковић Александар
           
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Математика 3 2 +2 5 Oбавезан   Станков Драган
Петрологија 3 +2 6 Oбавезан   Шарић Кристина
  Зековић Ана
  Ниџовић Емилија
Основи хидрогеологије 2 +2 5 Oбавезан   Докмановић Петар
Енглески језик 3 2 +1 3 Oбавезан   Беко Лидија
Структурна геологија 2 +3 6 Oбавезан   Тривић Бранислав
Предмет изборног блока1 2 +2
Методе математичке физике 3 +2 6 Oбавезан   Јовковић Драгутин
Енглески језик 4 1 +1 2 Oбавезан   Беко Лидија
Примена рачунара у геофизици 1 +3 6 Oбавезан   Игњатовић Снежана
Геолошко картирање 3 +3 7 Oбавезан   Тољић Маринко
Основи сеизмологије 1 +2 4 Oбавезан   Вучковић Дејан
Предмет изборног блока2 2 +2
Изборни блок1 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи геодезије 2 +2 5 Изборни   Милутиновић Александар
Истражно и експлоатационо бушење 2 +2 5 Изборни   Глушчевић Бранко
Изборни блок2 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Настанак и развој живог света 2 +2 5 Изборни   Миливојевић Јелена
Геонаслеђе и геотуризам 2 +2 5 Изборни   Ганић Мери
Основи гемологије 2 +2 5 Изборни   Миладиновић Зоран
           
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Простирање таласа кроз еластичну средину 2 +2 5 Oбавезан   Гроздановић Инес
Основи гравиметрије 2 +2 5 Oбавезан   Васиљевић Ивана
  Игњатовић Снежана
Основи електрометрије 2 +2 5 Oбавезан   Цветков Весна
  Сретковић Бранислав
Тектоника 2 +2 5 Oбавезан   Крстеканић Немања
Предмет изборног блока3 2 +2
Предмет изборног блока4 2 +2
Основи сеизмометрије 2 +2 5 Oбавезан   Ђурић Драгана
  Сретковић Бранислав
Основи геомагнетизма 2 +2 5 Oбавезан   Цветков Весна
Спектрална анализа 2 +2 5 Oбавезан   Гроздановић Инес
Лежишта минералних сировина 2 +2 5 Oбавезан   Миладиновић Зоран
Предмет изборног блока5 2 +2
Предмет изборног блока6 2 +2
Изборни блок3 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Истраживање и експлоатација геотермалне енергије 2 +2 5 Изборни   Миленић Дејан
Геологија фосилних горива 2 +2 5 Изборни   Костић Александар
  Животић Драгана
Стратиграфија Србије 2 +2 5 Изборни   Ганић Мери
  Стефановић Јелена
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Даљинска детекција 2 +2 5 Изборни   Стојадиновић Урош
Рударски истражни радови 2 +2 5 Изборни   Токалић Раде
  Црногорац Лука
Изборни блок5 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Инжењерска хидрогеологија 2 +2 5 Изборни   Докмановић Петар
Основи геофизичког каротажа 2 +2 5 Изборни   Васиљевић Ивана
  Сретковић Бранислав
Изборни блок6 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија Србије 2 +2 5 Изборни   Рундић Љупко
  Стефановић Јелена
Инжењерска геологија 2 +2 5 Изборни   Аболмасов Биљана
  Крушић Јелка
           
IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Гравиметрија 2 +2 5 Oбавезан   Васиљевић Ивана
  Игњатовић Снежана
Електрометрија 2 +2 5 Oбавезан   Васиљевић Ивана
  Сретковић Бранислав
Магнетометрија и палеомагнетизам 2 +2 5 Oбавезан   Цветков Весна
Сеизмологија 2 +2 5 Oбавезан   Вучковић Дејан
Сеизмометрија 2 +2 5 Oбавезан   Ђурић Драгана
  Сретковић Бранислав
Предмет изборног блока7 2 +2
Трансформације потенцијалних поља 2 +2 5 Oбавезан   Игњатовић Снежана
Пројектовање комплексних геофизичких истраживања 1 +3 4 Oбавезан   Вучковић Дејан
Теренска настава из геофизике 1 1 +0 +3 4 Oбавезан   Цветков Весна
  Сретковић Бранислав
Стручна пракса из геофизике 1 0 +0 +3 2 Oбавезан   Цветков Весна
Дипломски рад из геофизике (ГФ1) 0 +0 10 Oбавезан
Предмет изборног блока8 2 +2
Изборни блок7 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија и заштита животне средине 2 +2 5 Изборни   Прелевић Дејан
Седиментологија Б 2 +2 5 Изборни   Гајић Виолета
Лежишта и истраживање нафте и гаса 2 +2 5 Изборни   Алексић Николета
Изборни блок8 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
ГИС примена у геологији 2 +2 5 Изборни   Тривић Бранислав
  Јемцов Игор
  Живановић Владимир
Палеогеографија 2 +2 5 Изборни   Ненадић Драженко
  Стефановић Јелена
Техника бушења и минирања 2 +2 5 Изборни   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош