Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Инжењерство заштите животне средине - мастер студије

[скупи све]

Услови за упис  

Остварено 240 ЕСПБ бодова на основним академским студијама.

Циљеви студијског програма  

Образовни циљеви студијског програма су да се настави са побољшавањем квалитета основних и постдипломских програма који подржавају иновативне наставне планове и иновативна истраживања, и да образују технички компетентне инжењере рударства, који поседују тимске истраживачке вештине и препознају потребе мењања у економски и еколошки осетљивом друштву. То подразумева познавање великог броја критеријума, укључујући следеће:
» поседовање јаких фундаменталних научних и техничких знања и вештине критичког мишљења, који ће послужити као основа за доживотно учење;
» способност да се примене научне и инжењеске вештине за анализу и пројектовање рударских производних система;
» способност да ефикасно преносе техничко/стручне информације у усменој, писаној и визуелној форми;
» свест и разумевање професионалних обавеза ради заштите здравља људи, добробити људи и животне средине у производњи минералних ресурса.

Даљи приступ  

Ималац дипломе се може уписати на докторске академске студије.

Професионални статус  

Мастер инжењер заштите животне средине Очекиване стручне, односно предметно-специфичне компетенције које стичу студенти мастер академских студија су:
» темељно и детаљно познавање одабране области из заштите животне, која се непосредно наслања на општа инжењерска знања стечена у првом степену студија - развијена способност за анализу и синтезу у решавању општих и специфичних проблема заштите животне средине (између осталих, управљање отпадом, пројектовање и извођењу радова рекултивације, рециклирање индустријског отпада, пречишћавање отпадних вода, пројектовање система заштите ваздуха, заштите од буке);
» способност решавања конкретних и сложених проблема из одабране области уз употребу савремених научних метода и поступака и уз мултидисциплинаран и интердисциплинаран приступ - самосталност у процесу предлагања решења и предвиђања последица;
» развијен осећај за континуирано праћење и примену новина у струци - лакоћа овладавања методама и поступцима који се користе у процесу истраживања;
» способности неопходне за развој каријере – независност у раду и способност директне примене теоријског знања у пракси, тимски рад, лакоћа комуникације са експертима и неекспертима у мулти и интердисциплинарним тимовима;
» способност употребе информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима одговарајуће области - компјутерско решавање нумеричких проблема и нумеричко моделовање различитих процеса;
» етичка посвећеност и брига о квалитету, као и жељу за успехом;
» способност за самостално формулисање доказа ради потврђивања постављених хипотеза, примене знања за разумевање комплексних индустријских система у различитим контекстима и у различитој размери;
» способност за коришћење савремене литературе, модерних средстава за комуникацију и свих могућности за континуиран развој каријере;
» оспособљеност за даље академско образовање на докторским студијама.


Наставни план и програм
V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Моделирање дисперзије загађења животне средине 2 +2 6 Oбавезан   Лилић Никола
  Пантелић Урош
Физичка хемија животне средине 2 +2 6 Oбавезан   Игњатовић Љубиша
Заштита ваздуха 2 +2 6 Oбавезан   Цвјетић Александар
  Пантелић Урош
Предмет изборног блока1 2 +2
Предмет изборног блока2 2 +2
Третирање, складиштење и одлагање опасног отпада 2 +2 6 Oбавезан   Нишић Драгана
Управљање ризиком 2 +2 6 Oбавезан   Миљановић Игор
Израда завршног рада 0 +0 4 Oбавезан
Завршни рад (ЗЖС) 0 +0 8 Oбавезан
Предмет изборног блока3 2 +2
Изборни блок1 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Геоинформационе технологије 2 +2 6 Изборни   Станковић Ранка
  Пешић-Георгиадис Милица
Акустика и заштита од буке 2 +2 6 Изборни   Дамњановић Весна
Теоријски основи концентрације 2 +2 6 Изборни   Лазић Предраг
  Никшић Ђурица
Одабрана поглавља хемије 2 +2 6 Изборни   Илић Марија
Одводњавање у припреми минералних сировина 2 +2 6 Изборни   Костовић Милена
  Благојев Марина
Изборни блок2 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Уситњавање и класирање 2 +2 6 Изборни   Лазић Предраг
  Никшић Ђурица
Одабрана поглавља математике 2 +2 6 Изборни   Ћебић Дејан
Технике узорковања и анализе 2 +2 6 Изборни  
Енергетика и одрживи развој 2 +2 6 Изборни   Ивезић Дејан
  Живковић Марија
Техногене сировине 2 +2 6 Изборни   Ристовић Ивица
Изборни блок3 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Прерада вода 1 2 +2 6 Изборни
Депоновање флотацијске јаловине 2 +2 6 Изборни  
Методе научно-истраживачког рада 2 +2 6 Изборни   Миљановић Игор
Планирање и изводљивост процеса заштите 2 +2 6 Изборни   Бељић Чедомир
  Томић Александра
  Урошевић Катарина