Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Рударско инжењерство - мастер студије

[скупи све]

Услови за упис  

Остварено 240 ЕСПБ бодова на основним академским студијама.

Циљеви студијског програма  

Образовни циљеви студијског програма су да се настави са побољшавањем квалитета основних и постдипломских програма који подржавају иновативне наставне планове и иновативна истраживања, и да образују технички компетентне инжењере рударства, који поседују тимске истраживачке вештине и препознају потребе мењања у економски и еколошки осетљивом друштву. То подразумева познавање великог броја критеријума, укључујући следеће:
» поседовање јаких фундаменталних научних и техничких знања и вештине критичког мишљења, који ће послужити као основа за доживотно учење;
» способност да се примене научне и инжењеске вештине за анализу и пројектовање рударских производних система;
» способност да ефикасно преносе техничко/стручне информације у усменој, писаној и визуелној форми;
» свест и разумевање професионалних обавеза ради заштите здравља људи, добробити људи и животне средине у производњи минералних ресурса.

Даљи приступ  

Ималац дипломе се може уписати на докторске академске студије.

Професионални статус  

Мастер инжењер рударства Очекиване стручне, односно предметно-специфичне вештине и способности које стичу студенти дипломских академских студија су:
» темељно и детаљно познавање одабране уже области из рударског инжењерства, која се непосредно наслања на општа инжењерска знања стечена у првом степену студија - развијена способност за идентификацију, анализу и синтезу приступа у решавању општих и специфичних проблема рударског инжењерства у области површинске и подземне експлоатације, припреме минералних сировина, рударске механизације, рударских мерења и подземне градње;
» способност решавања сложених проблема из уже стручне области инжењерске праксе уз употребу савремених научних метода и поступака и уз мултидисциплинаран и интердисциплинаран приступ - самосталност у процесу предлагања решења, предвиђања последица и доношења одлука;
» способност за самостално формулисање доказа ради потврђивања постављених хипотеза, примене знања за разумевање комплексних рударских производних система у различитим контекстима и у различитој размери;
» развијен осећај за континуирано праћење и примену новина у струци - лакоћа овладавања методама и поступцима који се користе у процесу истраживања;
» способности неопходне за развој каријере – независност у раду и способност директне примене теоријског знања у пракси, тимски рад, лакоћа комуникације са експертима и неекспертима у мулти и интердисциплинарним тимовима;
» способност употребе информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима одговарајуће области;
» компјутерско решавање нумеричких проблема и нумеричко моделовање различитих технолошких процеса;
» способност за коришћење савремене литературе, модерних средстава за комуникацију и свих могућности за континуиран развој каријере;
» оспособљеност за даље академско образовање на докторским студијама.

Модули