Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Геологија
Хидрогеологија
Геофизика

Геологија - докторске студије

Докторске студије геологије обезбеђују квалитетан наставни процес којим ће свршеним студентима бити омогућено да стекну одговарајуће компетенције доктора наука из поља природно-математичких наука, област гео-наука. Докторске студије геологије имају за циљ образовање кадрова који су способни за вођење научних истраживања високог квалитета и степена оригиналности. Ова истраживања би требало да помогну општем напредовању знања и да дају допринос напретку у одређеној ужој научној области која гео-наука. Студијски програм је усмерен на образовање доктора који ће у својој каријери вршити успешна истраживања из бројних ужих специјалности. Ови истраживачи ће бити компетентни за проблеме неотектонике и ерозије, палинспастичке реконструкције, реконструкције развоја живог света и палео-екосистема што је усмерено ка бољем разумевању виталности биосфере уопште, испитивања стања кристалне материје, одређивања старости и генезе различитих стенских формација, решавања питања геохазарда и других ризика геолошког порекла, решавања проблема заштите животне средине, као и проучавање настанка, начина проспекције, експлоатације и конзервације минералних ресурса. Намера образовног процеса на овим докторским студијама јесте да се, кроз похађање изборних предмета и супервизију ментора, студентима пружи свеобухватно и комплексно знање из одређене уже специјалности. Поред тога, код свршених студената ће се развити смисао за креирање предлога и за само извођење научних истраживања мултидисциплинарног карактера, за квалитетну вербалну и писану комуникацију, самосталан приказ научних резултата, као и за успостављање и развијање међународне научне сарадње.
Циљеви студијског програма докторских студија геологије су потпуно усклађени са савременим правцима развоја геонаука и ужих научних области из геологије у Европи и Свету. У креирању овог програма коришћено је и искуство бивших студената који су своје даље академско образовање наставили у иностранству.


Наставни план и програм
I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Предмет изборног блока1 5 +0 +2
Предмет изборног блока2 5 +0 +2
Предмет изборног блока3 4 +0 +2
Предмет изборног блока4 4 +0 +3
Предмет изборног блока5 4 +0 +3
Теренска или лабораторијска активност 0 +0 +6 10 Oбавезан
Генетски модели лежишта металичних и неметаличниx минералних сировина - одабрана поглавља 5 +0 +2 10 Изборни
Геологија и истраживање нафте и гаса –одабрана поглавља 5 +0 +2 10 Изборни
Микропалеонтологија – одабрана поглавља 5 +0 +2 10 Изборни
Минералогија и парагенезе несиликата 5 +0 +2 10 Изборни
Минералогија и заштита животне средине 5 +0 +2 10 Изборни
Палеонтологија – одабрана поглавља 5 +0 +2 10 Изборни
Петрологија магматских стена 5 +0 +2 10 Изборни
Петрологија седиментних стена - посебна поглавља 5 +0 +2 10 Изборни
Регионални метаморфизам 5 +0 +2 10 Изборни
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Кристалографија - одабрана поглавља 5 +0 +2 10 Изборни
Изборни блок2 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Еволуција одабране групе организама 5 +0 +2 10 Изборни
Геохемија магматских и метаморфних стена 5 +0 +2 10 Изборни
Геохемија вода и гасова 5 +0 +2 10 Изборни
Геомедицина 5 +0 +2 10 Изборни
Инструменти и методе у кристалографији 5 +0 +2 10 Изборни
Камен у грађевинским конструкцијама 5 +0 +2 10 Изборни
Минералогија и парагенезе силиката 5 +0 +2 10 Изборни
Петрологија угљева 5 +0 +2 10 Изборни
Тектоника - одабрана поглавља 5 +0 +2 10 Изборни
Изборни блок3 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Фазне трансформације минералних сировина и микроструктуре продуката у индустријским процесима 4 +0 +2 10 Изборни
Геохемија земљишта 4 +0 +2 10 Изборни
Кристалографија савремених материјала - одабрана поглавља 4 +0 +2 10 Изборни
Магматизам и геодинамика карпато-балканско-динарског подручја 4 +0 +2 10 Изборни
Палеогеографија одабрана поглавља 4 +0 +2 10 Изборни
Системи кластичне седиментације 4 +0 +2 10 Изборни
Изборни блок4 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Геохемија предела 4 +0 +3 10 Изборни
Инструментална минералогија - одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни
Магматска петрогенеза 4 +0 +3 10 Изборни
Метаморфизам ниског степена 4 +0 +3 10 Изборни
Методе истраживања чврстих минералних ресурса- одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни
Одређивање кристалних структура 4 +0 +3 10 Изборни
Палеонтологија и палеоекологија неогена Србије 4 +0 +3 10 Изборни
Реконструкција палеосредина - одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни
Системи карбонатне седиментације 4 +0 +3 10 Изборни
Изборни блок5 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Аналитичка хемија са микроаналитиком – одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни  
Геохемијско моделовање магматских стена 4 +0 +3 10 Изборни
Контактни метаморфизам 4 +0 +3 10 Изборни
Магматски комплекси и формације – одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни
Моделовање басена у истраживању нафте и гаса 4 +0 +3 10 Изборни
Општа стратиграфија - одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни
Оптичка кристалографија 4 +0 +3 10 Изборни
Палеонтологија и палеоекологија мезозоика Србије 4 +0 +3 10 Изборни
Седиментологија неогених језерских басена Србије 4 +0 +3 10 Изборни
           
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Израда докторске дисертације 0 +0 20 Oбавезан
Предмет изборног блока6 4 +0 +3
Предмет изборног блока7 4 +0 +3
Студијски истраживачки рад (везан за докторску дисертацију) 0 +0 +20 10 Oбавезан
Семинарски рад (везан за тему докторске дисертације) 0 +0 +6 10 Oбавезан
Економска геологија и менаџмент минералних ресурса - одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни
Минералогија глина 4 +0 +3 10 Изборни
Посебна поглавља из геохемије изотопа 4 +0 +3 10 Изборни
Посебна поглавља из геохемије лежишта минералних сировина 4 +0 +3 10 Изборни
Рендгенска структурна анлиза - одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни
Специјална поглавља из генетске минералогије 4 +0 +3 10 Изборни
Временска трајност и конзервација камена 4 +0 +3 10 Изборни
Изборни блок6 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Палеобиогеографија – одабрана поглавља 4 +3 +3 10 Изборни
Специјална поглавља из гемологије 4 +0 +3 10 Изборни  
Физичка кристалографија 4 +0 +3 10 Изборни
Геохемија седиментних стена 4 +0 +3 10 Изборни
Металогенетске анализе и прогнозне карте минералних ресурса 4 +0 +3 10 Изборни
Методологија биостратиграфских истраживања 4 +0 +3 10 Изборни
Посебна поглавља из биогеохемије 4 +0 +3 10 Изборни
Изборни блок7 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Структурна геологија - одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни
           
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Студијски истраживачки рад (везан за докторску дисертацију) 0 +0 +20 10 Oбавезан
Израда докторске дисертације 0 +0 20 Oбавезан
Студијски истраживачки рад (везан за докторску дисертацију) 0 +0 +20 10 Oбавезан
Израда докторске дисертације 0 +0 20 Oбавезан