ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Вероватноћа и статистика

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (III семестар -OAS)
Инжењерство нафте и гаса (III семестар -OAS)
Рударско инжењерство (III семестар -OAS)
Назив предмета: Вероватноћа и статистика
Предавачи:
проф. др Ранка Станковић, доц. др Дејан Ћебић, Маја Ристић, Милош Манић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: Одслушана Математика I и Математика II
Циљ предмета:
Циљ предмета је упознавање са неким модерним поглављима из Вероватноће, Статистике и Нумеричке анализе. Успешно савлађивање ове материје омогућиће инжењерима да овладају математичким апаратом са којим ће се суочавати у инжењерској пракси.
Исход предмета:
Студент ће овладати знањем из Вероватноће и статистике, што ће му бити од користи у инжењерској пракси
Садржај предмета:
Теоријска настава, Практична настава:
Дефиниција и особине Вероватноће. Случајне променљиве, густине и фу¬н¬к¬ци¬је расподеле. Дискретне и непрекидне случајне променљиве. Математичко очекивање и моменти случајних променљивих. Граничне теореме вероватно¬ће. Основни појмови Статистике, узорачке средине. Основне расподеле у ста¬тистици. Интервалне оцене параметра расподеле, тестирање хипотеза. Анали¬за варијансе, линеарна, нелинеарна и вишедимензионална регресија. Инте¬р¬по¬лација. Нумеричко диференцирање и интеграција. Приближно решавање је¬дначина: обичних, диференцијалних и парцијалних диференцијалних једначина
Литература:
  1. Милан Меркле, Вероватноћа и статистика за инжењере и студенте технике, Академска мисао, Београд, 2006.
  2. Биљана Поповић и Мирослав Ристић, Статистика за географе, Ниш, 2006.
  3. Весна Јевремовић, Вероцватноћа и Статистика (Математика III), Грађевински факултети КРУГ, Београд, 1999.
  4. Слободан Вујић и Александар Ивић, Математичке методе у рударству и геологији, РГФ, Универзитет у Београду, 1991.
  5. Sheldon M. Ross, Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists, 3rd edition, Elsevier Academic press, 2004.
  6. Милош Миличић, Нада Миличић и Драган Станков, Елементи нумеричке анализе, Рударско-геолошки факултет у Београду, 2003.
Метода извођења наставе:
Предавања + вежбе
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
25
25

Предиспитне обавезе Поена
30
20
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти