Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Хемија Р

Предавачи:
доц. др Марија Илић, доц. др Александар Мијатовић
Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине(IV семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 7    Статус: Обавезан
Инжењерство нафте и гаса(IV семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 7    Статус: Обавезан
Рударско инжењерство(IV семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 7    Статус: Обавезан
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ предмета је да студент овлада основним и општим знањем из области хемије и да на основу тога може у будуће да надграђује и проширује своје знање из хемије према потребама његовог даљег усмерења (студијског програма-модула).
Исход предмета:
После успешног завршетка програма предвиђеног овим предметом студент ће поседовати основно теоријско знање из хемије и биће обучен за безбедан једноставниј рад у хемијској лабораторији.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Основи изучавања хемије, стехиометрија, хемијске реакције, структура атома и квантна теорија, периодни систем елемената, хемијска веза, агрегатно стање супстанци, дисперзни системи, електролитичка дисоцијација и електролити, хемија и рударство.

Практична настава
Рад у хемијској лабораторији, смеше, стехиометрија, хемијске реакције (сједињавања, разлагања, просте и двогубе измене), оксидо-редукционе реакције, зависност брзине хемијске реакције од концентрације реактаната и температуре, хемијска равнотежа у хомогеним системима, особине раствора и прављење раствора, електролитичка дисоцијација, јонске реакције, pH- вредност раствора електролита и хидролиза соли, реакције неутрализације.

Литература:
  1. С. Нешић, С. Маринковић, А. Костић-Пулек, Општа и неорганска хемија, Издање РГФ Београд, 2003.
  2. Martin S.Silberberg, Principles of general chemistry, Second Edition, Mc Graw-Hill International edition,New York, 2010
  3. И.Филиповић, С.Липановић, Опћа и анорганска кемија, Школска књига Загреб, 1991
  4. С. Маринковић, Практикум хемије, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2013
  5. K. Анђелковић, Г.Вучковић, С.Зарић, И.Хоџић, Е. Милосављевић, Н.Јуранић, Збирка задатака из опште хемије, 2004, Хемијски факултет, Београд.
Метода извођења наставе:
Предавања, провера знања током извођења наставе и експерименталне вежбе у хемијској лабораторији.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Практична настава20
Колоквијуми40
Додатни услови оцењивања: -