Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Израда докторске дисертације (РД6ИДД6)

Предавачи:
Студијски програм:
Рударско инжењерство(VI семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 20    Статус: Обавезан
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ овог предмета је стицање знања о начину, структури и форми писања елабората дисертације након извршених анализа и других активности које су изведене у оквиру задате теме докторске дисертације. Израдом докторске дисертације студенти стичу научно искуство за креативан рад, писање радова у оквиру којих је потребно описати проблематику, спроведене методе и поступке и резулатате до којих се дошло, као и да даје нов научни допринос развоју науке и примени својих научних истраживања у пракси. Поред тога, циљ израде и одбране докторске дисертације је развијање способности код студената да резултате самосталног рада припреме у погодној форми јавно презентују, као и да одговарају на примедбе и питања у вези задате теме.
Исход предмета:
Предвиђени обим наставе је довољан да се студент оспособи за систематски приступ у решавању задатих проблема, спровођење анализа, примену стечених и прихватању знања из других области у циљу изналажења креативног решења задатог проблема. Самостално изучавајући и решавајући задатке из области задате теме, студени стичу нова научна знања о комплексности и сложености проблема из области њихове струке. Израдом докторске дисертације студенти стичу одређена искуства која могу применити у пракси приликом решавања проблема из области њихове струке. Припремом резултата за јавну одбрану, јавном одбраном и одговорима на питања и примедбе комисије студент стиче неопходно искуство о начину на који у пракси треба презетновати резултате самосталног или колективног рада.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Садржај предмета се формира појединачно у складу са потребама и облашћу која је обухваћена задатом темом докторске дисертације, а према важећој законској и подзаконској регулативи. Такође садржај предмета одређен је и семестром у коме се предмет слуша. Студент у договору са ментором сачињава део по део докторске дисертације. У завршном семестру врши се финализација докторске дисертације. После позитивне оцене свих чланова комисије и ментора, студент припрема презентацију на основу које брани писану докторску дисертацију јавно у договору са ментором и у складу са предвиђеним правилима и поступцима.

Литература:
  1. Истраживање литературе која је везана за тему докторске дисертације
  2. Проучавање домаће литературе из области теме докторске дисертације
  3. Проучавање стране литературе из области теме докторске дисертације
  4. Избор литературе која ће се користити за израду докторске дисертације
  5. Систематизација литературе која ће се користити за израду докторске дисертације
  6. Навођење литературе која је коришћена за израду докторске дисертације
Метода извођења наставе:
-
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања30
Практична настава40
Додатни услови оцењивања: -