Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Увод у научно-истраживачки рад

Предавачи:
др Урош Стојадиновић, проф. др Дејан Радивојевић
Студијски програм:
Регионална геологија(IX семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 4    Статус: Обавезан
Услов: Нема
Циљ предмета:
Упознавање са концептом научно-истраживачког рада. Стицање теоријских знања о техникама академског писања, вештинама вербалног и графичког презентовања, изради предлога истраживачких пројеката. Упознавање са методама истраживања од формирања теме, преко прикупљања грађе и документације, усвајања и примене различитих стратегија читања, истраживање примарне и секундарне литературе и извора до постављања теза и извођења аргументације према логичком стандарду дедукције и индукције. Усвајање принципа научне етике. Овладавање методологијом израде научног рада.
Исход предмета:
Оспособљеност за примену принципа методологије израде научног рада од одабира и формулације теме преко образовања радног нацрта, истраживања грађе, формирања радне библиографије, техника читања и бележења, постављања истраживачких питања, разрешења истраживачких проблема до писања научног рада. Оспособљеност за писање различитих типова научних радова/чланака (оригинални научни рад, прегледни чланак, монографска студија, научна критика, саопштење/реферат на научној конференцији/скупу. Унапређење начина вербалне и графичке презентације резултата истраживања. Оспособљеност за израду предлога истраживачког пројекта.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Концепт научно-истраживачког рада. Технике академског писања. Практични принципи израде научних радова: организација истраживачке грађе; композиционо уобличавање рада; научни стил као посебна врста стила; критеријуми за прихватање научних радова; цитатни стилови; израда библиографије. Вештине вербалног и графичког презентовања резултата истраживања. Припрема и израда предлога истраживачког пројекта.

Практична настава
Примена практичних принципа израде научних радова. Ревизија научних радова. Други модалитети презентовања методологије и резултата истраживања. Израда конкретног предлога истраживачког пројекта.

Литература:
  1. Cargill, M. and O’Connor, P., 2009. Writing scientific research articles. Blachwell Publishing, Oxford, UK.
  2. Egdon T.E. and Goldberg I.A. 2002. Research Proposals. A Guide to Success. 3rd Ed. Academic Press, London, UK.
  3. Horn-Haacke, L.; Niemann, F.; Kaut, C; Kemmler, A., 2002. Using for Project Team Planning Sessions, Hamburg, Germany
  4. Lester J.D. and Lester J.D., 2011. Writing research papers (14th ed.). Pearson Publishers, Prentice Hall, UK.
  5. Punch K.F. 2005. Developing Effective Research Proposals. Sage, London.
Метода извођења наставе:
Предавања праћена аудио-визуелним презентацијама. Студенти презентују одабране теме кроз семинарске радове, усмене и графичке презентације.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 1 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Практична настава20
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -