Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Физичка хемија површинских процеса и заштита животне средине

Предавачи:
Студијски програм:
Рударско инжењерство(II семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Проучавање физичкохемијских процеса који се одигравају у хетерогеним системима на границама фаза (гасовито/течно/чврсто), кроз изучавање кинетике (брзина и механизам), равнотеже и термодинамике процеса и примене одговарајућих физичкохемијских метода анализе, а у циљу примене знања на процесе прераде руде (млевење, флотирање, одводњавање, лужењe и др.), експлоатације нафте и у области заштите животне и радне средине.
Исход предмета:
Разумевање великог броја физичкохемијских микропроцеса који се одигравају на граници фаза у сложеним хетерогеним системима, оксидоредукционих услова у процесу млевења руде или у флотацијској пулпи, у воденим системима, стабилности колоидних система, услова таложења и прераде воде, као и особина површински активних материја (колектора, пенушача), диспергатора, емулгатора, адсорбената, јоноизмењивача и др., кинетике и термодинамичких услова одигравања процеса на граничним површинама, и коначно примена у области експлоатације минералних сировина (гасовитих, течних и чврстих) и заштите животне и радне средине, решавању проблема везаних за докторски рад уз коришћење адекватних физичкохемијских метода анализе.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Термодинамика површине. Процеси на граници фаза: гас/течно, гас/чврсто течно/течно, течно/чврсто, чврсто/чврсто. Адсорпција (физичка и хемијска). Специфична површина. Топлота адсорпције. Адсорпција на граници гас/чврсто. Гасна хроматографија. Површински напон, методе одређивања. ПАМ. ККМ. Гипсова адсорпциона изотерма. Емулзије и пене.Семинар I. Адсорпција на граници течно/чврсто. Структура двојног електричног слоја. Зета потенцијал. Методе одређивања. Адсорпционе изотерме. Јонска измена. Кинетика адсорпције. Кинетика флотирања. Примена адсорбената у заштити животне и радне средине. Примена термалних (TGA, DTA, DSC), спектроскопских (UV-Vis, IR, ATR-IR, AES, ESCA) метода, HPLC, у анализи процеса адсорпције. Електронска микроскопија. Електронска микроанализа. Колиоди. Коагулација. Флокулација. Реологија. Семинар II. Електрохемијске реакције на граници течно/чврсто, чврсто/чврсто. Равнотежни и неравнотежни процеси. Галвански контакт у процесу млевења и флотирања. Електролиза. Корозија. Еh-pH (Pourbeau-ови) дијаграми термодинамичке стабилности система елемент/вода, минерал/вода. Заштита од корозије. Одабране електрохемијске методе за анализу наведених процеса. Катализа. Кинетика хетерогене катализе. Хемисорпција и катализа. Примена катализе у заштити животне средине

Практична настава
Практичан рад у лабораторији и примена одређених физичкохемијских метода анализе ће бити прилагођени теми докторске дисертације кандидата

Литература:
 1. Д. Вучинић, Светлана Попов: Физичка хемија, РГФ,2004.
 2. И. Холцлајтнер-Антуновић: Општи курс физичке хемије, Завод за уџбенике и наставна средства , Бгд, 2000.
 3. A. W. Adamson, Physical Chemistry of Surfaces, John Wiley &Sons, NY, 1990.
 4. С. Ментус, Електрохемија, Факултет за физичку хемију, Београд, 1993.
 5. Proceedings of the Third International Symposium on Electrochemistry in Mineral & Metal Processing III (Proceedings / The Electrochemical Society),R. Woods, P. E. Richardson (Editori), Electrochemical Society, 1992
 6. D. Myers, Surface, Interface & Colloid: Principles and Applications, VCH Publishers, 1995.
 7. Handbook of Surface and Colloid Chemistry, 2nd Ed.,Edited by K.S. Birdi, CRC Press 2002
 8. В.Дондур, Хемијска кинетика, Факултет за физичку хемију, Београд, 1992
 9. Н.Петрановић, Хемијска термодинамика, Факултет за физичку хемију, Београд, 1992
 10. С.Ментус, У.Миоч, Одабране методе физичкохемијске анализе, Фак. за физ. хемију, , 1992
 11. Физичкохемијске методе , Хемијско-технолошки приручник, Рад, Бгд., 1985.
 12. Корозија и заштита, Хемијско-технолошки приручник, Рад, Бгд., 1985.
Метода извођења наставе:
предавања, студ. истражив. рад, семинари, консултације
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава30
Колоквијуми0
тестови (два) и дом. Задаци0
Додатни услови оцењивања: -