Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Управљање отпадом

Предавачи:
доц. др Драгана Нишић
Студијски програм:
Услов: Предуслов за похађање овога курса је одслушан предмет Карактеризација и управљање отпадом
Циљ предмета:
Управљање чврстим отпадом подразумева како поновну употребу и искориштење састојака чврстог отпада тако и крајњу диспозицију отпадног материјала који ни на који начин не може бити искориштен. У оквиру овакве поставке предмета применом инжењерских принципа докторант се упознаје са разним приступима за избор најадекватнијег поступка или технологије за развој сложеног система за управљање чврстим отпадом. На курсу се стичу основна сазнања о принципима руковања чврстим отпадом, сазнања која омогућују да се на основу познавања састава и особина отпада процени да ли је неки материјал отпад или се пак може користити као нова техногена сировина. Проучава се велики броја процеса за третмана чврстог отпада, укључујући механички, термички и физичко хемијски, као и биолошки третман. Сазнања из области карактеризације, из сепарације, процесирања, из низа примера у привреди, као и трансформације чврстог отпада – било ког порекла, омогућују избор метода збрињавања и управљања отпадом, уз један интердисциплинарни приступ.
Исход предмета:
По окончању овога курса, студенти ће бити у стању: да препознају и опишу основне типове отпада – јаловине рударства (експлоатације, прераде, сепарације, концентрације, коришћења и др.); да одреде основне физичке, хемијске, технолошке и механичке карактеристике отпадног материјала; да разумеју основне принципе управљања отпадима; да разумеју операциона и регулаторна питања. Да се код студената развије способност предвиђања понашања неадекватно збринутог отпада, могућности комплексне валоризације отпадног материјала и давати му нову употребну вредност.
Садржај предмета:

Теоријска настава
У оквиру овог курса научиће се о класификацији различитих типова отпада према свом настанку, врсти те физичко-хемијским, биолошким и механичким карактеристикама. Изучиће се основни принципи, апарати и поступци рециклирања и збрињавања појединих врста отпада. Поступци фракционог издвајања појединих корисних компоненти отпада. Употреба издвојених продуката. Смањење отпада у појединим фазама производње и прераде минералних сировина. Размотриће се могућности смањења отпада у појединим фазама производње, прераде и коришћења минералних сировина. Минимизирање и безотпадне технологије. Неутрализација отпада. Термичка обрада отпада. Избор места за одлагање отпада према геолошким карактеристикама терена. Затим ће се, у оквиру овога курса, стећи основна сазнања о принципима руковања, управљања и збрињавања чврстог отпада. Кроз стратегију ће слушаоци бити упознати са историјом управљања отпадима, хијерархијом, еволуцијом опција, доношењем одлука. Проучаваће се велики број процеса за третман чврстог отпада., укључујући механички, термички и физичко хемијски, као и биолошки третман. Анализирани технолошки процеси биће примењљиви на разне врсте отпадног материјала, укључујући комунални чврсти отпад, опасан отпад, индустријски отпад који није штетан, отпад од вађења и прераде руде и пољопривредни отпад.

Практична настава
Уводно предавање Настанак, извори и типови чврстог отпада (укључујући отпад експлоатације, припреме, прераде и коришћења минералних сировина, отпади металургије, индустријски отпад који није штетан, комунални чврсти отпад, опасан отпад, као и пољопривредни отпад). Третман и одлагање јаловине рударства, прераде сировина, отпада екстрактивне металургије, хидрометалургије, топионица, електролизе, индустријског отпада, уопште, и њихов несумњиви утицај на економију једне земље. Третман и збрињавање отпада – законска акта, регулатива и одредјени прописи. Оцена масива раније складираних-депонованих техногених сировина, израчунавање нових количина и предвиђање састава и количина чврстог отпада у будућности. Фактори који утичу на настајање отпада. Поступци узорковања индустријског одпада, отпада градјевинарства, отпадних вода, муљева, исплака и других техногених минералних сировина. Третман чврстог отпада, поновна употреба и рециклирање чврстог отпада, физички, хемијски и биолошки процеси, методе за добијање енергије из чврстог отпада, спаљивање уз кориштење топлоте. Законска регулатива која се односи на збрињавање отпада. Примери државног законодавства и прописи, начела контроле, политика контроле. Отпади експлоатације минералних сировина. Отпади сепарације, концентрације, прераде металичних минералних сировина. Отпади експлоатације неметаличних минералних сировина, експлоатације градјевинског камена – каменолома. Индустријски отпад. Категорије чврстог индустријског, индустријског и опасног отпада. Рециклирање и регенерација отпада. Одлагање отпада, депоновање, складирање. Основни принципи руковања чврстим отпадом. Проучавање већег броја процеса третмана чврстог отпада - механичких, термичких и физичко хемијских, као и биолошких третмана. Анализа технолошких процеса. Основни принципи руковања чврстим отпадом. Проучавање већег броја процеса третмана чврстог отпада - механичких, термичких и физичко хемијских, као и биолошких третмана. Анализа технолошких процеса на разним врстама отпадног материјала, укључујући отпад експлоатације, припреме, прераде и коришћења минералних сировина, индустријски отпад који није штетан, комунални чврсти отпад, опасан отпад, као и пољопривредни отпад.

Литература:
  1. Кнежевић Д., Торбица С., Рајковић З., Недић М., Одлагање индустријског отпада, РГФ, Београд, 2014
  2. Lottermoser, Bernd 2003: Mine Wastes - Characterization, Treatment and Environmental Impacts. Springer XIV, 277 pp. 65 illus.
  3. Томанец Р., 2000: Методе испитивања минералних сировина у ПМС. – Издање: РГФ, Београд.
  4. Petruk William, 1998: Waste Characterization and Treatment. - Society for Mining Metallurgy & Exploration I.
Метода извођења наставе:
Настава се изводи кроз предавања екскатедра, уз повер поинт презентацију, уз прикладне кратке филмове, мноштво фотографија са терена (рудничка делатност - експлоатација необновљивих минералних сировина - металичне, неметаличне, угљеви), којима се илуструју различити примери угрожавања животне средине, примерима решавања таквих проблема.Успешност савладаног градива полазници показују кроз израду семинарскух радова и постера који се излажу на РГФ. Тематика изложби фотографија или постера су отпади рударства, секундарне сировине. Посебно се посвећује пажња Европској законској регулативи везаној за рударство и угрожаванје животне средине.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Колоквијуми40
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -