Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Управљање и рационално коришћење природног гаса

Предавачи:
проф. др Дејан Ивезић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(III семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: Положен један од предмета: Гасоводни системи; Основе енергетике; Енергетика и одрживи развој.
Циљ предмета:
Усвајање мултидисципланарног приступа (технички, еколошки, економски, правни, друштвени) одрживом коришћењу природног гаса. Детаљно упознавање са проблемаима гасне привреде на светском, регионалном и локалном нивоу.
Исход предмета:
По завршетку курса студент може да анализира и упоређује различите сегментегасоводних система, креира енергетски модел гасоводног система одређеног подручја или потрошача, развије различите сценарије и анализира резултате по више критеријума, као и да одреди и предвиди вредност енергетских, економских и еколошких индикатора.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Место и улога природног гаса у светској енергетици. Гасификациони систем Србије. Концепт гасификације. Идејно решење гасификације подручја. Усклађивање различитих система снабдевања енергијом. Одређивање конзума. Проблем неравномерности потрошње. Рационализација коришћења природног гаса у секторима потрошње (индустрија, лична и општа потрошња, саобраћај, пољопривреда). Ефекти рационализације. Енергетски и еколошки аспекти сагоревања природног гаса. Основи економике гасоводних система. Инвестициони и експлоатациони трошкови. Анализа финансијских токова. Економски параметри рада система. Еколошки аспекти коришћења природног гаса. Одрживи развој енергетике природног гаса. Међународна и домаћа техничка и правна регулатива у области гасне привреде.

Практична настава
Креирање енергетског модела одређеног подручја/привредних субјеката коришћењем LEAP софтверског пакета. Интерпретација резултата са становишта коришћења природног гаса. Практичном наставом је предвиђено и писање есеја, који шире обрађује тему која је обрађена предавањима, а представља синтезу стечених знања.

Литература:
  1. Б. Прстојевић, Н. Ђајић, В. Вулетић, Дистрибуција гаса, РГФ, 2005.
  2. Гереке, Моделирање енергетике и животне средине, Привредна штампа, 1982.
  3. Х. Пожар, Основе енергетике, Школска књига, 1976.
  4. C. Heaps 2008, An Introduction to LEAP, http://www.energycommunity.org/documents/LEAPIntro.pdf
Метода извођења наставе:
Теоријски наставни садржај излаже се методом “ex cathedra” уз подршку рачунарских презентација, други део предавања изводи се “case study ” методом, односно анализом карактеристичних случајева и примера који илуструју теоријски садржај и коришћењем ЛЕАП софтверског пакета. Семинарски рад је обавезан и обухвата припрему израде, презентацију и јавну одбрану, а кроз теме семинарских радова обрађује се целокупни теоретски садржај предмета. .
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Семинари50
Додатни услови оцењивања: -