Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Управљање и оптимизација процеса рекултивације површинских копова и одлагишта

Предавачи:
проф. др Бојан Димитријевић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(IV семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ предмета је упознавање студената са техничко-технолошким процесом рекултивације као дела система површинске експлоатације кроз аспект пословног система моделованог преко својих потпроцеса: техничка рекултивација, биолошка рекултивација, мониторинга животне и мониторинга радне средине. Управљачки аспект рекултивације се реализује такође као процес управљања који садржи потпроцесе планирање, организовање, праћење реализације и контрола реализације пословних активности. Као кључни процес, процес планирања рекултивације кроз све фазе развоја површинског копа има три нивоа: прелиминарни, оперативни и финални и може се применити како за нове површинске копове тако и за површинске копове у раду за које то претходно није детаљно вршено.
Исход предмета:
Овладавање Анализом могућих моделских приступа за подршку одлучивању током рекултивације кроз различитe примерe из светске праксе и из региона извoђењем синтетичког приступа предметне проблематике и моделских анализа природних, техничко-технолошких, правно-економских и друштвено-организационих фактора за подршку одлучивања у поступку избора најприкладнијег рекултивационог решења, односно избору најбољег - оптималног решења према задатим критеријумима и предложеним алтернативним рекултивационим варијантама.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Прегледно се описују теоријске могућности примене модела нелинеарног програмирања, пре свега вишекритеријумских, вишеатрибутних и вишециљних модела, као што су ELECTRE, PROMETHEE, AHP, VIKOR и др. Аналитичко-синтетичким приступом врши се дефинисање избора у структуирању процесима управљања и одлучивања у поступку избора најбоњег (најатрактивнијег) рекултивационог решења, односно избору најбољег - оптималног решења према задатим критеријумима и предложеним алтернативним рекултивационим варијантама.

Практична настава
Студијско-истраживачким радом диференцирају се различите могућности одабраних критеријума који се могу представити нумеричком и/или описном вредношћу, с тим да су неки критеријуми алтернативно пожељни, нужни или без алтернативе у облику детерминистичких или описних података. Избор рекултивационих решења могућ је селекцијом великог броја алтернативних варијанти за сваки коп посебно аналогно селекцијом критеријума. Практична настава се заснива на упознавање са примерима из праксе изведених рекултивационих решења на различитим површинским коповима угња, метала и неметала у свету и код нас кроз различите облике пројектних решења, визуалних пројекција, фотодокументације и упућивањем кандидата на сајтове, литературне и фондовскe изворе и другу електронску и hardcopy докумементацију.

Литература:
  1. Димитријевић Б, Докторска дисертација, Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, 2014, Библиотека Рударско-геолошког факултета у Београду, Ђушина 7, Београд
  2. Вујић С., Селективно откопавање и одлагање откривке у функцији рекултивације површинских копова угља, Научна Монографија, Рудрско-геолошки факултет Универзитета у Београду, Академија инжењерских наука Србије и ЕПС
  3. Петрић Ј., Операциона истраживања, Књига 1, Савремена Администрација, 1976, Београд;
  4. Павловић В, Рекултивација површинских копова и одлагалишта, Рудрско-геолошки факултет Универзитета у Београду, Југословенски Комитет за површинску експлоатацију,Београд, 2000;
  5. Вујић С., Пројектовање рекултивације и уређење предела површинских копова, Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду и Академија инжењерских наука Србије, Београд, 2009;
Метода извођења наставе:
Теоријски наставни садржај излажу се индивидуалним менторским радом са кандидатима уз подршку рачунарских презентација, други део предавања изводи се “case study” методом, односно анализом карактеристичних случајева и примера који илуструју теоријски садржај. Практична настава обухвата израду Елабората на изабраном карактеристичном примеру рекултивационог решења преко 25 различитих Техничких пројеката рекултивације на лежиштима свих типова минералних сировина, кроз појединачан или заједнички рад групе (два до три) студената на решавању предметних задатака. Могуће је и извођење кондензоване наставе менторског типа , различитих видова консултација и друго, упућивањем на библиотечке, архивске и друге литературне садржаје.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит60

Предиспитне обавезе Поена
Семинари40
Додатни услови оцењивања: -