Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Третирање, складиштење и одлагање опасног отпада

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (VIII семестар -OAS)
Назив предмета: Третирање, складиштење и одлагање опасног отпада
Предавачи:
проф. др Никола Лилић, проф. др Александар Цвјетић, дипл. инж. Урош Пантелић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов:  Одлагање индустријског отпада, Физичка и колоидна хемија
Циљ предмета:
 Разумевање техничког и не-техничког управљања опасним материјама и опасним отпадом.
Исход предмета:
1. Разумевање терминологије, номенклатуре и значајних карактеристика опасних отпада и материјала 2. Предикција понашања опасних хемикалија на површини, земљишту, подземне воде и системе обраде 3. Избор најприкладнијег начина третирања, привременог скалдиштења и одлагања опасног отпада 4. Примена научних принципа о опасном отпаду ради управљања, ремедијације и третирања 5. Процена токсичности и ризика при излагању опасним хемикалијама
Садржај предмета:

Теоријска настава
1. термин: Увод и дефиниција хазардног отпада, законска регулатива у свету, Европској унији и Србији, обезбеђење дозвола за рад, привремено складиштење, транспорт и депоновање. 2. термин: Класирање опасног отпада према „Каталогу отпада“ (EWC). Означавање опасног отпада. Листе отпада. 3. термин: Карактеризација опасног отпада (узорковање, испитивање, контроле, доношење одлука) 4-5. термин: Производња опасног отпада (хемијска индустрија, рударство,, производња електричне струје, металургија). 6-7. термин: Процеси физичко-хемијског и биолошког третирања опасних отпада (флокулација и агломерација, флотирање, филтрирање, евапорација, неутрализација, оксидација-редукција, сорпција...). 8-9. термин: Стабилизација и солидификација опасног отпада. Термичко третирање (инсинерација, пиролиза, гасификација, плазма технологија) и депоновања остатака. 10. термин: Транспорт опасних отпада. 11. термин: Привремено складиштење опасних отпада (подземно, надземно). Превенција загађења и минимизација отпада. 12-13. термин: Депоновање опасног отпада (формирање депонија, хидротехничко уређење – облоге). Депоновање опасног отпада (рад депонија, затварање депонија). Утицај депонија опасног отпада на окружење (подземне воде, ваздух, земљиште, становништво) и мониторинг. 14. термин: Процена ризика и финансијско осигурање у руковању опасним отпадом. 15. термин: резервни термин.

Практична настава
Класирање опасног отпада. Означавање опасног отпада. Карактеризација опасног отпада. Процеси физичко-хемијског и третирања опасних отпада. Процеси биолошког третирања опасних отпада. Стабилизација и солидификација. Термичко третирање (инсинерација) и депоновања остатака. Привремено складиштење опасних отпада (подземно, надземно). Превенција загађења и минимизација отпада. Депоновање опасног отпада. Утицај депонија опасног отпада на окружење и мониторинг. Процена ризика у руковању опасним отпадом.

Литература:
  1. LaGrega D. Michael, Buckingham L. Phillip, Evans C. Jeffrey, Hazardous Waste Management, McGraw-Hill, 2001.
  2. Кнежевић Д., Торбица С., Рајковић З., Чанак Недић А., Одлагање индустријског отпада, интерна скрипта, Рударско-геолошки факултет, 2013
  3.  Lottermoser G.B., Mine waste, Springer, 2010
  4. Cheremisinoff N.P Handbook of Solid Waste Management and Waste Minimization Technologies Butterworth-Heinemann, 2003
Метода извођења наставе:
Предавања и вежбе
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30
Писмени испит20

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 30
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти