Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Теоријски принципи лужења и екстракције минералних и техногених сировина

Предавачи:
проф. др Милена Костовић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(IV семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: дипломирани инжењер-мастер
Циљ предмета:
Oспособљавање студената за самостални научно-истраживачки рад у области лужења и екстракције минералних и техногених сировина. Проучавање основних законитости растварања метала, минерала и поступака за издвајање метала и једињења из раствора
Исход предмета:
Стечено знање које: омогућава научно- истраживачки рад из ове области, трансфер научних достигнућа у праксу уз учествовање или вођење истраживања комплексне валоризације минералних и техногених сировина, може да помогне при пројектовању постројења за лужење и екстракцију минералних и техногених сировина.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Физичкохемијске карактеристике процеса лужења. Растворљивост, дифузија, утицај састава раствора и особина растварача. Лужење метала. Хемијске и електрохемијске реакције лужеља минерала (оксиди, карбонати, силикати, сулфиди). Механизам и кинетика растварања, Debye-Huckel-ova теорија, термодинамичке и кинетичке основе избора начина лужења минерала; основни поступци лужења, лужење техногених сировина (јаловина, пепео и др.). Уређаји за лужење. - Екстракција метала из раствора. Типови екстракције течно-течно. Уређаји за екстракцију. Јонска измена и јоноизмењивачи. Издвајање метала и једињења метала из раствора ( кристализација, преципитација, јонска флотација, мембрански процеси, цементација, редукција).

Практична настава
Лабораторијски рад, примена одређених метода лужења ће зависити од теме и циља докторске дисертације докторанда.

Литература:
  1. Теоријски основи припреме минералних сировина-флотацијска концентрација, Н. Ћалић, 1990. Бгд; РГФ;
  2. РГФ; Н. Пацовић, Хидрометалургија, ШРИФ Бор, 1980.
  3. Г. Хованец, Хемијске методе концентрације руда злата, сребра и бакра, Рударски институт Београд, 1986.
  4. SME Mineral Processing, Handbook, Editor N.L. WEIS, 1985, Volume 1, part 5
  5. А.А.Абрамов Переработка, обогашћеније и комлексноје исползование твердих полезних ископаемих, МГГУ, Москва, 2001.
  6. F. Habashi; A Textbook of Hydrometallurgy; Metallurgie Extective Quebec, Enr. 1992.
  7. P.Fečko, M.Kušnierova, V.Čablik, I. Pečtova, Environmental Biotechnology, VŠB-Technical University of Ostrava, Ostrava 2006.
  8. Радови и књиге из области лужења и екстракције минералних и техногених сировина
Метода извођења наставе:
предавања, студ. истражив. рад, тестови, консултације
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит20
Писмени испит20

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава30
Колоквијуми0
тестови (два) и дом. задаци20
Додатни услови оцењивања: -