Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Теоријски принципи гравитацијске концентрације

Предавачи:
проф. др Милена Костовић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(III семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Oспособљавање студената за самостални научно-истраживачки рад у области гравитацијске концентрације минералних сировина или наставак усавршавања у овој области.
Исход предмета:
Стварање експерата који ће квалификовано моћи да учествују или воде научна истраживања у области гравитацијске концентрације, учествују или воде стратешка истраживања комплексне валоризације минералних сировина и обезбеде трансфер научних достигнућа у праксу гравитацијске концентрације
Садржај предмета:

Теоријска настава
Фракциони састав сировине по густини, крупноћи и облику. Критеријуми концентрације. Критеријуми за одвајање минерала гравитацијским поступком. Енергетска хипотеза раслојавања зрна по густини. Кретање тела у флуиду: слободно падање; коначна брзина падања зрна у флуиду; кретање зрна у условима ометаног падања; утицај тиксотропије на кретање зрна. Кретање тела у центрифугалном пољу.Теорије о стратификацији зрна у дубокој води: статистичка, динамичка, кинетичка; фазе кретања зрна у дубокој води; диференцијално убрзање код слободног падања и ометано падање у дубокој води - математичке формулације; постизање минималног нивоа потенцијалне енергије. Теорија о раздвајању зрна при ламинарном протицању воде низ косу раван; кретање зрна низ косу раван у танком слоју воде и анализа сила; једначина кретања зрна низ косу раван у танком слоју водене струје; критични нагиб косе равни. Кретање зрна у суспензији. Густина суспензије - прорачун густине, гранична вредност густине и привидна густина суспензије; вискозитет, стабилност и чистоћа суспензије, отпорност на хемијску и физичку деградацију. Математичка интерпретација крива густине; приказивање резултата концентрације по методи Heidenreich, PIC, Paul i Kuhn, Сerchar, Schaefer.Теоријско разматрање оштрине раслојавања; грешка у раслојавању; параметри оштрине раслојавања: крива подеоних бројева, подеони број, имеперфекција, густина делења, залутала зрна (egares), Ecart probable. Крива подеоних бројева. Mатематичка анализа (Гаусова крива) и анализа на бази површине залуталих зрна (Тромпова површина). Примена статистичких метода анализе и предвиђање резултата гравитацијске концентрације.

Практична настава
Самосталан научно-истраживачки рад у области гравитацијске концентрације минералних сировина; израда семинарског рада

Литература:
  1. Ћалић Н.:Теоријски основи припреме минералних сировина, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1990. 
  2. Weiss N.L. (Editor):SME Mineral Processing Handbook, Vol. 1, SME of the AIMMPE, New York, 1985.
  3. A.A.Aбрамов: Преработка, обогашћеније и комплексноје исползование твердих полезних ископаемих, МГГУ, Москва,2001.
  4. Burt R.O. Gravity Concentration Technoloy, Elsevier, 1984.
  5. Игњатовић Р.: Tеорија гравитацијске концентрације, Савремена администрација, Београд, 1980.
  6. Игњатовић Р.: Физичке методе концентрације минералних сировина, Технички факултет, Бор, 1983.
Метода извођења наставе:
Kонсултативна
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Семинари50
Додатни услови оцењивања: -