Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Сигурност и заштита у рударским технолошким системима

Предавачи:
проф. др Никола Лилић, проф. др Александар Цвјетић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(IV семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Стицање теоријских и практичних знања у области развоја и организовања система управљања заштитом у технолошким процесима експлоатације, припреме и прераде минералних сировина у функцији припреме за самостални истраживачки рад у овој области.
Исход предмета:
Обученост за истраживања у области процене и управљања ризицима. Оспособљеност за мерење концентрације гасова и прашине, моделирање дисперзије полутаната у атмосфери радне околине и планирање мера заштите. Обученост за процену климатских прилика радне околине и оспособљеност за предикцију и зонирање буке и планирање мера заштите. Оспособљеност за планирање и организацију система као и управљање променама у систему безбедности и заштите у технолошким процесима експлоатације, припреме и прераде минералних сировина.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Почетне методске јединице обухватају изучавање савремених принципа спровођења заштите на раду и метода процене и начина управљања ризицима у рударским технолошким системима. Изучавају се гасови и минерална прашина у рудничкој атмосфери, моделирање дисперзије полутаната у атмосфери радне околине и планирање и програмирање мера заштите. Студенти се обучавају за процену климатских прилика радне околине и оспособљавају за предикцију и зонирање буке и планирање мера заштите. Методска област техничке заштите у подземној експлоатацији обухвата упазнавање са савременим мерама техничке заштите при изради подземних просторија, мерама заштите при откопавању и транспорту. Изучавају се динамичке појаве у рудницима и продор воде и житких материјала у рудничке просторије. На курсу студенти изучавају и проблематику техничких мера заштите у површинској експлоатацији, аерозагађење површинских копова, опасности и мере заштите од пожара и експлозије у рудницима. На крају курса се студенти упознају са начином планирања и организовањем службе спасавања у рудницима.

Литература:
  1. Darling P. (ed.) (2011), SME Mining Engineering Handbook, Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Inc. Littleton, Colorado, 3rd Ed. Vol.1.
  2. McPherson M.J. (1993) Subsurface Ventilation and Environmenta Engineering, Chapman & Hall
  3. Лилић Н., Цвјетић А. (2005) Бука и вибрације у рударству, Рударско-геолошки факултет Београд, ISBN 86-7352-105-X
  4. Јовичић В. и др. (1987) Сигурност и техничка заштита у рударству, Тузла.
  5. Dhillon B.S. (2010) Mine Safety, A Modern Approach, Springer, ISBN 978-1-84996-114-1
Метода извођења наставе:
Интерактивно извођење наставе уз информатичку подршку и рад са појединцем.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Семинари50
Додатни услови оцењивања: -