Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Процеси сагоревања и животна средина

Предавачи:
проф. др Марија Живковић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(III семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са специфичностима процеса сагоревања са акцентом на последице по животну средину
Исход предмета:
По завршетку курса, студент разуме и анализра појаве преноса топлоте и масе везане за процесе сагоревања. Студент може да одреди емисију загађујућих материја, сагледа могућности смањења и предложи и иплементира решење
Садржај предмета:

Теоријска настава
Основе процеса сагоревања. Материјални и енергетски биланси. Специфичности сагоревања различитих врста горива. Уређаји за сагоревање и њихове специфичности. Биогорива. Вишегориво сагоревање. Емисије загађујућих и штетних продуката сагоревања. Коефицијенти емисије различитих полутаната. Одређивање емисија у различитим секторима потрошње енергије. Улога угљендиоксида у процсима сагоревања. Технологије за смањење емисије азотних оксида. Технологије за смањење емисије сумпордиоксида. Технологије за смањење емисије угљенмоноксида и CH група. Технологије за смањења емисије прашкастих материја. Технологије за смањења емисије тешких метала. Смањење емисије СО2. Трговање угљен диоксидом. Нове технологије. Горивне ћелије. Водоник.

Практична настава
Решавање проблема и задатака из области обрађених на предавањима. Практичном наставом је предвиђено и писање есеја, који шире обрађује тему која је обрађена предавањима, а представља синтезу стечених знања.

Литература:
  1. 1. Јоксимовић-Тјапкин С. Процеси сагоревања, ТМФ, 1987
  2. Glasman, Yetter, Glumac, Combustion, 2005, Elsevier
Метода извођења наставе:
Tеоријски наставни садржај излаже се методом “ex cathedra” уз подршку рачунарских презентација, други део предавања изводи се “case study ” методом, односно анализом карактеристичних случајева и примера који илуструју теоријски садржај
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит60

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања0
Колоквијуми20
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -