Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Процеси припреме техногених сировина

Студијски програм:
Припрема минералних сировина (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Процеси припреме техногених сировина
Предавачи:
проф. др Милена Костовић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са различитим врстама техногених сировина, изворима настајања, као и технолошким процесима припреме, а у циљу коришћења изучаваних техногених сировина као сировине за коришћења у истим или другим индустријским гранама, као и потпуне валоризације и искоришћења истих кроз примењене технолошке процесе. Уз изучавање теоријских принципа, технолошких параметара процеса, као и применљивих машина и уређаја у процесу, кроз овај предмет изучавају се технолошки, економски и еколошки ефекти који се оваквим процесима остварују, а у смислу даље експлоатације, третирања и потпуне искористивости коришћених сировина, односно уштеде природних сировина, остваривања материјалне добити и заштите животне средине.
Исход предмета:
Oспособљеност за самосталан избор одговарајућег технолошког процеса припреме изучаваних техногених сировина, како интегрално, тако и по појединим фазама, на основу анализе утицајних параметара, полазећи од принципа: техногена сировина и њене карактеристике - индустијски процес и његова применљивост - применљивост машине и уређаја - производ, његова намена, употреба и захтеви корисника, уз избор шеме процеса, као и машина и уређаја у процесу; оспособљеност активног укључивања у рад система или индустријских погона за припрему изучаваних техногених сировина.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Техногене сировине - дефиниција, порекло, класификација, карактеризација. Рударски отпад као техногена сировина. Рударски отпад из рударске експлоатације и процеса припреме минералних сировина. Извори рударског отпада, одлагалишта, јаловишта, флотацијска јаловишта. Отпад из различитих термичких процеса као техногена сировина - извори и порекло отпада, класификација. Отпади из енергана и других постројења за сагоревање угља - летећи пепео, шљаке и прашина из котла, чврсти отпад на бази калцијума из процеса одсумпоравања гасова. Отпади из металушких процеса прераде олова, цинка, гвожђа и бакра - металуршке шљаке. Технолошки поступци припреме и прераде техногених сировина. Применљивост различитих поступака припреме минералних сировина у процесима припреме техногених сировина. Технолошки параметри примењених процеса. Шеме технолошких процеса. Технолошки, економски и еколошки ефекти примењених процеса припреме техногених сировина.

Практична настава
Металуршка шљака из процеса производње бакра и гвожђа. Електрофилтерски пепео из термоелектрана. Кварцни ливачки песак. Шеме технолошких процеса. Анализа примењених, као и потенцијално могућих шема технолошких процеса.

Литература:
  1. Бранковић Б.: Поступци и уређаји за рециклирање отпадног материјала, ИТНМС, Београд, 2002.
  2. Средојевић Ј.: Рециклажа отпада, Универзитет у Зеници, Машински факултет, Зеница, 2006.
  3. Ф. Барбич (Едитор): Рециклирање отпадног материјала и секундарних сировина у функцији заштите животне средине, ИТНМС, Београд, 1995.
  4. S.Ramachandra Rao:Resource Recovery and Recycling from Metallurgical Wastes, Elsevier, 2006.
  5. P. Fečko, M. Kušnierova, H. Raclavska, V. Čablik, B. Lyčkova: Fly ash, VŠB - Technical Univesity of Ostrava, Ostrava, Czech Republic, 2005.
  6. Roy E. Williams: Waste Production and Disposal in Mining, Milling and Metallurgical Industries, Miller Freeman Publications, Inc., San Francisko, 1975.
  7. The McGraw Hill Recycling Handbook, Editor: Lund H.F., Mc Graw Hill, Inc., 2001.
Метода извођења наставе:
Предавања (класична предавања уз коришћење табле, компјутерска презентација) и вежбе (практичан лабораторијски рад, израда семинарског рада)
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти