Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Просторна визуелизација рударских објеката

Предавачи:
проф. др Александар Милутиновић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(III семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: Нема
Циљ предмета:
Развијање способности препознавања, усвајања и разумевања просторних и просторновременских компоненти и упознавање основних поставки просторне визуелизације рударских објеката.
Исход предмета:
Оспособљеност за коришћење софтверских алата у циљу израде просторних модела објеката у рударству као и поседовање знања за потребе праћења промена стања у простору коришћењем просторног модела.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Дефиниције простора и времена. Сличности и разлике простора и времена. Објекти и појаве у простору. Координатни системи. Геометријски ентитети. Тачка, линија, полилинија, полигон, тело. Тополошки подаци. Објекти и појаве у простору. Подаци из апсолутних и релативних мерења. Обрада података. Припрема података за просторну визуелизацију. Просторна визуелизација. Рачунарска техника и технологија. Израда просторног модела. Аксонометријске пројекције, погледи. Виртуална слика, анимација. Графичке операције. Трансформације објеката, одређивање, дужина, пресека, нагиба, површина, запремина. Анализа просторних података. Просторни упити. Прекривања, пресек, суседност, припадност. Просторна визуелизација површинских копова. Израда просторног модела. Обогаћивање тематским садржајем. Одређивање положаја објеката и појава. Просторна визуелизација подземних просторија. Израда просторног модела. Обогаћивање тематским садржајем. Одређивање положаја објеката и појава. Анализа и интерпретација просторног модела. Површински коп. Подземне просторије. Евиденција и ажурирање. Промене на просторном моделу. Уношење промена, евидентирање промене стања у простору, ажурирање, архивирање. Намена просторно визуелизованих објеката. Примена у површинској експлоатацији. Примена у подземној експлоатацији.

Практична настава
Припрема података за израду просторног модела површинског копа. Израда просторног модела површинског копа.Графичке операције на просторним моделу површинског копа. Анализа и интерпретација просторног модела површинског копа. Евиденција и ажурирање просторног модела површинског копа. Припрема података за израду просторног модела подземних просторија. Израда просторног модела подземних просторија. Графичке операције на просторним моделу подземних просторија. Анализа и интерпретација просторног модела подземних просторија. Евиденција и ажурирање просторног модела подземних просторија.

Литература:
  1. Maguire, D.J.; Goodchild, M. F.; Rhind, D. W.,1991: Geographical information systems, Principles and applications. Longman Scientific and Techical, New York.
  2. Kraak, M.-J., Ormeling, F.J.,2001: Cartography, the Visualisation of Geospatial Data, London, Addison Wesley Longman.
  3. Worboys, M. (2003): GIS – a Computing Perspective
  4. Cressie, N.: Statistics for Spatial Data, J. Wiley & Sons, New York 1991. http://www.ncgia.ucsb.edu
  5. Stephen M Ervin , 2002.: Designing with Maps: Integrating GIS and CAD
Метода извођења наставе:
Предавања. Менторски рад са кандидатом. Самостални рад кандидата. Израда семинарског рада.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит60

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -