Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Примена хемије у рударству

Предавачи:
доц. др Марија Илић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(II семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање студената са конкретном применом хемије у рударству и коришћењем резултата примене хемије у рударству.
Исход предмета:
Коришћење знања стеченог у оквиру изучавања овог предмета при изради докторског рада студената.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Садржај предмета 1. Хемијски састав минералних сировина. Изучавање квалитативног хемијског састава и начина исказивања квантитативног хемијског састава угљева, нафте, природног гаса и др. минералних сировина (елементарни састав и минералошки састав). Класичне хемијске и инструменталне методе које се користе за одређивање хемијског састава минералних сировина. 2. Загађивачи животне средине који настају при експлоатацији и коришћењу минералних сировина. Супстанце које представљају загађиваче ваздуха, воде и замљишта, а које настају при експлоатацији и употреби минералних сировина (гасови настали при употрби експлозива при минирању у рудницима, димни гасови настали при сагоревању фосилних горива-угљева, нафте и природног гаса, пепо и шљака, који настају у термоелектранама и др.). Методе анализе загађивача животне средине и начини исказивања квантитативног састава загађивача ваздуха, воде и земљишта. 3. Хемијско-технолошке методе заштите животне средине. Изучавање хемијско-технолошких метода помоћу којих се смањује штетно дејство загађивача на ваздух, воду и земљиште (поступак одсумпоравања димних гасова у термоелектранама, стабилизација/солидификација пепела и шљеке и др. методе)

Литература:
  1. С. Нешић, С. Маринковић, А. Костић-Пулек, Општа и неорганска хемија, Издање РГФ Београд, 2003.
  2. D. McQuarrie, P. Rock, DescriptineChemistry, W. H. Freeman and Company,New York,1985,
  3. S. Manahan, Envinronmental Chemistry, CRC Press, 2005
  4. Ј. Мишовић, Т. Аст, Инструменталне методе хемијске анализе, ТМФ, 1978,
  5. J.Fesmann, H.Orth, Angewandte Chemie und Umwelttechnik für Ingenieure,Handbuch für studium und betribliche Praxis, 2002, ISBN: 3-609-68352-X, AG&Co.KG Verlag
Метода извођења наставе:
Предавања професора у којима се уопштено разрађује тематика овог предмета. Заједнички рад студената и професора, уз коришћење литературе на изради студијског истраживачког рада на задате теме које су у вези са будућим докторким радом студената.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Семинари50
Додатни услови оцењивања: -