Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Прерада вода 2

Предавачи:
Студијски програм:
Рударско инжењерство(III семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ предмета је да се студент се уз широко теоријско и практично знање о примарној, секундарној и терцијарној преради вода (стандардни и одређени специфични поступци за прераду вода) упозна детаљније са линијама за: прераду воде за пиће, индустријску употребу, пречишћавање одређених индустријских отпадних вода, као и комуналних отпадних вода и муља.
Исход предмета:
Усавршавање и стицање нових теоријских и практичних знања за рад у области прераде вода и инжењерства заштите животне средине (у области заштите животне средине, давања технолошких решења за прераду вода за пиће, индустријску употребу и пречишћавање индустријских отпадних вода, пројектовања линија за прераду вода) као и конкретно решавање проблема прераде вода везаних за тему докторске дисертације из области рударског инжењерства.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Физичкохемијски и микробиолошки параметри квалитета природних и отпадних вода. Специфични параметри квалитета природних и отпадних вода. Самопречишћавање водопријемника. Прорачун потребног степена пречишћавања отпадних вода. Примарна, секундарна и терцијарна прерада вода (стандардни и одређени специфични поступци за прераду воде за пиће, индустријску употребу и пречишћавање отпадних вода). I семинар: Одређена метода прераде воде са примерима примене. Линије за: 1) прераду воде пиће; 2) прераду воде за индустријску употребу; 3) пречишћавање отпадних вода припреме угља; 3) пречишћавање отпадних вода припреме Pb-Zn руде; 4) прераду киселих рудничких вода; 5) прераду отпадних вода металургије; 6) прераду одређених индустријских отпадних вода; 7) прераду комуналних отпадних вода. Прерада муља. II семинар: Пројектованје линије за прераду одређене индустријске отпадне воде (или воде за пиће или индустријску употребу).

Практична настава
Лабораторијски рад, примена одређених метода у процесу прераде воде ће зависити од теме докторске дисертације и полутаната који се јављају у отпадној или у води за пиће, или их је потребно уклонити при преради воде за индустријску употребу

Литература:
 1. Дегрéмонт, Техника пречишћавања вода, Грађ. књига, Бгд., 1996.
 2. Д.Љубисављевић, А. Ђукић, Б.Бабић, Пречишћавање отпадних вода, ГФ. Бгд., 2005.
 3. В.Рекалић, Анализа загађивача ваздуха и воде, ТМФ, Бгд., 1989.
 4. Р.Нинковић, Л. Кнежић, Љ.Костић-Гвозденовић, Н.Благојевић, В.Павићевић, Неорганска хемијска технологија, Практикум, ТМФ, Бгд., 2005.
 5. Л. Кнежић, Ј.Барас, Н.Благојевић, М.Митровић, Обрада отпадних вода, I део, Механички и физичко-хемијски поступци, Савез хемичара и технолога Србије, Бгд., 1980.
 6. Ј.Барас, И. Брковић-Поповић, Л. Кнежић, М. Поповић, Н. Благојевић, Обрада отпадних вода, II део, Биолошка обрада, Савез хемичара и технолога Србије, Бгд. 1979.
 7. G.Tchobanoglous, H.D. Stensel, R. Tsuchihashi, F.L. Burton, Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery, McGraw-Hill Science/ Engineering/Math; 5th ed.
 8. J.M. Montgomery,Water Treatment Principles and Design, John Wiley&Sons,1985.
 9. Н. Крешић, С. Вујасиновић, И. Матић, Ремедијација подземних вода и геосредине, РГФ, Београд,, 2006.
 10. С. Гаћеша, М. Клашња, Технологија воде и отпадних вода, ЈУП, Бгд., 1994.
 11. C. Binnie, M. Kimber, George Smethurst, Basic Water Treatment, Oxford, UK, 2005.
 12. Coagulation and Flocculation (Surfactant Science Series), Taylor & Francis Ltd, Oxford.
Метода извођења наставе:
предавања, студ. истражив. рад, семинари, консултације
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава30
Колоквијуми0
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -