Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Прерада вода 1

Предавачи:
Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине(X семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Изборни
Припрема минералних сировина (X семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Изборни
Услов: Физичка и колоидна хемија, Пречишћавање отпадних вода
Циљ предмета:
Детаљније проучавање метода за прераду природних и отпадних вода са циљем да се дефинишу линије за прераду: воде за пиће, индустријску употребу и напојне воде за котлове, индустријских отпадних вода, које се упуштају у градску канализацију или водопријемник или рециклирају, и коначно комуналних отпадних вода.
Исход предмета:
Оспособљавање студената да на основу стеченог знања могу да дају технолошка решења за прераду воде за пиће, индустријску употребу, пречишћавање индустријких и комуналних отпадних вода, да раде на постројењима за прераду вода као и да касније пројектују линије за прераду.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Вода у природи. Хидролошки циклус. Природни водни ресурси. Потрошња воде. Врсте отпадних вода. Физичкохемијски параметри квалитета природних и отпадних вода. Основи санитарне микробиологије. Самопречишћавање водопријемника. Биланс кисеоника у загађеним водама. Прорачун потребног степена пречишћавања отпадних вода. Системи за прераду воде. Примарна прерада (решетке, сита, уклањање инертног материјала, таложење, филтрација, флотација). Секундарна прерада: физичкохемијски поступци (коагулација, флокулација, аерација, адсорпција, јонска измена, мембранска сепарација); хемијски (таложење, неутрализација, оксидација); биолошки (биолошка филтрација, активни муљ, аерационе лагуне, анаеробни процеси).Терцијарна прерада: уклањање азота и фосфора.Прерада муља. Тест I. Линије за прераду природних вода за пиће (коагулација, флокулација, таложење, филтрација, дезинфекција, деферизација, деманганизација). Прерада воде за индустријску употребу. Термичко омекшавање воде. Хемијско омекшавање воде. Омекшавање воде јоноизмењивачима. Декарбонизација. Деминeрализација. Линије за прераду индустријских отпадних вода. Линије за прераду комуналних отпадних вода. Тест II.

Практична настава
Узорковање воде. Физичкохемијска анализа. Електроде за одређивање pH, одређивање pH; Неутрализација киселих и базних вода; Таложење јона тешких метала из киселих вода поступком неутрализације; Eh-pH дијаграми Cu или Fe; Уклањање амонијум јона јонском изменом (клиноптилолит). Хемијска преципитација фосфора. Kарбонатнa и некарбонатнa тврдоћa воде; калцијумовa тврдоћa; садржај слободне угљене киселине. Пречишћавање воде од јона тешких метала јонском изменом и адсорпцијом. Одређивање сувог остатка филтриране и нефилтриране воде. Одређивање хлорида у води за пиће, Одређивање Cu у води колориметријском методом, Семинар. Посетe погонимa за прераду водa (2).

Литература:
 1. Дегрéмонт, Техника пречишћавања вода, Грађ. књига, Бгд., 1996.
 2. Д.Љубисављевић, А. Ђукић, Б.Бабић, Пречишћавање отпадних вода, Грађ. фак. Бгд., 2005.
 3. В.Рекалић, Анализа загађивача ваздуха и воде, ТМФ, Бгд., 1989.
 4. Р.Нинковић, Л. Кнежић, Љ.Костић-Гвозденовић, Н.Благојевић, В.Павићевић, Неорганска хемијска технологија, Практикум, ТМФ, Бгд., 2005.
 5. Л. Кнежић, Ј.Барас, Н.Благојевић, М.Митровић, Обрада отпадних вода, I део, Механички и физичко-хемијски поступци, Савез хемичара и технолога Србије, Бгд., 1980.
 6. Ј.Барас, И. Брковић-Поповић, Л. Кнежић, М. Поповић, Н. Благојевић, Обрада отпадних вода, II део, Биолошка обрада, Савез хемичара и технолога Србије, Бгд. 1979.
 7. .Tchobanoglous, H.D. Stensel, R. Tsuchihashi, F.L. Burton, Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery, McGraw-Hill Science/ Engineering/Math; 5th ed.
 8. J.M. Montgomery,Water Treatment Principles and Design, John Wiley&Sons,1985.
 9. Н. Крешић, С. Вујасиновић, И. Матић, Ремедијација подземних вода и геосредине, РГФ, Београд,, 2006.
 10. С. Гаћеша, М. Клашња, Технологија воде и отпадних вода, Југ.удрж.пивара, Бгд., 1994.
 11. C. Binnie, M. Kimber, George Smethurst, Basic Water Treatment, Oxford, UK, 2005.
Метода извођења наставе:
Предавања; практ. настава; самосталан лаб. рад; израда лаб.дневн.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања20
Практична настава10
лаб. дневник10
Додатни услови оцењивања: -