Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Периоди и технолошки процеси у површинској експлоатацији

Предавачи:
проф. др Бојан Димитријевић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(III семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање студената са периодима и технолошким процесима у површинској експлоатацији.
Исход предмета:
Стицање нових знања доктораната из уже области о периодима и технолошким процесима у површинској експлоатацији
Садржај предмета:

Теоријска настава
Уводни део и упознавање са потребном литературом. Периоди развоја површинских копова. Припремни радови са одводњавањем, отварање површинског копа, развој експлоатације, затварање површинског копа и рекултивација површинских копова и одлагалишта. Технолошки процеси у површинској експлоатацији. Припрема материјала за откопавање, откопавање и утовар, транспорт и одлагање откривке и депоновање или испорука минералне сировине. Анализа технолошких процеса система површинске експлоатације. Утицај геолошких карактеристика лежишта минералних сировина на технолошке процесе у површинској експлоатацији, радна средина, оконтурење површинских копова, капацитет површинског копа, техника и технологија откопавања и одлагања, технолошка повезаност елемената подсистема и избор опреме по технолошким процесима. Поузданост рада површинског копа. Функционисање површинског копа као сложени систем, случајни процес планирања површинске експлоатације, повећање поузданости технолошких процеса као подсистема, Повећање поузданости рада површинског копа обезбеђивањем резерви минералне сировине, оптимизација поузданости површинског копа и анализа капацитета површинског копа као сложеног система у реалном времену. Одређивање минималних ширина етажа радних површина. Процес одводњавања површинских копова. Зависност радова на откопавању откривке и минералне сировине и процес рекултивације површинских копова и одлагалишта.

Практична настава
Похађање вежби и израда Семинарског рада по појединим поглављима.

Литература:
  1. Павловић В., 1992., Технологија површинског откопавања, Издање: РГФ, Београд
  2. Павловић В., 1998., Системи површинске експлоатације, Издање: РГФ, Београд
  3. Лазић А., 2006., Пројектовање површинских копова са моделирањем система експлоатације, Издање РГФ, Београд
  4. Лазић А., Клачар Р., Бошковић С. 2004., Селективно откопавање угља на површинским коповима, Издање РГФ, Београд
  5. Pavlović V., 2000: Rekultivacija površinskih kopova i odlagališta, RGF, Beograd
Метода извођења наставе:
Предавања се изводе комбинованом методом (ex catedra / case study). Теоријски наставни садржај излаже се методом “ ex catedra ” уз подршку рачунарских презентација, други део предавања изводи се “case study” методом, односно анализом карактеристичних случајева и примера који илуструју теоријски садржај. Практична настава (вежбе) обухвата израду карактеристичних примера групи и појединачан рад са студентима на решавању појединачних задатака. Активност у току вежби обухвата и израду Елабората који садржи решене задатке са вежби са кратким тероријским делом. Предвиђен је један колоквијум који се организује након 9 недеља предавања и вежби.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Колоквијуми30
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -