Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Оптимизација параметара метода подземног откопавања 2

Предавачи:
проф. др Бранко Глушчевић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(III семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: Технологија подземне екплоатације лежишта угља, Методе подземне експлоатације
Циљ предмета:
Преношење теоријских знања стечених на основним студијама везаних за широкочелно откопавање је основни циљ курса. То коинцидира са тежњом да се студенти упознају са научним методама, техником и средствима за проучавање процеса широко-челног откопавања.
Исход предмета:
Теоријска и стручна знања неопходна за проучавање подсистема откоп у систему рудника као производне и организационе средине.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Методе широко-челног откопавања доминантно се примењују при подземној експлоатацији лежишта угља у свету, а понекад и при експлоатацији металичних и неметаличних минералних сировина. Технолошки процес откопавања заснива се на примени комплексне механизације свих радних операција у откопу и шире. То захтева висок ниво улагања у машине, уређаје и рударске просторије и објекте. Оптималан избор откопне механизације и конструктивних параметара откопа омогућава оптималне техничко-економске параметре откопавања и смањује ризике реконструкције активног рудника или изградње новог. У процесу оптимизације користе се многе методе операционих истраживања, а као критеријуми оптимизације су најчешће вредносни критеријуми.

Практична настава
Вежбе прате методске јединице са предавања.

Литература:
  1. Генчић Б.: Технолошки процеси подземне експлоатације слојевитих лежишта – Параметри производних јединица, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1972.
  2. Перишић М.: Примена математичких модела у пројектовању, Рударски институт, Београд, 1976.
  3. С.А.Кариман, А.В.Брайцев, В.М.Шрамко: Моделирование и оптимизация производственньих процессов при добьиче угля, Издательство "Наука", Москва, 1975.
Метода извођења наставе:
Интерактивна настава. Предавања и вежбе уз коришћење савремених научних средстава
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
30 15 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит25
Писмени испит25

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава5
Колоквијуми40
Додатни услови оцењивања: -