Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Одабрана поглавља из механике стена

Предавачи:
проф. др Небојша Гојковић, проф. др Владимир Чебашек, доц. др Вељко Рупар
Студијски програм:
Рударско инжењерство(III семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Продубљивање већ стечених, како теоријских тако и практичних знања из геотехничке проблематике пројектовања, изградње и коришћења разноврсних надземних и подземних инжењерских објекта.
Исход предмета:
Теоријско и практично оспособљавање кандидата за самостално решавање најсложенијих задатака из геотехничке проблематике пројектовања, изградње и коришћења разноврсних надземних и подземних инжењерских објекта.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Садржај курса дефинише ментор за сваког кандидата посебно, у зависности од теме докторске дисертације из следећих дисциплина: лабораторијска и "ин ситу" испитивања својстава и стања стенских маса, стабилност падина и косина, стабилност подземних објеката, стабилност објеката фундираних на стени

Практична настава
Израда семинарских радова, решавање практичних проблема применом савремених методолошких приступа, уз коришћење одговарајућих програмских пакета.

Литература:
  1. Б. Кујунџић: Основи механике стена I и I I, Грађевински календар, 1977 и 1979.
  2. Ј. Радојевић: "Механика стена", Рударско-геолошки факултет, Београд 1989.
  3. E. Hoek “Practical Rock Engineering (2000 ed.)”, http://www.rocscience.com/hoek/PracticalRockEngineering.asp
  4. Н. Гојковић, Р. Обрадовић, В Чебашек: “Стабилност косина површинских копова”, Рударско-геолошки факултет, Београд 2004
  5. Р. Лапчевић: Чврстоћа, деформабилност и природна напрегнутост чврстих стенских маса, Монографија, РГФ, Београд, 2004.
Метода извођења наставе:
Консултације, студијски истраживачки рад, семинари, презентације и др.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава5
Колоквијуми30
Семинари10
Додатни услови оцењивања: -