Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Одабрана поглавља из специјалних и помоћних процеса у припреми минералних сировина

Предавачи:
проф. др Милена Костовић
Студијски програм:
Рударско инжењерство(III семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Oспособљавање студената за самостални научно-истраживачки рад у области изабраног специјалног и/или помоћног процеса у приреми минераланих сировина.
Исход предмета:
Стварање експерата који ће квалификовано моћи да учествују или воде научна истраживања у области изучаваног специјалног и/или помоћног процеса у припреми минералних сировина, учествују или воде стратешка истраживања комплексне валоризације минералних сировина и обезбеде трансфер научних достигнућа у праксу изучаваних процеса
Садржај предмета:

Теоријска настава
Избор специјалног и/или помоћног процеса у припреми минералних сировина, према предложеном програму или према жељи и потреби кандидата. По процесима: Теоријске основе процеса, утицајни параметри на избор процеса, оцена ефикасности примењеног процеса. Фракциони састав минералних сировина према физичким, хемијским и физичко-хемијским својствима који имају утицаја на одређене процесе. Специјални поступци уситњавања и окрупњавања. Методе радиометријске концентрације (ауторадиометријска, луминесцентна, фотонеутронска, неутрон-активациона, рентгенофлуоресцентна, апсорпционе, адсорпционе, фотометријске). Различити поступци концентрације, засновани на разликама минералних зрна у крупноћи и облику услед уситњавања, на разликама у коефицјенту еластичности, на разликама у коефицјенту трења. Механохемијска активација. Опште основе и својства чврстих тела. Идеални и реални кристали. Дефекти кристалне решетке и чврсти раствори. Деформације кристала. Основни принципи уситњавања и одабрани примери процене ефикасности система за уситњавање. Садашње стање и развој принципа и уређаја за уситњавање. Теоријска разматрања механохемијске активације и модели. Одабране методе за анализу сировина и одређивање утрошка енергије при млевењу. Механичка активација у високо интензивним енергетским млиновима. Претварање и пренос енергије за време млевења. Улога адитива за млевење при механичкој активацији минерала. Механичка активација минерала. Механичка активација у рударству и хемијској индустрији. Механохемијска технологија у инжењерству. Oдводњавање (раздвајање чврсто - течно). Дисперзни системи и њихова класификација. Флокулација и коагулација. Порозна средина. Дренирање. Згушњавање. Кретање тела кроз флуид. Брзина таложења. Слободно таложење. Стешњено таложење. Теорија центрифугирања. Филтрирање. Фактори који утичу на филтрирање. Фаза формирања кека. Фаза сушења кека. Фаза прања кека. Једначине и модели које објашњавају фазе филтрирања. Сушење. Пренос топлоте и масе. Материјални и енергетски биланси.

Практична настава
Самосталан научно-истраживачки рад у изабраној области (поглављу) изучаваног специјалног и/или помоћног процеса; израда семинарског рада

Литература:
  1. K. Tkáčová, Mechanical Activation of Minerals, ELSEVIER, 1989
  2. K.Gotoh, H.Masuda and K.Higashitani, Powder Technology Handbook, Toyohashi University of Technology, Kyoto University, Mercel Dekker Inc.(1997)
  3. Gutman E.G.: Mechamochemistru of materials, Cambrig Int. Sci. Pub. 1998.
  4. Svarovsky L.: Solid liquid separation, Butterworts Heinemann, 4th Ed., London-Boston, 2000.
  5. В.А.Мокроузов, Г.Р. Гољбек, О.А. Архипов: Теоретические основи радиометрического обогашенија радиоактивних руд, Недра, Москва, 1968.
  6. К.К. Шварц, В.И.Готлиб, Ј.Ј. Критапсон: Оптические регистрирујушие среди, Зинатне, Рига, 1976.
  7. Рентгено-метрическое обогашение комплексних цветних и редких металлов, Недра, Москва, 1990.
  8. Ristić M., Miločević S., Miljanić P., Mechanic activation of inorganic materials, SANU, 1998.
Метода извођења наставе:
Консултативна
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Семинари50
Додатни услови оцењивања: -