Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Минералне сировине, друштво и одрживи развој

Предавачи:
проф. др Чедомир Бељић, мастер инж. руд. Катарина Урошевић
Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине(II семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 4    Статус: Изборни
Инжењерство нафте и гаса(II семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 4    Статус: Изборни
Рударско инжењерство(II семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 4    Статус: Изборни
Услов: Уписана прва година основних академских студија
Циљ предмета:
Упознавање студената прве године свих модула Рударског одсека са основама савременог тржишног начина пословања, посебно у области минералне индустрије. Презентовање места улоге и значаја минералне индустрије у савременом свету. Објашњавање концепта одрживог развоја, истицање његовог значаја и примене посебно у савременој индустрији минералних сировина. Дефинисање положаја, улоге,права и обавеза актера у индустрији минералних сировина.
Исход предмета:
Рударски инжењер-опште образован и упознат са: основама тржишног начина пословања; местом , улогом и значајем индустрији минералних сировина; концептом одрживог развоја; положајем, улогом, правима и обавезама актера у индустрији минералних сировина.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод , Тржишно пословање као савремена филозофија рада предузећа, Основне идеје маркетинга и путеви реализације . Производне оријентације предузећа. Критички однос према концепцији маркетинга . Функције и процеси маркетинга .Основни појмови о тржишту, Анализа тржишта . Сегменти тржишта, Локална, регионална и светска тржишта . Место, улога, права и обавезе запослених у савременим рударским предузећима. Историјски развој минералне индустрије. Улога изначај минералне индустрије у савременом друштву. Основи тржишног пословањау области минералне индустрије. Организациона структура,власнички односи законска регулатива и процеси организовања минерално индустријског комплекса у домаћим условима , у окружењу и глобално. Енергетске минералне сировине,производња и потрошња, тржита, начин организовања и финансирања, регионални распоред произвођача и потрошача. Производња из обновљивих извора, значај производње енергетских мин. сировина за развој економије. Металичне минералне сировине,специфичности производње,регионални распоред произвођчa и потрошачa,структура и учешће најзначајнијих актера. Неметаличне минералне сировине, регионални распоред произвођача и потрошача. Концепт одрживог развоја у савременом друштву. Однос примене концепта одрживог развоја и рударске производње. Стратегија одрживог развоја Србије.

Практична настава
Израда семинарског рада

Литература:
  1. Јанковић С. и Миловановић Д., Екононмска геологија и основи економике минералних сировина, РГФ Београд, 1985
  2. Минерално сировински комплекс Србије и Црне Горе , Монографија, РГФ, СИРСЦГ, Београд, 2003
  3. Одрживи развој и припрема минералних сировина, Монографија , РГФ Београд 2007
  4. Rocco Fedor,: Основе тржишног пословања, Информатор, Загреб, 1974
  5. Mining in the 21th Century, 19th World Mining Cingress, vol.1.&vol.2.,Oxford &IBH Publishing Co.Pvt.Ltd.,New Delhi, 2003
Метода извођења наставе:
Аудио и визуелна презентација
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит15
Писмени испит15

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Колоквијуми30
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -