Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Катастар рудника

Студијски програм:
Рударска мерења (VIII семестар -OAS)
Назив предмета: Катастар рудника
Предавачи:
проф. др Александар Ганић, Зоран Гојковић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Нема
Циљ предмета:
Упознавање студената са теоријским и практичним аспектима израде и одржавања катастра непокретности, катастра водова и катастра непокретности на експлоатационом пољу рудника.
Исход предмета:
Стицање основних појмова и упознавање са поступцима формирања, обнове и одржавања катастра непокретности, катастра водова и катастра непокретности на експлоатационом пољу рудника.Упознавање са садржајем и начином израде база података и дигиталних планова катастра непокретности при геолошком истраживању и експлоатацији минералне сировине.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Основни појмови о државном премеру и катастру. Основни појмови о непокреностима. Историјат катастра. Законски прописи вазани за државни премер и катастар. Врста катастра. Катастарске територијалне јединице. Катастар непокретности, kатастар земљишта и земљишна књига. Начин оснивања катастра непокретности. Лист непокретности. Врсте уписа у катастар непокретности. Израда и обнова катастра непокретности. Одржавање премера и катастра непокретности. Промене настале деобом и спајањем парцела (парцелација и препарцелација). Катастар водова. Садржај катастра водова. Врсте и услови уписа у катастар водова. Модернизација просторне евиденције. Национална инфраструктура геопросторних података (НИГП). Катастарски подаци на интернету, катастар непокретности на web-u - „КnWеb“. Послови катастра непокретности на експлоатационом пољу рудника. Катастар непокретности у површинској експлоатацији минералних сировина. Катастар непокретности у подземној експлоатацији минералних сировина.

Практична настава
Израде дигиталног катастарског плана на основу геодетских мерења и прикупљених података о непокретностима. Рачунање површина парцела. Израда базе података катастра непокретности. Спровођење промена у поступку одржавања катастра непокретности на дигиталном геодетском плану и у бази података. Интерпретација катастарских планова експлоатационог поља рудника.

Литература:
  1. Беговић Ј., Смиљковић Д., 1990.: Катастар земљишта подземних водова, Научна књига, Београд
  2. Михајловић Р., 2012.: Катастар непокретности-писана предавања, Грађевински факултет, Београд.
  3. Миладиновић М., 2004.: Катастар непокретности, Геокарта, Београд.
  4. Миладиновић М., 2005.: Геодетски планови, Београд.
Метода извођења наставе:
Предавања, индивидуални практични рад.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит60

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти