Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Инжењерска геодезија 2

Предавачи:
проф. др Александар Милутиновић
Студијски програм:
Рударска мерења (IX семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Изборни
Услов: Нема
Циљ предмета:
Упознавање студената са израдом елабората о реализацији пројеката геодетских радова у току изградње и експлоатације објеката у инжењерско-техничким областима.
Исход предмета:
Оспособљеност студената за израду елабората о реализацији геодетских пројеката и извођење геодетских радова у току изградње и експлатације инжењерско-техничких објеката.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Основни појмови о пројектовању геодетских радова у инжењерству. Законски прописи и технички услови у области инжењерске геодезије. Студије оправданости, генерални, идејни, главни и пројекат изведеног стања. Геодетски радови при изградњи и експлоатацији објекта. Геодетске мреже у инжењерству. Дефинисање критеријума за валидацију пројекта. Датум, дефект и ранг геодетске мреже. Критеријуми квалитета геодетских мрежа у инжењерству- прецизност, поузданост и осетљивост. Анализа резултата мерења. Елаборат о реализацији пројекта геодетске мреже у инжењерству. Пројекат обележавања. Пројекат експропријације. Геодетски радови при изградњи инжењерско-техничких објеката. Геодетско снимање изведеног стања објекта. Контрола геометрије инжењерских објеката. Пројекат ГПС мреже. Технике ГПС мерења. Извори грешака. Планирање ГПС мерења. Критеријуми квалитета ГПС мреже. Дефинисање броја и дужине трајања сесије.

Практична настава
Израда пројекта геодетске мреже за обележавање објекта. Израда пројекта обележавања. Мерења у геодетској 2Д и 1Д мрежи. Обележавање и контрола обележавања геоемтријских елемената. Обрада и оцена тачности контролних мерења. Тестирање подударности обележеног објекта са пројектованим по просторном положају, геометрији и величини.

Литература:
  1. Беговић, А., 1990.: Инжењерска геодезија II, Београд, Научна књига
  2. Ашанин, С.,2003.: Инжењерска геодезија I, Београд, Агео д. о. о.
  3. Ашанин, С., Панџић, С., Госпавић, З., Миловановић, Б.,2005.: Збирка задатака из инжењерске геодезије, Београд, Геокарта.
  4. Панџић С., Панџић Ј., 2015.: Инжењерска геодезија, Високо грађевинско-геодетска школа, Београд.
Метода извођења наставе:
Предавања, индивидуални практични теренски рад.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми30
Семинари0
Додатни услови оцењивања: -