Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Заштита животне средине

Предавачи:
проф. др Александар Цвјетић
Студијски програм:
Инжењерство нафте и гаса(II семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 4    Статус: Изборни
Рударско инжењерство(II семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 4    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Стицање знања о основним елементима животне средине, узроцима и последицама загађивања, заштите и унапређења постојећег стања животне средине. Oбразoвање кадрова који ће допринети унапређењу управљања и организовања у области инжењерства заштите животне средине и стварања услова за ефикаснију заштиту животне средине у складу са концепцијом одрживог развоја и геоетичким принципима.
Исход предмета:
Оспособљеност студената за критички начин размишљања о постојећим проблемима загађења и заштите животне средине са аспекта инжењерског приступа у очувању и решавању проблема заштите животне средине. Усвајање еколошког начин размишљања, понашања и односа према животној средини и природи у целини.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Основни појмови и принципи екологије (дефиниције, значај, задаци); Геоетика: етичност очувања животне средине, етичност интегралног планирања и коришћења минералних ресурса, етичност очувања природних мниералних сировина; Рударска индустрија и очување животне средине: заштити животне средине и експлоатацији минералних сировина - необновљивих природних ресурса; Загађивање и заштита земљишта: стварање, карактеристике, начин и врсте загађења; Загађивање и заштита вода: природно загађење, загађење површинских, подземних вода, индустријских вода из постројења за припрему минералних сировина, прераде нафте, металуршких постројења, термоелектрана; Загађивање и заштита ваздуха: загађивачи ваздуха рударском активношћу, сагоревањем фосилних горива, металуршким поступцима, извори и класификација; Радиоактивно загађивање и заштита, Бука у животној средини и заштита од буке; Мониторин у животној средини: начин и значај.

Литература:
  1. Томанец Р., 2008: Заштита животне средине, Белешке са предавања - ауторизована скрипта, РГФ.
  2. Gaur. R.C. (2008) Basic Environmental Engineering, New Age International (P) Ltd., Publishers, SBN(13):978-81-224-2701-1.
  3. Kumar A.D. Kumar A.D. (2009) Environmental Engineering, New Age International (P) Ltd., Publishers, ISBN (13) : 978-81-224-2651-9
  4. Novitović O., Ranđić D., Novitović A. (2010) Zaštita životne sredine, Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija Užice.
  5. Pfafflin R.J., Ziegler N.E. (2006) Environmental Science and Engineering, CRC Press, Taylor&Francis Group, ISBN-10: 0-8493-9843-6, ISBN-13: 978-0-8493-9843-8
Метода извођења наставе:
Комбиновано еx-катедра уз мултимедијалну презентацију и интерактивно извођење наставе са информатичком подршком.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Колоквијуми2x20
Додатни услови оцењивања: -