Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Законска регулатива у рударству

Предавачи:
проф. др Чедомир Бељић, проф. др Зоран Глигорић
Студијски програм:
Инжењерство нафте и гаса(V семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Рударско инжењерство(V семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (VII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Услов: Завршене основне академске студије
Циљ предмета:
Упознавање сатудената са основама савремене законске регулативе која уређује делатности рударства и геолошких истраживања
Исход предмета:
Инжењер рударства и/или геологије образован и упознат са законском регулативом и институционалним оквирима у областима геолошких истраживања и рударства
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод.Улога, место и значај минералне индустрије у савременим друштвима. Улога, место и значај минералне индустријеу Србији Компаративна анализа улоге, места и значаја минералне индустрије у Србији и свету. Осврт на историјски развој рударства са аспекта институционалних решења и законске регулативе. Власничка структура и односи у минерално сировинском комплексу (даље МСК) у развијеним тржишним економијама и земљама у транзицији. Упоредна анализа по питању власништва у МСК у Србији, окружењу и свету . Институционална решења у минералној индустрији. Управа, владине и невладине организације, надлежности. Осврт на светска искуства, она у окружењу и у Србији. З Законски оквири који регулишу делатност у МСК у Србији. Закон о рударству и геолошким истраживањима. Законска регулатива индустријски развијених земаља. Упоредна анализа. Законска регулатива која третира проблематику заштите животне средине и заштите на раду и веза са законима о рударству и геолошким истраживањима. Улога и утицајна рударску делатност. Законска регулатива других делатности које су у непосрдној вези са рударством: социјална проблематика, регулатива о правима и обавезама радника и послодаваца, регулатива која третира здравствену заштиту. Законска регулатива других делатности које су у непосрдној вези са рударством: закони о пољопривредном земљишту, закони о фискалној политици, закон о концесијама, закони који регулишу питања локалне само¬управе, закони који регулишу питања урбанизма, просторни планови и сл. Подзаконска акта која дефинишу рударску делатност.

Практична настава
Посета надлежним институцијама (Министарство задужено за послове рударства и геолошких истраживања, локалним управама ) непосредно упознавање са проблематиком доношења и спровођења законске регулативе. Израда семинарског рада.

Литература:
  1. Актуелни закон о рударству и геолошким истраживањима
  2. Одрживи развој и припрема минералних сировина, Монографија , РГФ Београд 2007
  3. Минерално сировински комплекс Србије и Црне Горе , Монографија, РГФ,ИАЈ, СИРСЦГ, Београд, 2003
  4. Збирка прописа из рударства, СИТС Београд 2010
  5. Збирка савезних прописа из геологије и рударства, СИТС Београд 1989
Метода извођења наставе:
Аудио и визуелна презентација
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит15
Писмени испит15

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Колоквијуми30
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -