Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Депоновање флотацијске јаловине

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (X семестар -DAS)
Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (X семестар -DAS)
Припрема минералних сировина (X семестар -DAS)
Назив предмета: Депоновање флотацијске јаловине
Предавачи:
доц. др Драгана Нишић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: Одлагање индустријског отпада, Геомеханика стена и тла
Циљ предмета:
Упознавање са основним принципима, подлогама и поступцима формирања и експлоатације флотацијских јаловишта
Исход предмета:
Обученост за анализу, разумевање поступака пројектовања и експлоатације система за депоновање флотацијске јаловине и сагледавање утицаја флотацијских јаловишта на окружење
Садржај предмета:

Теоријска настава
1-2. термин: Флотацијска јаловишта. Намена и задаци. Основне карактеристике јаловине. 3. термин: Основни елементи система за депоновање флотацијске јаловине. Транспорт. Оконтурење јаловишта. Решавање природних водотокова. 4. термин: Систем депоновања. Евакуација слободне воде. Заштита. Осматрање. 5-6. термин: Избор локације. Техничко-технолошки, урбанистички, економски, еколошки и социолошки услови. 7. термин: Методе надградње. Наступна, одступна и метода централне линије. 8-10. термин: Вода у јаловишту. Порекло. Вода унутар контура јаловишта. Таложно језеро. Отицање воде из јаловишта. Филтрација. Дренаже. Колектори. Биланс воде. Повратна вода. Пловеће пумпне станице и резервоари. 11. термин: Стабилност јаловишта. Методе прорачуна и физички значај добијених резултата. 12 термин: Транспорт јаловине и повратне воде. 13. термин: Пројектовање јаловишта. Законска регулатива у земљи и свету. Капацитет. Прорачуни. Опрема. Одржавање. 14. термин: Поремећаји у експлоатацији и могуће хаварије. Статистички преглед. Приказ неких хаварија у свету и код нас. Преливање. Нестабилност косине насипа. Земљотреси. Проблеми у фундирању насипа. Проблеми на преливним објектима. Проблеми у структури насипа. Ерозија. Утицај рудника. Оксидација јаловине. 15. термин: резервни термин.

Практична настава
Карактеристике јаловине. Одређивање појединих параметара. Обилазак флотацијских јаловишта. Бор. Мајданпек. Рудник. Анализа. Пројектовање флотацијских јаловишта - решавање практичног проблема. Избор локације. Одређивање величине. Динамика надградње. Дефинисање сливног подручја. Решавање проблема прихватања, задржавања и евакуације вода. Дефинисање величине таложног језера. Дефинисање висинских односа круне насипа и коте депонованог материјала.

Литература:
  1. Кнежевић Д., Припрема минералних сировина, РГФ, 2012
  2. Кнежевић Д., Торбица С., Рајковић З., Недић М., Одлагање индустријског отпада, Рударско-геолошки факултет, 2014
  3. Robinsky E.I., (1999), Thickened tailing disposal in the mining industry, E.I.Robinsky associates Ltd, Toronto
  4. ICOLD, Bulletin 74, 104, 103, 106, 121, Paris
Метода извођења наставе:
предавања + вежбања
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30
Писмени испит20

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми30
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти