Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геостатистичко моделирање лежишта

Студијски програм:
Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Геостатистичко моделирање лежишта
Предавачи:
проф. др Ранка Станковић, дипл. инж. Милица Пешић-Георгиадис
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са основним елементима геостатистичке анализе и овладавање теоретским и практичним аспектима геостатистичких метода процене истраживаног лежишта за израду геолошког модела лежишта и процену експлоатационих резерви лежишта минералних сировина.
Исход предмета:
Студенти ће се оспособити да анализирају податке и примењују геостатистичке методе за потребе израде геолошког модела лежишта ради пројектовања копова и краткорочног и дугорочног планирања производње.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Почетне методске јединице обухватају терминологију, дефиниције и историјат геостатистике, након чега следи припрема и анализа геолошких података са креирањем базе података о лежишту. Потом се изучавају примена и моделирање просторних података, основе геостатистичког приступа и вариограми, њихова дескриптивна својства и друге карактеристике, изучавање варијанси и коваријанси. Курс ће такође обухватити и основе прорачуна са геопросторним подацима, основне геометријске алгоритме (триангулација и представљање мреже), преглед метода интерполације које се користе код обраде просторних података укључујући и криговање уз осврт на факторе који утичу на тежинске вредности криговања. На крају курса ће се обрађивати различите геостатистичке методе и технике процене експлоатационих рудних резерви у лежиштима метала, неметала и угља коришћењем специјализованих софтверских алата. Дефинисање и анализа параметара квалитета руде, садржаја штетних компоненти и одређивање граничног садржаја.

Практична настава
У оквиру вежби које се изводе у рачунарској учионици, студенти ће се оспособити за коришћење специјализованих алата за моделирање лежишта, кроз примере, радећи самостално на рачунару. Вежбе су интегрисане са Мудл систем и на крају сваког часа студенти постављају решења задатака рађених на вежбама. Израдом семинарског рада на конкретним проблема ће се демонстрирати савладано градиво.

Литература:
  1. 1. A.G. Journel, C.J. Huijbregts, Mining geostatistics, The Blackburn Press, 2003.
  2. Andre Journel, P. Kyriakidis, Evaluation of mineral reserves – a simulation approach, Oxford university press, 2004.
  3. William Xustrulid and Mark Kuchta, Open pit mine planning and design, Taylor&Francis, 2006.
  4. Richard Webster, Margaret A. Oliver, Geostatistics for Environmental Scientists, 2009.
  5. Томислав Хенгл: A Practical Guide to Geostatistical Mapping, 2009
Метода извођења наставе:
Предавања и вежбе у рачунарској лабораторији, електроснски подржана Мудл системом, https://moodle.rgf.bg.ac.rs
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми20
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти