Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геомеханика

Предавачи:
проф. др Владимир Чебашек, доц. др Вељко Рупар
Студијски програм:
Рударско инжењерство(VI семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Услов: Механика стена и тла
Циљ предмета:
Циљ предмета је да студенте упозна са основама примењене механике стена и тла у површинској експлоатацији, условима и могућностима проходности механизација на површинским коповима.
Исход предмета:
Предмет ће обезбедити слушаоцима да разумеју проблематику међусобног утицаја радне средине (стена) и процеса површинске експлоатације, односно одређивање основних својстава као полазне основе за пројектовање свих даљих рударских активности.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Упознавање се са значајем и начином проучавања чврстоће на смицање и теорије лома стенског материјала Проучиће се методологија анализирања података неопходних за пројектовање објеката и процеса у површинској експлоатацији, као и фактори који утичу на њихову променљивост. Упознавање са методама за лабораторијска и теренска испитивања стенског материјала које данас представљају научну основу за пројектовање и извођење објеката у површинској експлоатацији. Посебно упознање са методама анализе и прорачуна носивости и слегања тла, као и смернице за оцену проходности механизације у површинској експлоатацији.

Практична настава
Изучавање основних фактора који утичу на поједина својства стенског материјала. Приказаће се лабораторијска и теренска истраживања и испитивања за пројектовање у површинској експлоатацији. Изучавање поступака за избор података за прорачуне. Приказаће се методе за анализу носивости и слегања тла.

Литература:
  1. R. Obradović, N. Najdanović,: "Mehanika tla u inženjerskoj praksi", Rudarski institut, Beograd 1999.
  2. N. Gojković, R. Obradović, V Čebašek: “Stabilnost kosina površinskih kopova”, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd 2004.
  3. J. Radojević: "Mehanika stena", Rudarsko-geološki fakultet, Beograd 1989
  4. M.Maksimović: "Mehanika tla", Građevinska knjiga a.d., Beograd 2005.
  5. E. Hoek “Practical Rock Engineering”, https://www.rocscience.com/documents/hoek/corner/Practical-Rock-Engineering-Full-Text.pdf
Метода извођења наставе:
Теоретска предавања, усмено и уз помоћ презентација израђених у Microsoft Power Point-у, практичне вежбе (демонстрационе и самосталне, графичке и рачунске), израда елабората и семинарских радова
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит50
Усмени испит0

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава5
Колоквијуми30
Семинари10
Додатни услови оцењивања: -