Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Управљање лежиштима угљоводоничних флуида

Предавачи:
проф. др Весна Каровић-Маричић, Лола Томић
Студијски програм:
Инжењерство нафте и гаса(VIII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезан
Услов: Уписана четврта година основних студија
Циљ предмета:
Циљ предмета је упознавање студената са савременим концептом управљања процесом разраде и експлоатације лежишта нафте и гаса, карактеристикама проблематике управљања и детаљно проучавање свих елемената и приступа процеса управљања лежиштима флуида који се примењују у свету и код нас. Кроз проучавање бројних практичних примера студентима се омогућава да схвате свеобухватност и значај интегрисаног управљања лежиштима са техничко-технолошког, економског и еколошког аспекта што ће им омогућити решавање реалних проблема управљања лежиштима нафте и гаса у пракси.
Исход предмета:
По завршетку курса студент може да разуме, анализира и дефинише: циљеве, планирање, реализацију и оцену успешности плана управљања процесом разраде и експлоатације лежишта нафте и гаса. Студенти се оспособљавају да анализирају и дефинишу основне елементе плана управљања лежиштима нафте и гаса: стратегију разраде и експлоатације; податке лежишта угљоводоничних флуида, интегрисано лежишно моделирање, прорачун резерви угљоводоника, прогнозу производње, избор оптималног опремања, примену терцијарних метода искоришћења нафтних лежишта, економску оцену инвестиционих пројеката у процесу управљања лежиштима угљоводоничних флуида и анализу ризика.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Историјат процеса развоја управљања лежиштима угљоводоничних флуида. Дефинисање управљања лежиштима. Класификација и карактеристике различитих приступа управљању лежиштима нафте и гаса. Основни предуслови успешне реализације менаџмента лежишта нафте и гаса. Елементи процеса менаџмента лежишта нафте и гаса. Анализа свеобухватног модела управљања лежиштима флуида и могућности његове примене. Организација и структура мултидисциплинарних тимова у оквиру модела управљања лежиштима флуида. Планирање процеса управљања разрадом и експлоатацијом лежишта нафте и гаса. Избор стратегије управљања. Прикупљање и анализа података лежишта угљоводоничних флуида.Дефинисање интегрисаног геолошког и разрадно/производног лежишног модела. Класификација и процена ресурса и резерви угљоводоника. Методе предвиђања будуће производње.Примена терцијарних метода искоришћења нафтних лежишта, Методе економске оцене инвестиционих пројеката у процесу управљања лежиштима угљоводоничних флуида. Примена анализа ризика.

Практична настава
У оквиру практичне наставе предвиђено је решавање рачунских примера и мултимедијална презентација семинарских радова са примерима из праксе

Литература:
  1. Satter A., Thakur, G.C., Integrated petroleum reservoir management-a team approach, PenWell Publishing Co., Tulsa, 1994, ISBN 0-87814-408-0
  2. William C. Lyons, Joseph Zaba, Standard handbook of petroleum and natural gas engineering, Vol 2., Gulf Publishing co., 1996, ISBN: 0884156435
  3. Tarek Ahmed, Reservoir engineering handbook, Gulf Professional Publishing, 2000, ISBN 0-88415-770-9
  4. Tarek Ahmed, Paul Mc Kinney, Advanced reservoir engineering, Gulf Professional Publishing ,2005, ISBN0-7506-7733-3
  5. Каровић Маричић В., Докторска дисертација, Управљање процесом разраде и експлоатације лежишта угљоводоничних флуида, РГФ, 2006.
Метода извођења наставе:
Мултимедијална и интерактивна предавања, решавање рачунских примера и презентације семинарских радова
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава-
Колоквијуми15
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -