Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Технологија површинске експлоатације 2

Предавачи:
проф. др Саша Илић
Студијски програм:
Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезан
Услов: -
Циљ предмета:
Детаљно упознавање студената са техничким карактеристикама и технологијом рада основне откопне механизације у свим фазама развоја површинског копа (отварање, развој, затварање). Оспособљавање студената за примену метода и техника дефинисања, избора и оптимизације технолошких параметара рада рударске опеме и прорачуна техно-економских параметара технолошких процеса у фазама откопавања, одлагања и депоновања.
Исход предмета:
Стицање знања која се касније могу применити у пракси из области технологије површинске експлоатације лежишта минералних сировина.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска настава обухвата изучавање следећих наставних јединица: Начини отварања површинских копова усецима, Правац развоја рударских радова на површинском копу, Избор основне опреме у функцији капацитета површинског копа, карактеристика радне средине и техничко-технолошких параметара, Бестранспортни систем експлоатације дисконтинуалном механизацијом, Безтранспортни систем експлоатације континуалном механизацијом, Технологија селективног откопавања дисконтинуалном механизацијом, Технологија селективног откопавања континуалном механизацијом, Технологија одлагања откривке опремом са дисконтинуалним радом, Технологија селективног одлагања откривке, Технологија рада континуалних деопонијских (комбиновних) багера, Технологија рада формирања депонија дисконтинуалном опремом, Оптимизација капацитета откопавања дисконтинуалном механизацијом, Оптимизација капацитета откопавања континуалном механизацијом, Прорачун капиталних трошкова откопавања, Прорачун директних трошкова откопавања.

Практична настава
Прaктична настава ће се одвијати кроз израду: Групе технолошких шема израде усека отварања етаже дисконтинуалном и континуалном опремом, Групе технолошких шема рада дисконтинуалне и континуалне опреме на директном пребацивању у откопани простор, Групе технолошких шема дисконтинуалне и континуалне опреме у селективном раду, Групе технолошких шема селективног одлагања откривке, Групе технолошких шема одлагања системом камиони-булдозери, Прорачуне капиталних и директних трошкова откопавања.

Литература:
  1. Павловић В., 1992., Технологија површинског откопавања, Издање: РГФ, Београд
  2. Павловић В., 1998., Системи површинске експлоатације, Издање: РГФ, Београд
  3. Лазић А., 2006., Пројектовање површинских копова са моделирањем система експлоатације, Издање РГФ, Београд
  4. Лазић А., Клачар Р., Бошковић С. 2004., Селективно откопавање угља на површинским коповима, Издање РГФ, Београд
  5. Поповић Н.,1984., Научне основе пројектовања површинских копова, Издање Ослобођење, Сарајево
Метода извођења наставе:
Предавања се изводе комбинованом методом (ex catedra / case study). Теоријски наставни садржај излаже се методом “ ex catedra ” уз подршку рачунарских презентација, други део предавања изводи се “case study” методом, односно анализом карактеристичних случајева и примера који илуструју теоријски садржај. Практична настава (вежбе) обухвата израду карактеристичних примера групи и појединачан рад са студентима на решавању појединачних задатака. Активност у току вежби обухвата и израду Елабората који садржи решене задатке са вежби са кратким тероријским делом. Предвиђен је један колоквијум који се организује након 9 недеља предавања и вежби.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит25
Усмени испит35

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Колоквијуми10
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -