Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Технологија површинске експлоатације

Предавачи:
проф. др Бојан Димитријевић, доц. др Иван Јанковић
Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине(VI семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Рударско инжењерство(VI семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезан
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање студената са општим и посебним техничко-технолошким карактерисикама откопавања и експлоатације дисконтинуалним и континуалним методама у површинској експлоатацији лежишта минералних сировина, Упознавање студената са основним технолошким процесима и поступцима у површинској експлоатацији лежишта минералних сировина, техничким карактеристикама и технологијом рада основне откопне, транспортне и одлагалишне опреме.
Исход предмета:
Оспособљавање студената за примену метода и техника дефинисања и избора технолошких параметара рада рударске опреме и методологије технике прорачуна и исцртавања параметара технолошких шема у процесима откопавања и утовара корисне минералне сировине и откривке, избора транспортних средстава у функцији технолошких процеса одлагања и депоновања. Оваквим стицањем знања и практичним вештинама, као рударски инжењери модула за површинску експлоатацију могу касније применити у пракси из области технологије површинске експлоатације лежишта минералних сировина.
Садржај предмета:

Теоријска настава
1-2. Основе површинске експлоатације (Приказ површинске експлоатације у земљама региона, Површинска експлоатација лежишта минералних сировина и услови њене примене у рударству, Терминологија површинске експлоатације, Коефицијенти откривке); 3-4 Припрема материјала за утовар (Механичко разарање материјала риповањем ; Техника и техно¬ло¬гија откопавања и утовара; Услови примене дисконтинуалне и континуалне механизације за копање и утовар, Анализа календарског фонда времена, Технологија откопавања); Техничко-технолошке карактеристике и параметри рада механизације са дисконтинуалним радом 5-6. Ужетни и хидраулични багери кашикари – Основни конструктивни делови и типови, Радни параметри ужетних багера кашикара, Технолошке шеме рада и параметри радилишта у меком и изминираном материјалу у масовном и селективном раду, Бестранспортни систем маса применом директног одлагања багера кашикара у откопани простор, Капацитети багера кашикара); 7-8. Багери дреглајни, (Основни конструктивни делови и типови багера дреглајна, Радни параметри багера дреглајна, Технолошке шеме рада и параметри радилишта, Бестранспортни систем маса применом директног одлагањабагера дреглајна у откопани простор, Капацитети багера дреглајна) 9-10. Утоварачи, (Основни радни параметри и димензије утоварача, Типови копања и примена утоварача у површинској експлоатацији, Технолошке шеме рада утоварача, Капацитети утоварача) 11-12. Скрепери, (Примена и основне карактеристике скрепера у површинској експлоатацији, Типови и конструктивне карактеристике, Специфични отпори приликом откопавања, откопавања скрепера у комбинацији са риповањем, Технолошке шеме рада на одлагалиштима, Капацитети скрепера). 13-14. Булдозери, (Примена и основна подела булдозера у површинској експлоатацији, Типови и конструктивне карактеристике, Карактеристике и шеме померања плуга, Основни делови и параметри булдозера, Начин копања и отпори у процесу рада, Тандемски рад са скрепером, Технолошке шеме рада, Капацитети булдозера, Риповање.) Техничко-технолошке карактеристике и параметри рада механизације са континуалним радом (15-16. Роторни багери, Конструктивни параметри и техничке и технолошке карактристике роторних багера, Врсте, типови и главни произвођачи у свету, Главни делови роторних багера и његови радни параметри, Технолошке шеме рада багера и врсте резова, Елементи вертикалног и хоризонталног одреска, Одређивање и прорачун дубине блока, Селективно откопавање блока роторним багером, Висински и дубински рад роторног багера, Капацитетри роторног багера у масовном раду, Капацитети роторног багера у селективном раду,) 16-17. Багери ведричари, Основни делови и подела багера ведричара, Радни параметри багера ведричара, Технолошке шеме рада багера ведричара, Капацитети багера ведричара) 18-19. Одлагање откривке и јаловине при површинској експлоатацији, (одлагање плуговима, одлагање скреперима, одлагање булдозерима, одлагање кашикарима и дреглајнима) 19-20. Одлагање одлагачима, (основне карактеристике и типови одлагача, одлагање мостовским конструкцијама, делови одлагача:уређај за пријем маса, уређај за одлагање, механизам за кретање и носећа конструкција,

Практична настава
Практична настава обухвата прорачун технолошких параметара рада за следећу опрему и технолошке шеме: 1. Група технолошких шема рада багера кашикара. (4 радне недеље) 2. Група технолошких шема рада багера дреглајна. (3 радне недеље) 3. Група технолошких шема рада утоварача. (1 радна недеља) 4. Група технолошких шема рада булдозера (1 радна недеља) 4. Група технолошких шема рада роторних багера. (3 радне недеље) 5. Група технолошких шема рада багера ведричара. (2 радне недеље) 6. Група технолошких шема рада одлагача са траком и технолошких шема одлагања дисконтинуалном опремом. (2 радне недеље)

Литература:
  1. Павловић В., 1992., Технологија површинског откопавања, Издање: РГФ, Београд
  2. Павловић В., 1998., Системи површинске експлоатације, Издање: РГФ, Београд
  3. Пуртић Н., 1995., Бушење и минирање, Издање РГФ, Београд
  4. Кричак Л., 2006., Сеизмика минирања, Издање Центар за минирање, РГФ, Београд
  5. Колоња Б., 2000: Дисконтинуални транспорт на површинским коповима, РГФ, Београд
  6. Боровић Р., 1997: Транспорт тракастим транспортерима, РГФ, Београд
  7. Димитријевић Б., Клемчић Г., Модел за оптимизацију технолошких параметара рада багера кашикара OPTIMAX 1, А-122/04/1, софтверски пакет за оптимизацију технолошких шема рада багера кашикара за наставу из предмета Технологија површинске експлоатације, Савезни Патентни завод-Београд, бр: A-122/04/1, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2004.
  8. Кун Ј., 1981., Површинска експлоатација лигнита, Издање Рударски Институт Београд, Београд
Метода извођења наставе:
Предавања се изводе комбинованом методом (ex catedra / case study). Теоријски наставни садржај излаже се методом “ ex catedra ” уз подршку рачунарских презентација, други део предавања изводи се “case study” методом, односно анализом карактеристичних случајева и примера који илуструју теоријски садржај. Практична настава (вежбе) обухвата израду карактеристичних примера групи и појединачан рад са студентима на решавању појединачних задатака. Активност у току вежби обухвата и израду Елабората који садржи решене задатке са вежби са кратким тероријским делом и обавезан је за све студенте. Предвиђена су два колоквијума који се организује након предавања и вежби из области дисконтинуалне и континуалне механизације. Настава ће бити пропраћена примерима из пројектне праксе из региона и нас као и илустрацијама површинских копова светске литературе.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит20
Усмени испит35

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава (вежбе, елаборат)15
Колоквијуми20
Додатни услови оцењивања: -