Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Техничка и биолошка рекултивација у површинској експлоатацији

Студијски програм:
Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (IX семестар -DAS)
Рударска мерења (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Техничка и биолошка рекултивација у површинској експлоатацији
Предавачи:
др Бојан Димитријевић, доц. др Томислав Шубарановић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање студената са техничко-технолошким процесима техничке и биолошке рекултивације површинских копова и одлагалишта. Упознавање са могућностима уређења постексплоатационих деградираних рудничких површина у циљу очувања и унапређења еко система и постојећег биодиверзитета са аспекта заштите животне средине и одрживог развоја.
Исход предмета:
Овладавање стручним знањима о техничкој и биолошкој рекултивацији површинских копова и одлагалишта у постексплоатационој фази и након затварања површинских копова у површинској експлоатацији фосилних , металичних и неметаличних лежишта минералних сировина.
Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Техничка рекултивација 1. Уводни део; 2. Истраживање полазних параметара за потребе рекултивације површинских копова и одлагалишта; 3. Анализа деградација тла и рељефа као предуслова за ефикасну техничку рекултивацију; 4. Принципи рекултивације површинских копова и одлагалишта; 5. Техничка рекултивација; 6. Уређење простора површинског копа и одлагалишта 2. Биолошка рекултивација 1. Намена површина; 2. Полазни параметри за потребе рекултивације површинских копова и одлагалишта; 3. Карактеристике простора, аутохтоног тла, и супстрата насталог површинском експлоатацијом; 4. Педолошке, физичко-хемијске и биолошке карактеристике одложеног супстрата; 5. Избор рационалног правца биолошке рекултивације; 6. Технологија поправке квалитета новоформираног супстрата; 7. Поступак биолошке рекултивације деградираног тла; 8. Избор култура у односу на природне и економске услове средине; 9. Рокови извођења појединих фаза биолошке рекултивације; 10. Динамика привођења земљишта планираној производњи; 11. Хидротехничке радове којима се успоставља првобитни водни режим у тлу; 12. Поступак и рок испитивања опасних и штетних материја у рекултивисаном тлу; 13. Економски ефекти рекултивације површинских копова и одлагалишта

Практична настава
Израда Елабората на преко 25 различитих примерима Техничких пројеката рекултивације на површинским коповима угља, метала и неметала у нас. Презентације истих у електронском облику на вежбама као изабраних случајева, приказ светских достигнућа у овој области на мултимедијалним филмским, видео, фото и другим записима. Упознавање са Законском регулативом (Законима у области рударства, геологије и заштите из предметне области, правилницима, стандарди и другим подзаконским актима) у вези са рекултивацијом површинских копова и одлагалишта и заштитом животне средине. Упознавање са поступцима избора метода и варјанти рекултивационих решења са приказом одговарајућих техничко-технолошких шема примењених у пракси.

Литература:
  1. Вујић С., Селективно откопавање и одлагање откривке у функцији рекултивације површинских копова угља, Научна Монографија, Рудрско-геолошки факултет Универзитета у Београду, Академија инжењерских наука Србије и ЕПС
  2. Вујић С., Пројектовање рекултивације и уређење предела површинских копова, Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду и Академија инжењерских наука Србије, Београд, 2009;
  3. Димитријевић Б, Докторска дисертација,Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, 2014, Библиотека Рударско-геолошког факултета у Београду, Ђушина 7
  4. Павловић В, Рекултивација површинских копова и одлагалишта, Рудрско-геолошки факултет Универзитета у Београду, Југословенски Комитет за површинску експлоатацију,Београд, 2000;
  5. Павловић В., 1992., Технологија површинског откопавања, Издање: РГФ, Београд
Метода извођења наставе:
Предавања се изводе комбинованом методом (ex catedra / case study). Теоријски наставни садржај излаже се методом “ ex catedra ” уз подршку рачунарских презентација, други део предавања изводи се “case study” методом, односно анализом карактеристичних случајева и примера који илуструју теоријски садржај. Практична настава (вежбе) обухвата израду Елабората на карактеристичним примерима преко 25 различитих Техничких пројеката рекултивације на лежиштима свих типова минералних сировина, кроз појединачан или заједнички рад групе (два до три) студената на решавању предметних задатака. Предвиђен је један колоквијум који се организује након предавања и вежби из области Техничке и биолошке рекултивације у површинској експлоатацији.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит25
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Колоквијуми10
Семинари25
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти