Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Термодинамика

Предавачи:
проф. др Марија Живковић, доц. др Александар Маџаревић
Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине(IV семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 7    Статус: Обавезан
Инжењерство нафте и гаса(IV семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 7    Статус: Обавезан
Рударско инжењерство(IV семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 7    Статус: Обавезан
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ термодинамике је проучавање и истраживање својстава енергије и законитости трансформације енергије у различитим процесима, као и проучавање термодинамичких величина које карактеришу реалне термодинамичке системе. Предвиђено је усвајање општих термодинамичких принципа и њихова примена
Исход предмета:
По завршртку курса студент разуме, анализира и решава проблеме са идеалним гасом, воденом паром или влажним ваздухом, као радном материјом. Студент рачуна величине стања, разуме и анализира дијаграме, рачуна користан рад, количину топлоте, степен корисности, топлотне губитке, температуре у карактеристичним тачкама, као и материјалне и енергетске билансе одређених процеса.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Основни појмови. Термодинамичко стање система и термодинамички процеси. Величине стања система. Једначина стања идеалног гаса. закони идеалног гаса. Смеше идалних гасова. Енергија радног тела (система). Унутрашња енергија. Специфична топлота. Маyеrova једначина. Елементи молекуларно-кинетичке теорије специфичне топлоте.. Први принцип термодинамике. Рад промене запремине (апсолутни рад). Повратни и неповратни процеси. Претварање енергије код кружних процеса. Енталпија. Термодинамички процеси промене стања идеалног гаса. Анализа политропског процеса. Технички рад. Други принцип термодинамике. Кружни процеси и циклуси. Математички израз другог принципа термодинамике. Промене ентропије код повратних и неповратних процеса. Промена ентропије идеалног гаса. Топлотни T-s дијаграм. Циклус Carnot у T-s дијаграму. Средња логаритамска (интегрална) температуре. Максималан рад. Ексергија и анаргија. Одређивање ексергије (техничке радне способности). Губитак ексергије неповратних процеса. Термодинамички потенцијали.Стварни гасови и паре. Једначина стања Van der Waalsa. Анализа једначине Van der Waalsa. Водена пара. T-s дијаграм, за Mollierov i-s дијаграм за водену пару. Процеси промена стања водене паре. Циклус Carnot за водену пару. Циклус Rankine-Clausiusa. Влажан ваздух. Карактеристике влажног ваздуха. I-x дијаграм влажног ваздуха.Истицање гасова и паре. Брзина истицања и проток гасова и паре. Стварни процес истицања гаса или паре из млазника.Основи теорије сагоревања. Простирање топлоте. Температурско поље и градијент температуре. Провођење топлоте. Конвекивно простирање топлоте. Пролажење топлоте. Зрачење топлоте. Врсте рамењивача топлоте. Прорачун размењивача топлоте.

Практична настава
Вежбања су рачунске природе.Решавају се проблеми везани за градиво обрађено предавањима

Литература:
  1. Ђорђе Козић Термодинамика инжењерски аспекти, Машински факултет, 2007.
  2. Вороњец и група аутора, Решени задаци из термодинамике са изводима из теорије, Машински факултет, 1990
  3. Милинчић Д., Вороњец Д. Термодиманика, Машински факултет 1991.
  4. Драгомир Малић, Термодинамика и термотехника, Грађевинска књига 1975.
  5. Козић, Васиљевић, Бекавац, Приручник за термодинамику, Машински факултет, 2006.
Метода извођења наставе:
Теоријски наставни садржај излаже се методом “ex cathedra” уз подршку рачунарских презентација . Рачунски задаци се излажу решавањем корак по корак.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Колоквијуми45
Семинари15
Додатни услови оцењивања: -