Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Стабилност и санација косина

Предавачи:
проф. др Владимир Чебашек
Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине(VII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (VII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезан
Рударска мерења (VII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Услов: Механике стена и тла
Циљ предмета:
Циљ предмета је да студенте упозна са напредним принципима и методама анализе стабилности косинаи њихове санације на површинским коповима.
Исход предмета:
Предмет ће обезбедити слушаоцима да разумеју проблематику међусобног утицаја радне средине (стена) и процеса површинске експлоатације, односно одређивање основних својстава као полазне основе за пројектовање косина површинских копова и њиховиу санацију.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Упознавање се са значајем и начином проучавања чврстоће на смицање и теорије лома стенског материјала Проучиће се методологија анализирања и избора података неопходних за пројектовање косина у површинској експлоатацији, као и фактори који утичу на њихову стабилност. Упознавање са напредним методама прорачуна стабилности косина која данас представљају основу за пројектовање и извођење објеката у површинској експлоатацији.

Практична настава
Изучавање алгоритма за прорачун стабилности косина. Приказаће се теренска геолошка и геомеханичка истраживања и испитивања за анализу стабилности косина. Изучавање поступака за избор података за прорачуне стабилности косина и падина. Приказаће се напредне методе за анализу стабилности невезаних и полувезаних стенских материјала, као и везаних стенских материјала.

Литература:
  1. N. Gojković, R. Obradović, V Čebašek: “Stabilnost kosina površinskih kopova”, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd 2004.
  2. R. Obradović, N. Najdanović,: "Mehanika tla u inženjerskoj praksi", Rudarski institut, Beograd 1999.
  3. J. Radojević: "Mehanika stena", Rudarsko-geološki fakultet, Beograd 1989
  4. M.Maksimović: "Mehanika tla", Građevinska knjiga a.d., Beograd 2005.
  5. E. Hoek “Practical Rock Engineering”, https://www.rocscience.com/documents/hoek/corner/Practical-Rock-Engineering-Full-Text.pdf
Метода извођења наставе:
Теоретска предавања, усмено и уз помоћ презентација израђених у Microsoft Power Point-у, практичне вежбе (демонстрационе и самосталне, графичке и рачунске), израда елабората и семинарских радова
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50
0

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава5
Колоквијуми30
Семинари10
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти

DIMESEE-2: Dubrovnik International ESEE Mining School: Implementing innovations