Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Рударска мерења 2

Студијски програм:
Рударска мерења (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Рударска мерења 2
Предавачи:
проф. др Александар Ганић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: Рударска мерења 1
Циљ предмета:
Упознавање студената са рударско-мерачком проблематиком на рудницима са подземном експлоатацијом и на површинским коповима.
Исход предмета:
Оспособљавање студената за самостално решавање најразличитијих задатака који се јављају на рудницима са подземном експлоатацијом, као и на површинским коповима.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Основни појмови при обележавању рудничких објеката. Обележавање центра и осовина окна. Контрола израде окна. Мерачки радови код обележавања извозне машине и торња. Мерачки радови код обележавања рудничке просторије у кривини. Мерења у просторијама припреме и откопима широког чела. Мерење подземних комора. Мерење минских бушотина. Мерења попречних профила рудничких просторија. Повезивање влакова на етажама и међухоризонтима. Мерење на површинским коповима. Снимање детаља на површинским коповима. Одређивање површина и запремина извршених рударских радова. Мерења при опажању стабилности етажа на површинским коповима. Рударско-мерачка опажања обода копа и одлагалишта, опажање репера по профилним линијама, мерење апсолутних вредности померања, аналитичка обрада резултата мерења. Мерачки радови при померању тракастих транспортера. Потпуна и делимична геометријско-конструктивна контрола багера.

Практична настава
Квалитет графичке основе. Поправке за грешке графичког очитавања координата тачака и дужине са плана. Избор размере за пројектовање. Рачунање елемената за обележавања центра окна, главне и помоћне осе. Обележавање на терену. Рачунање елемената за обележавање и обележавање на терену управне зграде рудника. Рачунање елемената за обележавање рудничке просторије у кривини. Полигонски влакови на етажама, влакови са одређивањем дужина индиректним путем, влакови са одређивањем координата тачака пресецањем напред, правоугаоне мреже, профилне линије. Снимање детаља на површинским коповима. Одређивање површина аналитичким, графички, механичким путем. Одређивање запремина откопаних маса помоћу хоризонталних и вертикалних пресека, помоћу квадратне мреже, одређивање запремина правилних геометријских фигура. Опажање репера по профилним линијама, мерење апсолутних вредности померања, аналитичка обрада резултата мерења. Делимична и потпуна геометријско-конструктивна контрола багера.

Литература:
  1. Перегудов М.А.,1980: Маркшејдерскије работи на каријерах и приисках, Недра, Москва
  2. Попов В.Н., 1989: Маркшејдерскије работи на каријерах и приисках, Недра, Москва
  3. Ушаков И.Н., 1989: Маркшејдерское дело Част 1, Недра, Москва
Метода извођења наставе:
Предавања, индивидуална практична настава.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30
Писмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти