Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Процена утицаја на животну средину

Предавачи:
проф. др Никола Лилић, дипл. инж. Урош Пантелић
Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине(VIII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезан
Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Припрема минералних сировина (VIII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Стицање теоријских и практичних знања у области процене утицаја објеката и технолошких процеса на животну средину. Стечена знања омогућавају разумевање процеса, основних принципа и концепата као и метода и техника које се користе у фазама процеса процене утицаја на животну средину.
Исход предмета:
Предмет омогућава студентима разумевање обима и садржаја процене утицаја и улоге процене утицаја у планирању, развоју и управљању пројектима, програмима и политиком развоја а према државним прописима и прописима ЕУ. Током курса од студената се очекује да стекну довољно разумевање методологије, законскиих захтева и политике процене утицаја. Ово подразумева способност за креирање захтева за потребу, обим и садржај процене утицаја, израду студије процене утицаја и организовање процеса учешћа јавности у процени утицаја. Као резултат курса, студенти ће развити одговарајућу компетентност за планирање у јавним агенцијама, приватном сектору (компанијама) и организацијама цивилног друштва. Студенти ће научити: (а) циљеве за које је процена утицаја развијена и намењена; (б) основне елементе процене утицаја; (в) карактеристике закона и прописа који регулишу процену утицаја; (г) практична техничка и друштвено-политичка ограничења спровођења процене утицаја.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод у курс (Дефиниција, Еволуција процеса, Сврха, Циљеви и задаци, Принципи, Кораци у процесу процене утицаја и карактеристике процеса), Увод у правни и регулаторни оквир, Утврђивање потребе (Поступк скрининга, Исходи поступка, Инструменти утврђивања потребе, Процедура, Садржај захтева ), Одређивање обима и садржаја процене утицаја (Начи одређивања, Елементи одређивања, Кораци у процесу, Учесници, Водећи принципи, Процедура, Садржај захтева, Садржај студије), Идентификација, анализа и процена значаја утицаја на животну средину (Методе идентификације утицаја, Критеријуми за одабир методе, Контролне листе, Упитници, Матрице, Леополдова матрица, Просторна анализа, Шеме и ГИС, Мреже, Моделирање, Методе процене утицаја, Врсте несигурности (неизвесности) у процени утицаја, Кључни елементи процене утицаја, Водећи принципи процене утицаја, Критеријуми значаја утицаја), Управљање утицајима - Мере заштите животне средине (Сврха, Одговорности носиоца активности, Оквир за ублажавање утицаја, Начела – принципи ублажавања, Садржај планова управљања животном средином), Извештавање у оквиру процене утицаја (Елементи извештаја о процени утицаја, Елементи резимеа, Опис предлога, Опис угрожене животне средине, Резултати јавних консултација, Процена утицаја алтернатива, Садржај плана управљања), Преглед студије (Циљеви прегледа, Аспекти разматрања, Типови и процедуре, Критеријуми, Кораци приступа, Методе), Учешће јавности у процени утицаја (Кључни циљеви, Нивои учешћа, Учесници, Начела, Програм учешћа јавности), Одлучивање, Стратешка процена утицаја на животну средину (Кључни циљеви, Сврха, Трендови и развој, Принципи добре праксе, Начела)

Практична настава
Законска регулатива (закони, правилници и стандарди) у вези са проценом утицаја на животну средину. Припрема захтева за потребу израде Студије процене утицаја на животну средину. Припрема захтева за одређивање обима и садржаја Студије процене утицаја на животну средину. Припрема Студије процене утицаја на животну средину.

Литература:
  1. Glasson, J., Therivel, R. and Chadwick, A. (2012) Introduction to Environmental Impact Assessment, 4th edition, Routledge, London.
  2. Bram Noble (2010) Introduction to Environmental Impact Assessment - Guide to Principles and Practice. Oxford University Press.
  3. Morris, P. and Therivel, R. (eds.) (2009) Methods of Environmental Impact Assessment, 3rd edition, Routledge, London.
  4. Ed. Kevin S. Hanna (2005) Environmental Impact Assessment : Practice and Participation, Oxford University Press.
Метода извођења наставе:
Комбиновано еx-катедра уз мултимедијалну презентацију и интерактивно извођење наставе са информатичком подршком. Практична настава обухвата самосталан рад студената уз асистенцију наставника на припреми Студије процене утицаја на животну средину конкретног пројекта.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава30
Колоквијуми1x10
Семинари10
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти

DIMESEE-2: Dubrovnik International ESEE Mining School: Implementing innovations