Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Просторни информациони системи

Предавачи:
проф. др Александар Милутиновић
Студијски програм:
Рударска мерења (X семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Обавезан
Услов: Нема
Циљ предмета:
Упознавање студента са основним поставкама Просторног информационог система и његовим местом у ГИС-у, улогом и значајем ПИС-а у рударству.
Исход предмета:
Самостално коришћење ПИС-а за потребе претраживања базе, праћења, евидентирања и ажурирања промена стања у простору, оспособљеност за самосталну припрему података за презентацију.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Дефиниција ПИС-а, основни појмови и његова улога у ГИС-у. ПИС у рударству. Садржај ПИС-а рудника са површинском и подземном експлоатацијом. Формирање ПИС-а рудника са површинском експлоатацијом. Прикупљање и обрада података за формирање ПИС-а. Формирање алфанумеричке и графичке базе података. Формирање ПИС-а и ГИС алати као подршка ПИС-а. Формирање ПИС-а рудника са подземном експлоатацијом. Прикупљање и обрада података за формирање ПИС-а. Формирање алфанумеричке и графичке базе података. Формирање ПИС-а и ГИС алати као подршка ПИС-а. Тематска документација у ПИС-у. Тематски садржај ПИС-а рудника са површинском и подземном експлоатацијом. Коришћење ПИС-а. Основни појмови у вези с креирањем, уређењем, руковањем, претраживањем, анализом, приказивањем и исцртавањем у ПИС-у. ПИС у осталим системима. Инплемантација и уређење ПИС-а у другим информационим системима, извођење различитих анализа са подацима у ПИС-у и подацима у спољним базама података. Коришћење ПИС-а у површинској експлоатацији. ПИС у пројектовању рудника са површинском експлоатацијом, руковођењу експлоатацијом, затварању копа, рекултивацији, ревитализацији. Коришћење ПИС-а у подземној експлоатацији. ПИС у пројектовању рудника са подземном експлоатацијом, руковођењу експлоатацијом, затварању рудника, рекултивацији, ревитализацији. Просто¬р¬ни модели. Просторни модел као носи¬лац информација, просторно претраживање и интерпретација. Евидентирање промена стања у простору и ажурирање. Презентација података ПИС-а. Медији за презентацију, припрема презентације, прилагођавање података ПИС-а за различите потребе.

Практична настава
Формирање алфанумеричке и графичке базе података рудника са површинском експлоатацијом. Формирање алфанумеричке и графичке базе података рудника са подземном експлоатацијом. Формирање ПИС-а рудника са површинском експлоатацијом са одговарајућим ГИС алатом. Формирање ПИС-а рудника са подземном експлоатацијом са одговарајућим ГИС алатом. Претраживање ПИС-а према задатим критеријумима. Надградња и ажурирање базе података. Презентација података ПК и јаме.

Литература:
  1. Кукрика М., 2000.: Географски информациони системи, Географски факултет, Београд
  2. Тутић Д., Вучетић Н., Лапаине М., 2001.: Увод у ГИС, Геодетски факултет, Загреб
  3. Langran G.,1992.: Time in Geographic Information Systems, Taylor & Francis.
  4. Maguire, D. J., Goodchild, M. F., Rhind, D. W. (urednici, 1991): Geographical Information Systems, Vol. 1-2, Longmann, Harlow.
  5. Stephen M Ervin , 2002.: Designing with Maps: Integrating GIS and CAD
Метода извођења наставе:
Теоријска настава у учионици и практична настава у рачунарском центру
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава0
Колоквијуми20
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -