ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Поузданост техничких система

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (IX семестар -DAS)
Инжењерство нафте и гаса (IX семестар -DAS)
Механизација у рударству (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Поузданост техничких система
Предавачи:
проф. др Милош Танасијевић, мастер Филип Милетић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Технички системи у свом животном веку испољавају своје особине, које често нису у складу са пројектованим вредностима. У том смислу неопходно је да се на квалитетан начин прате и описују одговарајући показатаљи рада, као што су врста отказа, време у раду, време у отказу исл. При томе не ради се само о техници анализе, већ је то другачији начин размишљања у пројектовању и у току животног циклуса машине. Циљ предавача је управо стварање оваквог концепта размишљања код студената.
Исход предмета:
Студенти ће разумети поузданост као један од основних показатења квалитета и потребу да се она имплементира у процес управљања системом експлоатације и одржавања елемената техничких система зоком животног циклуса. Разумеће појмове који су у директној вези са поузданошћу, као што су расположивост, сигурност функционисања, ризик. Знаће да квалификују и прорачунају основне показатење поузданости у случају временских зависних и независних система, у случају различитих структура елемената система, у случају малог узорка. Активно ће користити теорију вероватноће и статистику за обраду показатења поузданости.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Уводна разматрања. Значај поузданости, основни појмови, историјат развоја поузданости, Елементи и дефиниције поузданости техничких система. Теоријске основе поузданости. Функција поузданости. Карактеристичне функције у теорији поузданости. Функција расподеле отказа, функција поузданости и функција густине отказа. Функција интензитета отказа. Расподеле: експоненцијална, нормална, Вејбулова,... Интервал поверења, провера хипотезе. Математичке и друге методе, технике и модели у поузданости. Поузданост обновљивог елемента. Поузданост временски зависних и временски независних система. Поузданост система и теорија Маркова. Одређивање параметара расподеле. Случај малог узорка. Структуре система. Систематско праћење понашања елемената рударских машина у експлоатацији и основи анализе резултата праћења. Аспекти поузданости у животном циклусу система. Поузданост и управљање системом. Поузданост и инжењерство одржавања. Појам ефективности ситема, расположивост, готовост, сигурност функционисања. Анализа стабла, начина и ефекта и анализа узрока отказа. Оштећења елемената рударских машина. Слаба места у систему. Алокација поузданости. Пројектовање на бази поузданости. Информациони систем у функцији обезбеђења поузданости.

Практична настава
Студенти самостално раде реалне примере из рудраске индустрије везане за теорију изложену на предавањима.

Литература:
  1. Ивковић С., Откази елемената рударских машина, РГФ 1997.
  2. Вујановић Н., Теорија поузданости техничких система, Војноиздавачки и новински центар, Београд, 1990.
Метода извођења наставе:
Теоријска настава се одвија у виду класичних предавања са мултимедијалном подршком. Практична настава се одвија по принципу студијско истраживачког рада, где наставник у највећој мери подстиче студенте да самостално идентификују проблеме везано за поузданост техничких система, да их решавају и доносе закључке.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Колоквијуми30
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти